Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 a ruší sa č.13/2009 o poplatkoch

Schválené: 12.11.2010

Vyhlásené: 12.11.2010

Účinnosť: 1.1.2011

O BEC   K O LÍ Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 18/2010

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie

Obce Kolíňany č.02/2007 a ruší sa č.13/2009 o poplatkoch

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 12.10.2010

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 12.11.2010

Dátum prijatia: 12.11.2010                                                                            Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.01.2011                                                                        Ing.Róbert BALKÓ

 

Obec Kolíňanyv súlade s ustanovením §6 zákona č.369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

v y d á v a

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É   N A R I A D E N I E   č. 18/2010

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 o poplatkoch

 

Článok I.

Týmto VZN Obce Kolíňany č.13/2009 sa mení a dopĺňa VZN Obce Kolíňany č.02/2007 nasledovne:

A)

Pôvodný text:

1) Poplatky za komunálny odpad sú zakomponované vo VZN Obci Kolíňany č.03/2007 o miestnych daniach.

Sa nahrádza textom:

1) Poplatky za komunálny odpad sú zakomponované vo VZN Obci Kolíňany č.17/2010 o miestnych daniach.

 

B)

Pôvodný text:

-za užívanie obecnej kanalizácie na 1 osobu na 1 rok      15 EUR

-za užívanie obecnej kanalizácie práv. os. za 1m3            1,5 EUR

 

Článok II.

 

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kolíňany sa uzniesloObecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch dňa 12.11.2010.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2011.

3) Ruší sa VZN č. 13/2009

 

 

V Kolíňanoch 12.10.2010

Ing.Róbert BALKÓ

starosta obce

 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka