Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu

Dátum zverejnenia návrhu: 30.3.2016

Schválené: 15.4.2016

Účinnosť: 1.5.2016

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 38/2016

o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a

o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 14.03.2016

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 30.03.2016

Dátum prijatia: 15.04.2016                                                                          Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.05.2016                                                                       Ing.Róbert BALKÓ

Obec Kolíňany na základe ustanovenia § 4 ods.3 písm..a) a podľa § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, v súlade so zákonom NR SR č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní vydáva

 

VZN  č. 38/2016 o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov a

o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu

čl. 1

Úvodné ustanovenia

 

 1. Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) stanovuje podmienky prijímania žiadostí, postup pri výbere nájomníkov obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce Kolíňany (ďalej iba „ONB“) a postupu pri schvaľovaní a realizovaní ich prenájmu. Upravuje spôsob výpočtu nájomného v ONB a  určenie finančnej zábezpeky za užívanie bytov.
 2. Vlastníkom a prenajímateľom uvedených bytov je Obec Kolíňany, ktorá ich nadobudla výstavbou financovanou združením finančných zdrojov Obce Kolíňany, podpory vo forme úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ďalej len ŠFRB) a dotácie na obstarávanie nájomných bytov poskytnutej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 3. Obec Kolíňany vykonáva správu týchto bytov.
 4. Obec Kolíňany zachová nájomný charakter bytov postavených s podporou Štátneho fondu rozvoja bývania po dobu 30. rokov od nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.

 

čl. 2

Podmienky pridelenia ONB

 

 1. Žiadateľ je občanom Slovenskej republiky, s trvalým pobytom v obci Kolíňany, tiež iný žiadateľ, ktorý sa po podpísaní nájomnej zmluvy chce stať občanom obce Kolíňany.
 2. Mesačný príjem žiadateľa a mesačný príjem osôb s ňou bývajúcich, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne podľa osobitného predpisu, neprevyšuje trojnásobok životného minima platného k 31.decembru predchádzajúceho kalendárneho roka, vypočítaného pre nájomcu a osoby, ktorých príjmy sa posudzujú spoločne, pritom mesačný príjem sa vypočíta z príjmu za predchádzajúci kalendárny rok ako podiel tohto príjmu a príslušného počtu mesiacov, počas ktorých sa príjem poberal.
 3. Nezaradia sa do zoznamu uchádzačov o byty občania, ktorí :
 • Porušujú dobré mravy v dome vo svojom bydlisku a jeho okolí a sú o tom preukázateľné doklady ( pri priestupkovom a blokovom konaní)
 • Majú podlžnosti voči obci, sú členmi rodín dlhujúcich obci a organizáciám, ktorých zriaďovateľom je obec.

 

čl. 3

Podávanie žiadostí o ONB

 

 1. Žiadosti o pridelenie ONB sa podávajú a evidujú na Obecnom úrade v Zemnom v zozname o uchádzačov. K žiadosti o pridelenie nájomného bytu treba doložiť:
 • potvrdenie zamestnávateľa o výške priemerného mesačného zárobku, u samostatne zárobkovej osoby výpis z daňového priznania fyzickej osoby, alebo potvrdenie o výške dôchodku za posledný kalendárny rok pred podaním žiadosti,
 • čestné vyhlásenie uchádzača
 • dotazník uchádzača

 

čl. 4

Postup pri prideľovaní

 

 1. Každú písomnú žiadosť o pridelenie bytu prerokuje Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch (ďalej len OcZ), ktoré v súlade s podmienkami určenými týmto VZN zohľadní sociálne pomery žiadateľa, spoluprácu žiadateľa s obcou, trvalé bydlisko žiadateľa, možnosti pomoci obci v budúcnosti, od miesta zamestnania a počtu osôb v domácnosti.
 2. Každé pridelenie bytu musí byť schválené OcZ.
 3. Obecný úrad v Kolíňanoch pripraví nájomné zmluvy o nájme bytu na dobu určitú 3 rokov.
 4. Na práva a povinnosti, ktoré vzniknú na základe nájomnej zmluvy a nie sú upravené týmto VZN, sa vzťahujú ustanovenia Občianskeho zákonníka. Nájomná zmluva musí mať písomnú formu a musí obsahovať najmä:
 • začiatok nájmu,
 • dobu nájmu,
 • výšku mesačného nájomného,
 • podmienky opakovaného uzavretia nájomnej zmluvy,
 • výšku finančnej zábezpeky za plnenia spojené s užívaním nájomného bytu alebo spôsob ich výpočtu,
 • opis stavu nájomného bytu a opis príslušenstva nájomného bytu,
 • podmienky na zachovanie pôvodného stavu a vybavenia nájomného bytu,
 • skončenie nájmu,
 • zoznam osôb tvoriacich domácnosť nájomcu.
 1. Ak žiadateľ odmietne pridelený byt alebo nesúhlasí s podmienkami stanovenými týmto VZN a nájomnou zmluvou, nemá nárok na pridelenie iného bytu a bude vyradený zo zoznamu uchádzačov.

 

čl. 5

Zásady správy ONB

 

 1. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu určitú 3 rokov s možnosťou opakovaného predĺženia vždy o 3 roky. Ak nájomca, ako aj osoby, ktoré s ním bývajú v byte si riadne plnia povinnosti vyplývajúce z nájomnej zmluvy, nenarušujú pokojné bývanie ostatných nájomcov, neohrozujú bezpečnosť, neporušujú dobré mravy v dome, nepoškodzujú byt, jeho príslušenstvo, spoločné priestory a zariadenia v dome, má nájomca právo  na opätovné uzatvorenie  nájomnej zmluvy na ďalšie 3 roky.
 2. Prenajímateľ informuje nájomníka najmenej 3 mesiaca pred termínom skončenia nájmu nájomného bytu.
 3. Nájomník ONB, ak má záujem o predĺženie platnosti nájomnej zmluvy v zmysle čl. 5 ods. 1 tohto VZN, je povinný najneskôr 2 mesiace pred ukončením jej platnosti doručiť na Obecný úrad v Kolíňanoch žiadosť predĺženie nájomnej zmluvy.
 4. Každú žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy prerokuje OcZ. Žiadosti, ktoré spĺňajú podmienky určené týmto VZN  dá OcZ  poverenie starostovi obce na podpísanie zmluvy.
 5. Nájomnú zmluvu a jej zmeny a doplnky za vlastníka podpisuje starosta obce.
 6. U ONB nemožno realizovať prechod nájmu v zmysle § 706 Občianskeho zákonníka.
 7. U ONB nemožno realizovať prevod vlastníckych práv.
 8. Nájomca ONB nemá nárok na pridelenie náhradného bytu alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu.
 9. K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho obci v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.
 10. V prípade, že sa nájomca k termínu ukončenia nájomnej zmluvy z uvedeného bytu neodsťahuje, obec Kolíňany zabezpečí vypratanie ONB na náklady predmetného nájomcu.

 

čl. 6

Priebeh nájmu

 1. Vlastník ONB dohodne s nájomcami ich samosprávu, ktorá mu zodpovedá za prevádzku spoločných nebytových priestorov.
 2. Ak  sa  vlastník ONB nedohodne s nájomníkmi na samospráve, prevádzku a údržbu spoločných nebytových priestorov zabezpečí na náklady nájomníkov.
 3. Nájomca nemôže vykonávať žiadne stavebné úpravy bez vedomia vlastníka ONB. Vykonanie takýchto úprav v ONB je dôvodom na nepredĺženie nájomnej zmluvy.
 4. Nájomca nemôže ONB alebo jeho časť dať do podnájmu tretej osobe bez písomného súhlasu vlastníka.
 5. Nájomca nemôže v ONB vykonávať podnikateľskú činnosť bez súhlasu vlastníka.

 

čl. 7

Zánik nájmu bytu

 

 1. Uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba v zmysle čl. 5 ods.1 tohto VZN predĺžená.
 2. Písomnou dohodou medzi Obcou Kolíňany ako správcom a nájomcom.
 3. Písomnou výpoveďou nájomcu. Nájom bytu sa skončí uplynutím výpovednej doby v zmysle článku 5 tohto VZN. 
 4. Vlastník môže po odporučení OcZ písomne vypovedať nájom ONB nájomcovi z dôvodov, ak:
 • nájomca nespĺňa podmienky tohto VZN,
 • nájomca hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že nezaplatil včas nájomné alebo úhradu za plnenie poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 2 mesiace,
 • nájomca, alebo spolubývajúci v byte napriek písomnej výstrahe hrubo poškodzuje prenajatý byt a jeho príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome,
 • nájomca využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie
 • nájomca alebo spolubývajúci sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome,
 • neužíva byt bez vážnych dôvodov,
 1. Nájom bytu sa skončí uplynutím výpovednej doby. Výpovedná doba je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci v ktorom bola nájomcovi doručená výpoveď. Písomná výpoveď musí obsahovať dôvody výpovede, ktoré nemožno dodatočne meniť a musí byť doručená.
 2. Smrťou nájomcu.

 

Čl. 8

Výpočet nájomného za byty

 

 1. Maximálna cena ročného nájmu bytov obstaraných z prostriedkov štátneho rozpočtu, štátnych fondov a rozpočtu obce sa určuje vo výške maximálne 5 % z obstarávacej ceny bytu.
 2. Konkrétna výška nájomného je stanovená samostatne pre jednotlivé nájomné byty nasledovne:

 

Bytový dom 10BJ (súpisné č. 652)

 

Číslo

Popis

Rozloha

Cena

Maximálne

Odsúhlasené

Fond

Správa

Maximálne

Odsúhlasené

bytu

bytu

bytu

bytu 5%

nájomné za

nájomné za

opráv

+poist.

mesačné

mesačné

 

 

 

 

plochu

plochu bytu

 

 

nájomné

nájomné

 

 

m2

1.

2izb

51,75

45 967,46

187,40

142,00

19,15

4,65

211,20

165,80

2.

3izb

62,54

55 551,78

231,50

174,00

23,14

5,63

260,27

202,77

3.

2izb

57,11

50 728,53

211,40

159,00

21,13

5,14

237,67

185,27

4.

3izb

62,54

55 551,78

231,50

174,00

23,14

5,63

260,27

202,77

5.

1izb

35,84

31 835,24

132,70

100,00

13,26

3,23

149,19

116,49

6.

2izb

58,55

52 007,62

216,70

163,00

21,67

5,27

243,64

189,94

7.

3izb

63,98

56 830,87

236,80

178,00

23,67

5,76

266,23

207,43

8.

1izb

35,84

31 835,24

132,70

100,00

13,26

3,23

149,19

116,49

9.

2izb

58,55

52 007,62

216,70

163,00

21,67

5,27

243,64

189,94

10.

3izb

63,98

56 830,87

236,80

178,00

23,67

5,76

266,23

207,43

Suma

0

550,68

489 147,01

2 034,20

1 531,00

203,76

49,57

2 287,53

1 784,33

 

Bytový dom 9BJ (súpisné č. 631)

 

Číslo

Popis

Rozloha

Cena

Maximálne

Odsúhlasené

Fond

Správa

Maximálne

Odsúhlasené

bytu

bytu

bytu

bytu 5%

nájomné za

nájomné za

opráv

+poist.

mesačné

mesačné

 

 

 

 

plochu

plochu bytu

 

 

nájomné

nájomné

 

 

m2

1.

1izb

38,94

30 791,18

128,29

101,00

12,85

3,89

145,03

117,74

2.

2izb

55,13

43 593,16

181,63

143,00

18,20

5,51

205,34

166,71

3.

2izb

54,79

43 324,31

180,50

142,00

18,08

5,47

204,05

165,55

4.

2izb

54,93

43 435,02

180,97

142,00

18,12

5,49

204,58

165,61

5.

3izb

70,21

55 517,43

231,32

182,00

23,16

7,02

261,50

212,18

6.

3izb

70,07

55 406,73

230,86

181,00

23,12

7,00

260,98

211,12

7.

1izb

29,61

23 413,63

97,55

77,00

9,77

2,96

110,28

89,73

8.

2izb

54,79

43 324,31

180,51

142,00

18,08

5,48

204,07

165,56

9.

2izb

54,93

43 435,02

180,97

142,00

18,13

5,49

204,59

165,62

Suma

0

483,4

382 240,79

1 592,60

1 252,00

159,51

48,31

1 800,42

1 459,82

 

 

 1. Súčasťou nájomného nie sú zálohové platby za služby (plyn, voda, elektrická energia, stočné). 
 2. Nájomné bude nájomca uhrádzať 1 mesiac vopred do 25. dňa príslušného mesiaca na účet Obce Kolíňany.
 3. Žiadateľ, ktorému bol pridelený nájomný byt je povinný pri podpise nájomnej zmluvy uhradiť na osobitný účet Obce Kolíňany nájomné za 1. mesiac.

 

Čl. 9

Finančná zábezpeka za užívanie bytu

 

 1. Žiadateľ, ktorému bol pridelený nájomný byt je povinný pred podpisom nájomnej zmluvy uhradiť na osobitný účet Obce Kolíňany finančnú zábezpeku za užívanie bytu vo výške:

 

Bytový dom 10BJ

 

Číslo

Popis

Odsúhlasené

 

Výsledok

KAUCIA

bytu

bytu

mesačné

x6

 

 

 

 

nájomné

 

 

 

 

 

 

1.

2izb

165,8

 

994,80

1 000,00

2.

3izb

202,77

 

1 216,62

1 220,00

3.

2izb

185,27

 

1 111,62

1 100,00

4.

3izb

202,77

 

1 216,62

1 220,00

5.

1izb

116,49

 

698,94

700,00

6.

2izb

189,94

 

1 139,64

1 140,00

7.

3izb

207,43

 

1 244,58

1 250,00

8.

1izb

116,49

 

698,94

700,00

9.

2izb

189,94

 

1 139,64

1 140,00

10.

3izb

207,43

 

1 244,58

1 250,00

Suma

0

1784,33

 

10 705,98

10 720,00

 

Bytový dom 9BJ

 

Číslo

Popis

Odsúhlasené

 

Výsledok

KAUCIA

bytu

bytu

mesačné

x6

 

 

 

 

nájomné

 

 

 

 

 

 

1.

1izb

101,00

 

606,00

610,00

2.

2izb

143,00

 

858,00

860,00

3.

2izb

142,00

 

852,00

850,00

4.

2izb

142,00

 

852,00

850,00

5.

3izb

182,00

 

1 092,00

1 100,00

6.

3izb

181,00

 

1 086,00

1 100,00

7.

1izb

77,00

 

462,00

460,00

8.

2izb

142,00

 

852,00

850,00

9.

2izb

142,00

 

852,00

850,00

Suma

0

1 252,00

 

7 512,00

7 530,00

 

 1. Lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy.
 2. Finančná zábezpeka za užívanie bytu  je vo výške 6- mesačného nájomného a je po dobu účinnosti nájomnej zmluvy vedená na osobitnom účte Obce Kolíňany a môže byť použitá na:
 • na úhradu nákladov na údržbu a prípadne opravy porúch ako aj škôd spôsobených nájomníkom, resp. jeho spolubývajúcim na ONB a spoločných priestoroch počas užívania bytu,
 • úhradu dlžných platieb nájomného a dlžných platieb spojených s užívaním bytu. Túto úhradu je možné realizovať len v odôvodnených prípadoch na základe písomnej žiadosti nájomníka o preúčtovanie a úhradu platieb z jeho finančnej zábezpeky, maximálne však do výšky platieb za dva kalendárne mesiace
 1. Počas doby, kým bude zachovaný nájomný charakter bytov umožnia nájomníci vstup do bytov zamestnancom Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR a iných kontrolných orgánov s cieľom výkonu kontroly technického stavu bytu.

 

Čl. 10

Osobitné ustanovenia

 

 1. ONB sa budú využívať na nájom a nemôže sa previesť do vlastníctva najmenej 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia. Vlastník bytupo 30-tich rokoch od kolaudácie môže rozhodnúť v súlade s podmienkami ŠFRB a smerníc MV RR SR o ďalšom naložení s bytom.
 2. V prípade dôležitých záujmov obce Kolíňany sa môže prenajať ONB aj takému nájomcovi, ktorý nespĺňa odmienky uvedené v čl. 2. Skutkový stav posúdi OcZ.

 

Čl. 11

Domový poriadok

 

 1. Vzájomné vzťahy vlastníka, nájomcov a správcu bytových domov  pri užívaní bytov a  nebytových priestorov v dome, spôsob zabezpečenia poriadku, pokoja a čistoty v dome a jeho okolí, ako aj spôsob užívania spoločných priestorov a spoločných zariadení domu upravuje Domový poriadok, ktorý vydáva obec Kolíňany.

 

čl. 12

Záverečné ustanovenia

 

 1. Zmeny a doplnky tohto VZN môže vykonať iba OcZ.
 2. Kontrolou nad dodržiavaním tohto VZN je poverená OcZ a hlavný kontrolór obce.
 3. Toto VZN Obce Kolíňany o podmienkach prenájmu obecných nájomných bytov bolo schválené na zasadnutí OcZ dňa 15.04.2016.
 4. Dňom účinnosti tohto VZN sa ruší VZN č. 2/2015 o spôsobe výpočtu nájomného v obecných nájomných bytoch a finančnej zábezpeky za užívanie bytu.
 5. Toto všeobecne záväzné nariadenie obce Kolíňany nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho prijatia, t.j. 01.05.2016.

 

V Kolíňanoch 15.04.2016

 

Róbert Balkó, Ing.

starosta obce Kolíňany                                                        

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka