Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dátum zverejnenia návrhu: 1.11.2018

Schválené: 12.12.2018

Vyhlásené: 25.11.2018

Účinnosť: 1.1.2019

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 49/2018

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 01.11.2018

 

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 25.11.2018

 

Dátum prijatia: 12.12.2018                                                                           Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.01.2019Ing.Róbert BALKÓ

 

Obec Kolíňany v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods.4,5 a 6, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2 a 3, §17 ods. 2, 3, 4 a 7, §20 ods.4, §21 ods.2 a §103 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E   č.49/2018

 

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Kolíňany

 

I. časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) na území obce Kolíňany.

(2) Obec Kolíňany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného priestranstva,

d) daň za ubytovanie,

e) daň za predajné automaty,

f) daň za nevýherné hracie prístroje,

g) daň za jadrové zariadenie.

(3) Obec Kolíňany na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §1 ods.2 a), b), e), f) a g) je kalendárny rok.

 

II. časť

a) DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

§ 2

Predmet dane z nehnuteľností

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

DAŇ Z POZEMKOV

 

§ 3

Základ dane

a) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pôdy za m2 uvedenej v prílohe č.l zákona o miestnych daniach pre katastrálne územie okres 403 Nitra kód KU 825743 obec Kolíňany :

 orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady,  trvalé trávnaté porasty          0,5241 EUR/m2

                                                          

b) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, a pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a  hodnoty pozemku ustanovenej obcou Kolíňany.

 

lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, a pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                                                  0,5241 €/m2

 

c) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy a stavebné pozemky  je hodnota pozemku určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pozemkov za m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona o miestnych daniach platnej pre obce s počtom od 1001 do 6000 obyvateľov.

záhrady                                                                                              1,85 EUR/m2

zast.plochy a nádvoria, ostatné plochy                                  1,85 EUR/m2

stavebné pozemky                                                                  18,58 EUR/m2

 

Sadzba dane:

(1)V súlade s ust. § 8 ods. 2 zákona o miestnych daniach správca dane určuje  ročnú sadzbu dane   z pozemkov v obci  pre jednotlivé skupiny pozemkov nasledovne:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty          0,60%

b) záhrady                                                                               0,40%

c) zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy                                             0,40%      

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, rybníky s chovom

 rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy                                 0,60%

e) stavebné pozemky                                                                           0,40 %

 

     (2) Správca dane určuje na pozemky, na ktoré bolo vydané povolenie dobývania ložiska nevyhradeného nerastu alebo na ktorých sa nachádza zariadeniena výrobu elektriny zo slnečnej energie ročnú sadzbu dane z pozemkov:

 

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  1,70 %,

b)  zastavané plochy a nádvoria, ostatné plochy 1,70 %,

 

     (3) Správca dane určuje na pozemky nachádzajúce sa vo viničnom hone  ročnú sadzbu dane z pozemkov:

a)  orná pôda, chmeľnice, vinice a ovocné sady, trvalé trávnaté porasty  1,70 %,

 

Výpočet dane z pozemkov:

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

 

§ 4

Daň zo stavieb

Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

Sadzba dane:

(1) Správca dane  v súlade s ust. § 12 ods. 2 zákona o miestnych daniach určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb v obci  za každý aj začatý m2  zastavanej plochy nasledovne:

  • stavby na bývanie a drobné stavby , ktoré majú doplnkovú funkciu

 pre hlavnú stavbu                                                                                        0,10 eur/  m2

  • stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné

       hospodárstvo, stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej

       produkcie vrátane stavieb na vlastnú administratívu                                     0,30 eur/ m2

  • stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov

na individuálnu rekreáciu                                                                             0,30 eur/ m2

  • samostatne stojace garáže0,30 eur/ m2
  • stavby hromadných garáží0,30 eur/m2
  • stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou 0,30 eur/m2
  • priemyselné stavby, stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu,

       stavby využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane stavieb na

       administratívu                                                                                                0,6 eur/ m2

  • stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu

       súvisiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnosťou                          1,30 eur/ m2

  • ostatné stavbyneuvedené v písm. a) až f)0,40 eur/ m2

 

(2)     V súlade s ust. § 12 ods. 3 zákona o miestnych daniach určuje správca dane pri viacpodlažných stavbách príplatok za podlažie vo výške 0,03€ za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

Výpočet dane zo stavieb

(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.

(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.

Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.

 

§ 5

Daň z bytov

Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 

Sadzba dane:

Ročná sadzba dane z bytov na území obce Kolíňany je  0,10 EUR  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.

 

Výpočet dane z bytov

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.

 

§ 6

Spoločné ustanovenia pre daň z nehnuteľností

 

 (1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

(2) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:

a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,

 

(1) Správca dane ustanovuje, že od dane sú oslobodené:

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane

b) pozemky, stavby, byty, ktorých vlastníkom sú občania v hmotnej núdzi, ak tieto slúžia výhradne na ich vlastnú potrebu

(2) Správca dane zníži dane o 25% na:

a) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto slúžia na ich osobnú potrebu, stavby a byty, ak slúžia na ich trvalé bývanie

b) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania ZŤP, ak tieto slúžia na ich osobnú potrebu, stavby a byty, ak slúžia na ich trvalé bývanie

c) pozemky a stavby, ktorých vlastníkmi sú občania žijúci v časti obce Majer Bé a Bratské

(3) V zmysle zákona č.460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú od platenia dane oslobodené pozemky, stavby, a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža. 
(4) Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňovník stal vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, ktorá je predmetom dane a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľnosti. Ak sa daňovník stane vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti 1. januára bežného zdaňovacieho obdobia, vzniká daňová povinnosť týmto dňom.

 

§ 7

Vyrubovanie dane

 

(1)     Na vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru zdaňovacieho obdobia. Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povinnosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia, sa neprihliada, ak zákon o miestnych daniach  neustanovuje inak. V prípade nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením  v priebehu roka daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal vlastníkom nehnuteľnosti alebo prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom  zanikli vlastnícke práva k vydraženej nehnuteľnosti.

 

§ 8

Platenie dane

  1. Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

(2) Daň možno platiť:

            -v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Obecného úradu Kolíňany

            -prevodným príkazom

            -poštovou poukážkou

 

III. časť

b) DAŇ ZA PSA

§ 7

Daň za psa

Základ dane:

Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov, ktorého majiteľom alebo držiteľom je fyzická alebo právnická osoba (t.j. aj psy v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií). Základom dane je počet psov.

Sadzba dane:

Sadzba dane je 4,50 EURza jedného psa a kalendárny rok.

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si známku za úhradu pre každého psa a zabezpečiť aby psy známku nosili odo dňa nadobudnutia majiteľom.

Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Oslobodenie od dane:

Daň sa neplatí u psov, ak je :

a) pes chovaný na vedecké, výskumné účely a keď je  poľovne upotrebiteľný
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím, a osamelo žijúci dôchodca.

 

IV. časť

c) DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 8

Základ dane:

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

Sadzba dane:

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva:

a) Pri použití trhových pultov vo vlastníctve Obce Kolíňany:

- 2,5 EUR/pult za jednorázový predaj

b) Pri predaji bez pultu, tj z auta, resp. z prinesených stolov:

- 2,5 EUR za predajné miesto

Nakoľko sa v obci predáva na 2 zaužívaných miestach (Jednota, Aldo) daň za použitie verejného priestranstva sa vyberá len za jedno predajné miesto. Platí to pre bod a) aj b).

c) Za parkovanie na miestnych komunikáciách je 0,84 EUR  za jedno parkovacie miesto na deň. Pod pojmom parkovacie miesto sa rozumie 2,5 x 7 m.

d) Za skladovanie stavebných materiálov na verejnom priestranstve je 0,24 EUR/m2 na deň

e) Za lunapark, kolotoče, strelnicu a iné zábavné atrakcie je 0,60 EUR /m2 na deň

f) pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb s posedením pred trvalou prevádzkovou jednotkou (napr. letná terasa) 0,06 EUR/m2  za deň

 

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva. Obec vyrubí daň rozhodnutím. Daň sa vyberá v hotovosti na Obecnom úrade Kolíňany v úradných hodinách pred začatím užívania verejného priestranstva.

(2) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Kolíňanoch - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Kolíňanoch skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

 

Oslobodenie od dane

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:

a) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie, usporiadané bez vyberania vstupného,

b) akcie, z ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely,

c) akcie, na ktorých sa finančne podieľa Obec Kolíňany,

d) za predajné zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb v prípade živelných pohrôm

e) účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie služieb, ak  sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie,

f) umiestnenie stavebného lešenia za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov,

g) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch

 

V. časť

d) DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 9

Daň za ubytovanie

Základ dane:

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Sadzba dane:

Sadzba dane je 0,70 EUR  na osobu a prenocovanie.

 

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

a) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

b) Daň prevádzkovateľ odvádza Obecnému úradu Kolíňany do 5.dňa po ukončení štvrťroka v hotovosti na Obecnom úrade v Kolíňanoch alebo prevodným príkazom.

 

VI. časť

e) DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 10

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Základ dane:

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane:

Sadzbu dane na jeden predajný automat a jeden kalendárny rok je :

a) 70 EUR  za jeden predajný automat, obsluhujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru s výnimkou cigariet a alkoholických nápojov

b) 100 EUR  za jeden predajný automat, obsluhujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru s výnimkou cigariet a alkoholických nápojov

c) 170 EUR  za jeden predajný automat, ak v skladbe do 10 druhov ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky a alkoholické nápoje

d) 340 EUR  za jeden predajný automat, ak v skladbe nad 10 druhov ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky a alkoholické nápoje

 

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

a) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

b) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

c) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

            -názov firmy resp. meno podnikateľa

            -adresa

            -dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

Okrem toho musí viesť evidenciu na účely dane.

d) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Oslobodenie od dane:

Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

 

VII. časť

f) DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 11

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

Základ dane:

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane:

Sadzbu dane je 340 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

a) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

b) Obec vyrubí daň rozhodnutím. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

c) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

            -názov firmy resp. meno podnikateľa

            -adresa

            -dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

 

VIII. časť

g) DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

§ 12

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť kalendárneho roka.

 

Základ dane:

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

Sadzba dane:

Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja najviac v Mochovciach v pásme

 nad 10 km do 20 km 0,0006 EUR za m2.

 

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

a) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

b) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

c) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.

d) Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.

 

IX. časť

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§ 13

Miestny poplatok za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Kolíňany.

Poplatník:

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Platiteľ:

(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).

(2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(3) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

 

Sadzba poplatku za komunálny odpad:

(1) Má byť najmenej 0,0066 EUR t.j. 0,20 Sk a najviac 0,1095 EUR t.j. 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený množstvový zber.

Správca poplatku stanovuje sadzbu na:

20 EUR /osoba na rok pri dvojtýždennom cykle vývozov/osoba na deň

10 EUR fyzickej osobe, ktorá nemá trvalý ani prechodný pobyt v obci a vlastní alebo užíva nehnuteľnosť v katastrálnom území Obce Kolíňany.

 (2) Správca poplatku stanovuje sadzbu právnickým osobám nasledovne:

1 liter komunálneho odpadu za 0,013 EUR.

14,40 EUR /1.100 litr.nádoba za jeden vývoz

3,12 EUR / 240 litr.nádoba za jeden vývoz  

1,82 EUR/140 litr.nádoba za jeden vývoz   

(3) Sadzba poplatku podľa odseku 1 a 2 nie je vyššia ako súčet priemerných nákladov správcu poplatku na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak správca poplatku zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.

 

Sadzba poplatku za drobný stavebný odpad:

Správca poplatku stanovuje  pre fyzické a právnické osoby sadzbu za drobný stavebný odpad vo výške 0,015 EUR/kg, alebo 0,020 EUR/liter. Poplatok sa vyberá v hotovosti na zbernom mieste.

 

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

a) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti prihlásiť sa na Obecný úrad Kolíňany a platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť.

b) Poplatok vyrubí obec rozhodnutím. Vyrubený poplatok je splatný do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia.

 

Vrátenie poplatku

(1) Ak v priebehu spoplatňovacieho obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený rozhodnutím,  je správca poplatku povinný vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia správcom poplatku určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 1,70 € .

(2) Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, správca poplatku vráti vzniknutý rozdiel na jeho účet do 60 dní od skončenia správcom poplatku určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.

 

Oslobodenie od poplatku a úľavy z poplatku

(1) Správca poplatku oslobodí od poplatku podľa § 82a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady osobu za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže

a)hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia oslobodenia je: pracovné povolenie, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu (víza), alebo čestné vyhlásenie poplatníka s vyznačením dĺžky pobytu mimo územia obce

b)svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu vojenskej služby, hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia oslobodenia je potvrdenie dotknutého orgánu,

(2) Správca poplatku poskytne úľavu za osobu a kalendárny deň ak poplatník v určenom období študoval na škole mimo územia obce Kolíňany a bol ubytovaný v ubytovacom zariadení, resp. mal v mieste štúdia prechodný pobyt. Hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie ubytovacieho zariadenia, resp. potvrdenie obce o platení poplatku v mieste prechodného pobytu.
Napr.
študent                       -bývajúci mimo obce Kolíňany                                 8,-€/rok
pracujúci         -minimálne ½ roka mimo obce Kolíňany                  8,-€/rok

Osoba, ktorá je dlhodobo (12mesiacov) mimo trvalého bydliska môže požiadať o odpustenie poplatku. Správca dane v takomto prípade na základe rozhodnutia poplatok odpustí.

(3) Správca poplatku môže poskytnúť úľavu v týchto ďalších prípadoch

            a) neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať

b) poplatníkovi, ktorý z rôzneho dôvodu (napr. odsťahovanie, prisťahovanie, narodenie, úmrtie, dlhodobý pobyt v nemocnici, práca v cudzine alebo dlhší čas nebýva v mieste trvalého bydliska) na základe čestného prehlásenia zaplatí len alikvotnú časť podľa dĺžky skutočného bývania v mieste trvalého bydliska. Tento nárok vzniká po nahlásení na Obecný úrad Kolíňany aj priebehu roka.

 (3) Nárok na poskytnutie úľavy si platiteľ poplatku uplatňuje žiadosťou a hodnovernými dokladmi v zmysle ods.2 v príslušnom kalendárnom roku.

 

Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona

Starosta obce môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo odpustiť.

 

X. časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 14

Záverečné ustanovenia

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Kolíňany prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Kolíňany.

(2) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a na zákon č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) v znení neskorších predpisov.

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kolíňany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch dňa 12.12.2018.

(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolíňany č.45/2017o miestnych daniach.

(5) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch.

(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.

 

Ing.Róbert BALKÓ – starosta obce

 

V Kolíňanoch, dňa 12.12.2018

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka