Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Zasadanie zo dňa 6.10.2011

Uznesenia zo 7. zasadnutia OZ v Kolíňanoch dňa 6.10.2011

  U Z N E S E N I A

zo  7. zasadnutia OZ v Kolíňanoch dňa 06.10.2011

 

K bodu 1– Zahájenie

01/07/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

Schvaľuje program 7. zasadnutia:

  1. Zahájenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení
  4. Schválenie zámeru spracovania projektu pre Obec Kolíňany v oblasti regionálneho rozvoja
  5. Interpelácia poslancov, rôzne, diskusia
  6. Návrh na riešenie ekonomickej situácie obce na ďalšie obdobie
  7. Záver

 

K bodu 2– Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

02/07/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch  s c h v a ľ u j e

Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda: Ing. Balkó Jozef       

Členovia: Balko Eugen 

                 Ballabás Tibor

03/07/2011

Overovateľov zápisnice: Ing. Dolezsa Zoltán

                                       Varga Norbert  

 

K bodu 3- Kontrola plnenia uznesení

05/07/2011

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

Berie na vedomie plnenie uznesení z predošlého zasadnutia.

 

K bodu 4– Schválenie zámeru spracovania projektu pre Obec Kolíňany v oblasti regionálneho rozvoja

06/07/2011 

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

schvaľuje

prerokovať bod 4 programu 7. zasadnutia OZ  na budúcom zasadnutí.

 

K bodu 5 Interpelácia poslancov, rôzne, diskusia

07/07/2011    

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

a/schvaľuje

A. členstvo Obce Kolíňany v Miestnej akčnej skupin Občianske združenie ŽIBRICA, so sídlom v Obci Štitáre

B.zaradenie Obce Kolíňany do územia verejno – súkromného partnerstva, miestnej akčnej skupiny (MAS) s názvom Občianske združenie ŽIBRICA

b/berie na vedomie

oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny OZ ŽIBRICA, so sídlom v Obci Štitáre

 

K bodu 6–   Návrh na riešenie ekonomickej situácie obce na ďalšie obdobie

08/07/2011   

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch :

a/Berie na vedomie

Správu o plnení rozpočtu obce k 30.09.2011

 

b/Ukladá obecnému úradu

1.Predložiť návrh zmeny rozpočtu Obce Kolíňany na rok 2011, s navrhnutými úspornými opatreniami

2.Predložiť návrh rozpočtu na rok 2012

Termín: 24.11.2011

 

c/Poveruje starostu obce

1.Preveriť odklad splátok istín úverov v Dexia Banka Slovensko a.s. na ďalšie obdobie

2.Rokovať s ďalším subjektmi o možnosti poskytnutia úveru vo výške vyrovnania záväzkov obce za rok 2011

 

V Kolíňanoch 6.10.2011

                                                                  Ing. Balkó Róbert

                                                                  Starosta obce

 

 

 

 

 

 

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka