Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Zasadanie zo dňa 23.1.2012

Uznesenia z 12. zasadnutia OZ v Kolíňanoch dňa 23.01.2012

  U Z N E S E N I A

z 12. zasadnutia OZ v Kolíňanoch dňa 23.01.2012

 

K bodu 1– Zahájenie

01/12/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch schvaľuje program 12. zasadnutia

 

 1. Zahájenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Prerokovanie žiadosti o kompenzovaní nájmu z dôvodu vlastnej investície
 4. Schválenie návrhu na spoluprácu a advokátskou kanceláriou
 5. Schválenie zmluvy na spravovanie priestorov domu smútku
 6. Interpelácia poslancov, rôzne, diskusia
 7. Záver

          

K bodu 2– Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

02/12/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch  schvaľuje

 Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda: Vraniak Tibor      

Člen:Ing. Dolezsa Zoltán, Mgr. Balko Eugen

03/12/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch schvaľuje

Overovateľov zápisnice: Varga Norbert

                                        Ballabás Tibor  

 

K bodu 3-  Prerokovanie žiadosti o kompenzovaní nájmu z dôvodu vlastnej investície

04/12/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch schvaľuje

a/berie na vedomie

vyhodnotenie a výsledok verejnej súťaže na prenájom priestorov kaviarne

b/schvaľuje

prenájom priestory budovy so súpisným číslom č.498 (bývalá budova kina)parcela č. 425/3 vo výmere 88+37m2 + 20 m2 (priestory WC) nachádzajúcej v katastrálnom území obce Kolíňany, okres Nitra evidovanej na  LV č.822 vedeného Správou katastra Nitra vo vlastníctve Obce Kolíňany pre: DANIM s.r.o. Kolíňany v zastúpení Imrichom Bányim, 951 78 Kolíňany, Horná Mika 30.

c/súhlasí

1. s investičným zámerom do prenajatých priestorov kaviarne podľa predloženej žiadosti s prílohami vizualizácie a rozpočtu, z ktorých náklady na materiál činia sumu 4.951,-€

2. s kompenzáciou do výšky 3.600,-€ tak, že obec s prenajímateľom skompenzuje 100,-€  mesačne z nájomného

d/vyzýva

prenajímateľa o predložení jednoduchej projektovej dokumentácie na vydanie stavebného povolenie na prístavbu a prestavbu

e/poveruje starostu

podpísať nájomnú zmluvu s víťazným uchádzačom s platnosťou od 01.01.2012

za nasledovných podmienok:

-cena nájmu 1,55,-€/m2 – bez energií

-mesačná kompenzácia nájomcom zrealizovanej investície 100,-€ počas 36 mesiacov

-vykonať prístavbu soc.priestorov do 30.09.2012

-nájomná zmluva na dobu určitú v trvaní 5 rokov

               

K bodu 4– Schválenie návrhu na spoluprácu a advokátskou kanceláriou

05/12/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

a/ berie na vedomie

ponuku na spoluprácu v oblasti právnych služieb od advokátskej kancelárie JUDr.PaedDr.Ivan Pecník, PhD., MBA

 

b/ schvaľuje

využívanie služieb právnej kancelárie najmä v oblastiach:

 • právne poradenstvo vo všetkých oblastiach práva, predovšetkým vo veciach občianskeho, obchodného a pracovného práva,
 • vypracovávanie a pripomienkovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka,
 • komunikácia so súdmi, obchodným registrom, živnostenským registrom ako aj inými inštitúciami,
 • zastupovanie v konaní pred súdmi, správnymi orgánmi,
 • vypracovávanie právnych rozborov a stanovísk,
 • účasť na rokovaniach s obchodnými partnermi,
 • zastupovanie poškodených v oblasti trestného práva a príprava podnetov na trestné stíhanie,
 • pomoc pri vypracovávaní žiadostí o grantové programy, žiadostí o dotácie a podobne.
 • prítomnosť advokáta, resp. advokátskeho koncipienta na obecnom úrade niekoľko hodín hodiny mesačne  - podľa potreby obce.

 

c/ poveruje starostu obce

podpísať zmluvu za nasledovných podmienok:

            -300,- € vrátane DPH paušál/mesiac

            -trvanie zmluvy na dobu určitú 1 roka s trojmesačnou skúšobnou lehotou

           

K bodu 5–  Schválenie zmluvy na spravovanie priestorov domu smútku

06/12/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

a/schvaľuje

návrh zmluvy na spravovanie priestorov domu smútku

 

b/ poveruje starostu obce

podpísať zmluvu so spoločnosťou Pohrebnej služby Astra

za podmienok:

-bezplatné spravovanie domu smútku

 

K bodu 6–  Interpelácia poslancov, rôzne, diskusia

07/12/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

Schvaľuje vykonať opatrenia za účelom zvýšenia úrovne výkonu ekonomických a rozpočtových činností s výrazným zreteľom ich zosúladenia s príslušnými právnymi normami.

Termín: do nasledujúceho zasadnutia.

 

V Kolíňanoch 23.01.2012

Ing. Balkó Róbert                                                                                  

Starosta obce

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka