Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Zasadanie zo dňa 27.9.2012

Uznesenia zo 18. zasadnutia OZ v Kolíňanoch dňa 27.09.2012

  U Z N E S E N I A

zo 18. zasadnutia OZ v Kolíňanoch dňa 27.09.2012

 

K bodu 1– Zahájenie

01/18/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch schvaľuje program 18. zasadnutia        

  1. Zahájenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na Brathovskom rade
  4. Záver

 

K bodu 2– Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

02/18/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch  schvaľuje

Návrhovú komisiu v zložení: Predseda: Balkó Jozef, Ing.      

Člen: Varga Norbert

 

03/18/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch  schvaľuje

Overovateľov zápisnice: Ballabás Tibor

                                       Dolezsa Zoltán

 

K bodu 3 – Vysporiadanie vlastníckych vzťahov na Brathovskom rade

04/18/2012

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch 

a/ruší

uznesenie č. 9/05/2011 a) zo dňa 17.06.2011

b/schvaľuje predaj

parcely č. 425/6 zastavaná plocha vo výmere 48 m2 evidovanú ako parcela „C“ vytvorenú z parcely č.425/1 zastavaná plocha evidovanú na LV č.822 vo vlastníctve Obce Kolíňany a parcely č.420/5 zastavaná plocha vo výmere 5 m2 vytvorenú z parcely č.420 „Výmol“-verejný neknihovaný majetok bez vložky a bez výmery. Obe parcely sú vymedzené Geometrickým plánom č.63/2012 z 11.09.2012, ktorý vyhotovila Ing.Viera Púchovská a sú vedené Správou katastra v Nitre za sumu: 530,-EUR

pre Beniaková Zuzana rod.Süttőová r.č. 535228/231, dát.nar: 28.02.1953, bytom Nám.L.A.Aranya č.215, 951 78 Kolíňany

Predaj sa uskutoční podľa §9a ods.8 písm.e zákona 138/1991 o majetku obcí.

 

K bodu 4 - Záver

Nebolo prijaté žiadne uznesenie.

 

V Kolíňanoch 27.09.2012

Ing. Balkó Róbert                                                                                  

Starosta obce

 

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka