Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Zasadanie zo dňa 4.4.2013

Uznesenia z 22. zasadnutia OZ v Kolíňanoch dňa 04.04.2013

  U Z N E S E N I A

z 22. zasadnutia OZ v Kolíňanoch dňa 04.04.2013

 

K bodu 1– Zahájenie

01/22/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch schvaľuje program 21. zasadnutia        

 1. Zahájenie
 2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
 3. Kontrola plnenia uznesení a kontrola úloh zo zápisníc
 4. Prerokovanie výsledku volieb a zloženie sľubu novozvolených poslancov
 5. Schválenie súhlasu vstupu Obce Jelenec a OZ Jelenček do MAS Žibrica
 6. Schválenie VZN č.28/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva
 7. Schválenie platu starostu obce na rok 2013
 8. Informácia o nutných investičných zámeroch a o pripravovaných kultúrno-spoločenských aktivitách a obecných slávnostiach
 9. Interpelácia poslancov, rôzne
 10. Záver

 

K bodu 2– Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

02/22/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch  schvaľuje

 Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda: Varga Norbert      

Člen: Baráth Peter, Vraniak tibor

03/22/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch schvaľuje

Overovateľov zápisnice: Ing. Dolezsa Zoltán

                                          Sándor Csaba 

 

K bodu 3- Kontrola plnenia uznesení a kontrola úloh zo zápisníc

04/22/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch 

berie na vedomie 

aktuálny stav plnenia uznesení a úloh zo zápisníc v zmysle prílohy

 

K bodu 4–   Prerokovanie výsledku volieb a zloženie sľubu novozvolených poslancov

05/22/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

A.berie na vedomie

1.Informáciu predsedu miestnej volebnej komisie o výsledkoch volieb, ktoré sa konali dňa 09.03.2013 do Obecného zastupiteľstva v Kolíňanoch

                        Peter BARÁTH          39 hlasov

                        Csaba SÁNDOR        27 hlasov

2.žiadosť poslanca Štefana Solčanského o ukončení mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva v Kolíňanoch z dôvodu súkromnej a pracovnej zaneprázdnenosti

 

B.konštatuje, že

zvolený poslanec a prvý náhradník poslanca obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva a tým obidvaja sa stali plnohodnotnými poslancami Obecného zastupiteľstva v Kolíňanoch

                        Peter BARÁTH         

                        Csaba SÁNDOR       

 

C.ruší

časť uznesenia o komisiách, ktoré sa týkajú personálnych zmien na úrovni Obecného zastupiteľstva v Kolíňanoch aj zamestnancov Obecného úradu v Kolíňanoch

 

D.volí 

V komisii pre vzdelávanie a voľnočasové aktivity

Člena z radov poslancov:       Csaba SÁNDOR

Zapisovateľku z OcÚ:            Anna PÓCSIKOVÁ

 

V komisii pre verejný poriadok a životné prostredie

Predsedu:                               Zoltán DOLEZSA, Ing.

Člena z radov poslancov:       Péter BARÁTH

 

K bodu 5 – Schválenie súhlasu vstupu Obce Jelenec a OZ Jelenček do MAS Žibrica

06/22/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

a/ schvaľuje

Vstup Obce Jelenec, Hlavná 126, 951 73 Jelenec a Občianskeho združenia Jelenka, Kostolná 252, 951 73 Jelenec do do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva MAS Žibrica so sídlom v Štitároch

b/ berie na vedomie

oboznámenie sa s aktualizovanou Integrovanou stratégiou rozvoja územia.

 

K bodu 6 – Schválenie VZN č.28/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

07/22/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

a/schvaľuje a vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 28/2013 o financovaní originálnych kompetencií obce na úseku školstva

b/ukladá Obecnému úradu v Kolíňanoch,

 1. zaslať VZN riaditeľovi ZŠaMŠ a vedúcej ŠJ
 2. vyvesiť finálnu VZN na úradnej tabuli a na webstránke obce
 3. zapracovať uvedené finančné čiastky do Rozpočtu obce 2013

 

K bodu 7 – Schválenie platu starostu obce na rok 2013

08/22/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

a/ berie na vedomie

informáciu Slovenského štatistického úradu o zmene priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve SR

 

b/ schvaľuje

výpočet tabuľkovej minimálnej mzdy starostu obce Kolíňany na rok 2013 podľa vzorca:

805,- €  x 1,98 = 1593, 90 € = 1594 €/mesiac brutto mzda

 

K bodu 8 - Informácia o nutných investičných zámeroch a o pripravovaných kultúrno-spoločenských aktivitách a obecných slávnostiach

 09/22/2013

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

Berie na vedomie správu starostu obce o nutných investičných zámeroch a o pripravovaných kultúrno-spoločenských aktivitách a obecných slávnostiach.

 

K bodu 9 – Interpelácia poslancov, rôzne

K bodu 9 nebolo prijaté žiadne uznesenie

 

K bodu 10 - Záver

K bodu 12 nebolo prijaté žiadne uznesenie.

 

V Kolíňanoch 04.04.2013

                                                                  Ing. Balkó Róbert                                                                                     Starosta obce

 

dnes je: 25.8.2019

meniny má: Ľudovít

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka