Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Zasadnutia OZ


Zasadanie zo dňa 12.12.2014

Uznesenia z 2. zasadnutia OZ v Kolíňanoch dňa 12.12.2014

  U Z N E S E N I A

z 2. zasadnutia OZ v Kolíňanoch dňa 12.12.2014

 

K bodu 1– Zahájenie

01/02/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch schvaľuje program 2. zasadnutia          

  1. Zahájenie
  2. Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice
  3. Kontrola plnenia uznesení a kontrola úloh zo zápisníc
  4. Návrh VZN č.33/2014
  5. Návrh VZN č.34/2014 – ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 a ruší sa č.31/2013 o poplatkoch (kanalizačný poplatok, voda)
  6. Informácia z verejného zhromaždenia občanov, ktorá sa konala 07.11.2014
  7. Prerokovanie zápisnice pracovného stretnutia ohľadne petície „Horná Mika“
  8. Prerokovanie žiadosti k odkúpeniu nehnuteľnosti
  9. Interpelácia poslancov, rôzne
  10. Záver

 

K bodu 2– Voľba návrhovej komisie a overovateľov zápisnice

02/02/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch  schvaľuje

 Návrhovú komisiu v zložení:

Predseda: Ballabás Tibor      

Člen: Mgr.Vraniak Tibor

03/02/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch schvaľuje

Overovateľov zápisnice: Sándor Csaba

                                                                            Varga Norbert

 

K bodu 3- Kontrola plnenia uznesení a kontrola úloh zo zápisníc

04/02/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

Berie na vedomie plnenie uznesení a kontrolu úloh zo zápisníc.

 

K bodu 4 – Návrh VZN č.33/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2015

05/02/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

1. schvaľuje a vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 33/2014 o miestnych daniach a miestnych poplatkoch

2.  ukladá Obecnému úradu v Kolíňanoch

a) zabezpečiť vyhlásenie Všeobecne záväzného nariadenia č. 33/2014 vyvesením na úradnej tabuli obecného úradu najmenej na 15 dní

b) od dňa účinnosti Všeobecne záväzného nariadenia č. 33/2014 t.j od 01.01.2015 vystaviť rozhodnutia a vyberať miestne dane v súlade s jeho znením.

3. ruší

VZN č. 30/2013 o miestnych daniach na rok 2014 zo dňa 12.12.2013

 

K bodu 5 - Návrh VZN č.34/2014 – ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 a ruší sa č.31/2013 o poplatkoch (kanalizačný poplatok, voda)

06/02/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch 

a/schvaľuje a vydáva

Všeobecne záväzné nariadenie č. 34/2014, ktorým sa dopĺňa VZN č.2/2007 o poplatkoch

b/ukladá Obecnému úradu v Kolíňanoch,

vyberať poplatky za kanalizáciu a vodu v roku 2015 podľa schválenej VZN č.34/2014

c/ruší

VZN č.31/2013 o kanalizačnom poplatku na 2014 zo dňa 12.12.2013

 

K bodu 6 - Informácia z verejného zhromaždenia občanov, ktorá sa konala 07.11.2014

07/02/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

a/ k o n š t a t u j e, že

-obyvatelia obce boli informovaní o aktuálnej situácii v obci – hlavne o dosiahnutých výsledkoch, o vývoji dlhu, o stave projektov a o plánoch na ďalšie obdobie

-v podrobnej diskusii poslanci zastupiteľstva a starosta reagovali na predložené otázky a námety vysvetleniami argumentami

 

b/ b e r i e   n a   v e d o m i e,

-stanoviská a podnety obyvateľov obce, ktoré boli vyjadrené v diskusii

 

c/ u k l a d á Obecnému úradu v Kolíňanoch

            -zverejniť tematický obsah verejného zhromaždenia na webstránke obce a v obecných    novinách

 

K bodu 7- Prerokovanie zápisnice pracovného stretnutia ohľadne petície „Horná Mika“

08/02/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch

a/berie na vedomie

zápisnicu z pracovného stretnutia ohľadne petície „Horná Mika“

b/poveruje starostu

1.Písomne požiadať o stanovisko Slovenskú správu ciest, s poukazom na danú petíciu občanov (aj na zápisnicu z pracovného stretnutia) k riešeniu  prístupovej cesty do obce Kolíňany:

            -varianta č.1:pri krížovatke Jelenec

            -varianta č.2:výstavbou novej prístupovej cesty podľa projektu

2.Písomne vyzvať Regionálnu správu ciest o preloženie dopravnej značky „Zákaz vjazdu nad 3,5t“ v bezpečnej vzdialenosti pred jestvujúcou odbočkou na miestnú komunikáciu Horná Mika.

3.Zahájiť projekt pasportu dopravného značenia na miestnych komunikáciach

4.V spolupráci so samosprávou obce Štitáre preveriť možnosť znovuotvorenia cesty pri IVECU

c/informovať

Obecné zastupiteľstvo a petičný výbor o aktuálnom vývoji danej problematiky

 

K bodu 8 –  Prerokovanie žiadosti k odkúpeniu nehnuteľnosti

09/02/2014

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch 

a/berie na vedomie

žiadosť Petra Fialu s manželkou, avšak v danej záležitosti trvá na svojom pôvodnom uznesení zo dňa 26.septembra 2014

 

b/ukladá obecnému úradu

V spolupráci s Komisiou pre sociálne veci, financie a hospodárenie s majetkom vypracovať interný materiál o hospodárení s majetkom obce. V tomto materiály treba ukotviť jednotlivé „cenové zóny“ pre predaj nehnuteľnosti v majetku obce, a zároveň nastaviť možnosti hospodárenia s obecným majetkom.

 

K bodu 9 - Interpelácia poslancov, rôzne

K bobu 9 nebolo prijaté žiadne uznesenie.

 

K bodu 10Záver

K bodu 10 nebolo prijaté žiadne uznesenie.

 

V Kolíňanoch 12.12.2014

Ing. Balkó Róbert                                                                                    

Starosta obce

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka