Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Úvod

         V zmysle volebného programu na obdobie 2007-2010 sme sa rozhodli zahájiť projekty: Územný plán obce (UPN) a Plán sociálneho a hospodárskeho rozvoja (PHSR). Do týchto projektov chceme okrem dotknutých inštutúcií, susedných obcí atď. zapojiť aj naše obyvateľstvo. Preto sme sa rozhodli, že Vás (občanov a čitateľov webstránky) budeme v tejto záložke informovať o aktuálnom stave oboch dokumentov. Robíme na tom, aby všetky naše rozhodnutia boli transparentné, a chceme aj pre UPN a PHSR vytvoriť čo najširšiu diskusiu.


Výpis z uznesenia zo 17.zasadnuta OcZ zo dňa 18.07.2008:
Uznesenie číslo: 05/17/08


Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch
schvaľuje
1.zámer zahájiť úkony spojené s obstaraním projektov Územného plánu obce a Plánu hospodárskeho sociálneho rozvoja
2.použiť dotáciu v hodnote 800.000,-HUF zo Szülőföld Alap (Maďarsko) na prvotné náklady v roku 2008.

poveruje
starostu obce vybrať dodávateľa s najnižšou cenovou ponukou na vykonanie projektov UPN a PHSR

ukladá
Obecnému úradu zapracovať finančný dopad tohto uznesenia do zmeny rozpočtu obce Kolíňany na rok 2008


Kliknutím na tento text sa dostanete na stránku Szülöföld Alap (Maďarsko). U nich sme mali úspešný projekt na 800.000,- HUF (Maďarský forint).

 


OZNAM Obec Kolíňany ako orgán územného plánovania podľa § 19b zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, fyzickým a právnickým osobám
začatie obstarávania ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KOLÍŇANY


Navrhované zámery a požiadavky môžete predložiť písomne najneskôr do 06. októbra 2008 na Obecný úrad v Kolíňanoch


Ing. Róbert Balkó
starosta obce Kolíňany
 

 

2008.09.30. 
Rozvoj v Kolíňanoch sa bude plánovať spolu s obyvateľmi


V minulom čísle sme priniesli informáciu o zahájení prác na územnom pláne obce a strategickom pláne (programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce). Tieto dokumenty chceme pripravovať v spolupráci s obyvateľmi.
Pripravili sme pre vás dotazníky, prostredníctvom ktorých budeme zisťovať vnímanie súčasnej situácie – pozitívnych aspektov i problémových miest. Zaujíma nás aj názor na smerovanie rozvoja do budúcnosti a vaše rozvojové preferencie. Štruktúra dotazníka je jednoduchá, pre ľahšiu orientáciu sú v dotazníku aj predvolené možnosti odpovedí. Budeme samozrejme radi aj ďalším námetom, názorom a komentárom, pre ktoré je v dotazníkoch tiež vyhradené miesto.
Jeden kus dotazníka je prílohou Ozvien, distribuovaných do každej domácnosti. Ak sa však ankety chcú zúčastniť viacerí členovia domácnosti, môžu odovzdať aj viacero vyplnených dotazníkov – ďalšie dotazníky je možné vyzdvihnúť si na obecnom úrade alebo stiahnuť z internetovej stránky: www.ecocity.szm.sk/kolinany a z www.kolinany.eu
Vyplnený dotazník prosíme odovzdať na obecnom úrade, najneskôr v čase pripravovaného verejného zhromaždenia dňa 7. novembra, kde sa bude diskutovať aj o týchto otázkach. Dotazník je tiež možné zaslať e-mailom: starosta@kolinany.eu
Dotazník je anonymný, uvedenie kontaktných údajov preto nie je nutné, užitočné však môže byť pri sprostredkovaní ďalšej prípadnej komunikácie.
Jaroslav Coplák

Poznámka z Obecného úradu v Kolíňanoch: Vyplnený dotazník je možné zaslať emailom na uvedenú adresu starosta@kolinany.eu . Môžete ho zaslať aj poštou na adresu: Obecný úrad Kolíňany, Nám.L.A.Aranya č.528, 951 78 Kolíňany. Dotazník môžete priniesť osobne a vhodiť do pripravenej urny na miestnom obecnom úrade. Po zhromaždení vyplnených dotazníkov vylosujeme 3 štastných výhercov, ktorí získajú USB klúč.2010.02.27.
Vec: Oznámenie o začatí prerokovania NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE KOLÍŇANY


Obec Kolíňany oznamuje dotknutým obciam, samosprávnemu kraju, dotknutým orgánom štátnej správy, fyzickým a právnickým osobám a ostatnej verejnosti v obci Kolíňany, v súlade s ustanoveniami § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, že prerokovanie Návrhu Územného plánu obce Kolíňany sa uskutoční v dňoch od 17. februára 2010 do 19. marca 2010.

Dokumentácia je prístupná k nahliadnutiu na internetovej stránke:
http://www.ecocity.szm.sk/kolinany, http://www.kolinany.eu a v pracovných dňoch na Obecnom úrade v Kolíňanoch.

Verejné prerokovanie, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad, sa uskutoční dňa 12. marca 2010 o 11.00 hod. a o 16.30 hod. v priestoroch Obecného úradu v Kolíňanoch.
Dotknuté obce, samosprávny kraj a dotknuté orgány štátnej správy sú podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov povinné oznámiť svoje stanovisko najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia, kedy lehota na prerokovanie končí. Lehotu nie je možné predĺžiť a na neskôr doručené stanoviská sa nebude prihliadať.
Za spoluprácu ďakujeme.

S pozdravom

Ing. Róbert Balkó
starosta obce Kolíňany
 

dnes je: 15.10.2019

meniny má: Terézia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka