Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Užitočné zákony

Výber základných právnych noriem, s ktorými sa častejšie stretávame pri základnom fungovaní obce a riešení problémov verejnej správy:

Zoznam nie je úplný - priebežne doplníme :-)

 


 
Číslo zákona:Názov zákona:
Zákon č.460/1992 Z.z.Ústava Slovenskej republiky
Oznámenie MZVSR č.336/200 Z.z.Európska charta miestnej samosprávy
Zákon č.369/1990 Zb.O obecnom zriadení
Zákon č.302/2001 Z.z.O samospráve vyšších územných celkov
Zákon č.138/1991 Zb.O majetku obcí
Zákon č.446/2001 Zb.O majetku vyšších územných celkov
Zákon č.346/1990 Zb.O voľbách do orgánov samosprávnych krajov
Zákon č.552/2003 Z.z.O výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č.553/2003 Z.z.O odmeňovaní niektorých zamestnaní pri výkone práce vo verejnom záujme
Zákon č.311/2001Z.z.Zákonník práce /novela č.348/2007 Z.z./
Zákon č.124/2006 Z.z.O bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
Zákon č.99/1963 Zb.Občiansky súdny poriadok
Zákon č.71/1967 Zb.O správnom konaní
Zákon č.253/1994 Z.z.O právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
Zákon č.395/2002 Z.z.O archívoch a registratúrach
Zákon č.211/2000 Z.z.O slobodnom prístupe k informáciam
Zákon č.428/2002 Z.z.O ochrane osobných údajov
Zákon č.599/2001 Z.z.O osvedčovaní listín a podpisov na listinách okresnými úradmi a obcami
Zákon č.372/1990 Zb.O priestupkoch
Zákon č.223/2001 Z.z.O odpadoch /úplné znenie pod č.409/2006 Z.z./
Zákon č.523/2003 Z.z.O verejnom obstarávaní
Zákon č.523/2004 Z.z.O rozpočtových pravidlách verejnej správy
Zákon č.511/1992 Zb.O správe daní a poplatkov
Zákon č.582/2004 Z.z.O miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Zákon č.145/1995 Z.z.O správnych poplatkoch
Zákon č.596/2003 Z.z.O štátnej správe v školstve a školskej samospráve
Zákon č.597/2003 Z.z.O financovaní základných škôl, stredných škôl, školských zariadení

dnes je: 21.9.2019

meniny má: Matúš

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka