Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Kolíňany

Schválené: 26.2.2010

Vyhlásené: 30.12.2009

Účinnosť: 1.4.2010

 

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

 

 

 

 

 

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 14/2010

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA

Obce Kolíňany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schválené RÚVZ Nitra :

Dňa 29.01.2010 pod číslom HŽP/A/2010/00222

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 30.12.2009

 

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli:26.02.2010

 

Dátum prijatia: 26.02.2010                                                          Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.04.2010Ing.Róbert BALKÓ

 

Obec Kolíňany, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa §4 ods. 3 písm. g/a podľa § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v súlade so zákonom č. 470/2005 Zb. o Pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní /živnostenský zákon/ v znení neskorších predpisov vydáva tento 

 

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK POHREBISKA OBCE KOLÍŇANY

 

Čl. I.

Úvodné ustanovenie

Úcta k pamiatke zomrelých, k ich pozostalým a spoločenské poslanie pohrebísk ako verejných zdravotno-technických zariadení, určených k pietnemu pochovávaniu zosnulých, alebo k ukladaniu ich spopolnených pozostatkov spôsobom zodpovedajúcim zdravotným predpisom  prikazujú, aby pohrebiská boli udržiavané v takom stave, ako to zodpovedá ušľachtilým ľudským vzťahom, a zároveň, aby pri ich boli  používaní dodržiavali zdravotné a iné právne predpisy.

Tento prevádzkový poriadok sa vzťahuje a platí  pre miestne pohrebisko v obci a Dom smútku na predmetnom pohrebisku.

Prevádzkový poriadok Pohrebisko obce Kolíňany je spracovaný obcou Kolíňany a prevádzkovateľ pohrebiska sa pri svojej činnosti predmetným prevádzkovým poriadkom pohrebiska riadi. 

 

Čl. II.

Základné pojmy

Verejné pohrebisko (ďalej len pohrebisko) je: cintorín, kolumbárium, urnový háj, rozptylová lúka, vsypová lúka. Slúži na pochovávanie - uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov.

Pochovávanie je:

ukladanie ľudských pozostatkov

ukladanie  ľudských ostatkov (ďalej len „popol“) rozptylom na rozptylovej lúke, alebo vsypom popola na vsypovej lúke

uloženie urny s popolom na pohrebisku (prípadne aj na inom mieste)

Hrobové miesto je miesto na pohrebisku určené na vybudovanie hrobu, hrobky alebo miesto na uloženie urny.

Hrobové príslušenstvo je pomník, epitafná doska, betónový obrubník, podzemná betónová šachta, nadzemná betónová šachta, váza, svietnik a iné príslušenstvo, ktoré si nájomca umiestni na hrobovom mieste.

Ľudské pozostatky sú mŕtve ľudské telo.

Ľudské ostatky sú ľudské pozostatky po pochovaní.

Úprava ľudských pozostatkov je ich úprava pred pietnym uložením do rakvy (umývanie, kozmetika obliekanie).

Transportná rakva je rakva určená na prevoz ľudských pozostatkov.

Transportný vak je vak slúžiaci na rovnaký účel ako transportná rakva.

Konečná rakva   je rakva, v ktorej sa ľudské pozostatky pochovajú.

Exhumácia  je vyňatie ľudských ostatkov z hrobu.

Spopolnenie je spálenie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov v krematóriu.

Skrývka je vrstva zeme, ktorá sa má odstrániť pred zrušením rozptylovej lúky alebo vsypovej lúky.

 

Čl. III.

Popis pohrebiska

Predmetné pohrebisko je umiestnené v časti obce Kolíňany.

Katastrálne územie:                Kolíňany

Parcelné číslo:                        č. 1,

Plocha:                                   8.974 m2

Počet hrobových miest:          584

Rozvod vody:                        áno – vodovod s 3 betónovými skružami

Osvetlenie:                             áno – v strednej zóne cintorína

Oplotenie:                              betónový základ vo výške cca 30cm s kovovým plotom

Vstup do cintorína:                cintorín má 2 vchody

Obslužná komunikácia:          nespevnený chodník

Dom smútku:                          áno

 

Pohrebisko je zriadené v obci , na parc. č. 1. Je oplotené, v jeho areáli je vybudovaný Dom smútku. Areál je osvetlený len v centrálnej zóne cintorína. Obslužné komunikácie – chodníky sú medzi jednotlivými hrobovými miestami nespevnené.  Dom smútku slúži na dočasné uloženie ľudských pozostatkov (mŕtvych). Dispozične pozostáva zo štyroch miestností – obradná sieň, miestnosť slúžiaca ako prezliekáreň, náraďovňa, WC. Obradná miestnosť je zariadená sedacím nábytkom a prenosným ozvučením. Súčasťou jeho vybavenosti sú dva chladiace boxy na uloženie ľudských pozostatkov. V Dome smútku je zabezpečené osvetlenie, prirodzené aj nútené odvetranie, vykurovanie je zabezpečené prenosnými elektrickými zosilovačmi.

Čistenie priestorov a príslušenstva Domu smútku (mechanickú očistu, ich dezinfekciu dezinfekčnými prípravkami v požadovanej koncentrácii), ako aj úpravu a údržbu areálu pohrebiska vykonávajú zamestnanci obce Kolíňany. Objekt je napojený na obecný vodovod. Súčasťou rozvodu vody sú 3 betónové skruže s výtokovými stojanmi na  polievanie hrobov.

Pásmo hygienickej ochrany pohrebiska nie je zabezpečené po celej dĺžke vzhľadom k tomu, že rodinný dom súpisné číslo 373 bol v minulosti postavený (pred rokom 1976) na vedľajšom pozemku.

 

        K popisu pohrebiska – obecný cintorín Kolíňany sú 2 prílohy:

Príloha č. 1 – kópia z katastrálnej mapy

Príloha č. 2 – situačný plán hrobov

 

Čl. IV.

Rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku

výkopové práce súvisiace s pochovávaním

pochovávanie

vykonanie exhumácie

prevádzkovanie a správa pohrebiska

prevádzkovanie Domu smútku

údržba pohrebiska

správa komunikácií, údržba komunikácií a zelene na pohrebisku

vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska

informačné služby

Výkon činností (služieb) uvedených v bodoch a), b), c) zabezpečujú v plnom rozsahu pohrebné služby  na základe zmluvy s obcou. Tieto zmluvy sa priebežne aktualizujú a dopĺňajú.

Výkon činností (služieb) uvedených v bodoch d), e), f), g), h), i) je v plnom rozsahu zabezpečený prevádzkovateľom pohrebiska.

 

Čl. V.

Práva a povinnosti pohrebných služieb

Pohrebné služby v zmysle zmluvy o spolupráci uzatvorenej  podľa ustanovenia § 269 ods.2 Obchodného zákonníka medzi prevádzkovateľom a pohrebnými službami sú oprávnené a zodpovedné za:

vykonávanie výkopových prác súvisiacich s pochovávaním vrátane zasypania hrobu

 ukladanie ľudských pozostatky do hrobov a hrobiek

ukladanie urny do hrobov, hrobiek a urnových miest

exhumáciu ľudských ostatkov

zabezpečenie prevozu ľudských pozostatkov

prevezenie ľudských pozostatkov v súvislosti s usmrtením pri podozrení zo spáchania trestného činu (musia mať písomný súhlas orgánu činného v trestnom konaní)

nakladanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami

bezpečné otvorenie a uzatvorenie hrobky

poškodenie hrobového príslušenstva

priebeh pohrebného obradu

Pohrebné služby môžu:

vykonávať svoju činnosť na pohrebisku iba po predchádzajúcom písomnom súhlase prevádzkovateľa pohrebiska

používať Dom smútku - obradnú sieň, len po predchádzajúcom písomnom súhlase na jednotlivé prípady

Pohrebné služby sú povinné:

pochovávať podľa pokynov  prevádzkovateľa pohrebiska a v zmysle platného zákona

dodržiavať prevádzkový poriadok pohrebiska

 

Čl. VI.

Práva a povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

Práva prevádzkovateľa pohrebiska

prevádzkovateľ môže správu (prevádzkovanie) pohrebiska a Domu smútku zveriť iným organizáciám (prevádzkovateľom) na základe zmlúv o nájme pohrebiska a Domu smútku – schvaľuje Obecné zastupiteľstvo

prevádzkovateľ rozhoduje o tom, v ktorej sekcii pohrebiska a mieste budú ľudské pozostatky a ľudské ostatky  uložené do hrobu alebo hrobky

prevádzkovateľ môže na žiadosť, alebo so súhlasom toho, komu bolo hrobové miesto

prepožičané povoliť, aby do toho istého hrobu boli uložení ďalší mŕtvi, príbuzní, príp. iné osoby vyberať poplatky

vyzvať nájomcu v prípade, že zistí nedostatky v starostlivosti o prepožičané miesto, aby ich v lehote určenej prevádzkovateľom odstránil, ak sa tak nestane, prevádzkovateľ vykoná potrebné opatrenia na náklady nájomcu

vymáhať úhradu pri poškodení susedných hrobov od nájomcu v plnej výške poškodenémuvypovedať nájomnú zmluvu, ak:

závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta na ďalšiu dobu

sa pohrebisko ruší

nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta

obmedziť prístup verejnosti

 

Povinnosti prevádzkovateľa pohrebiska

prevziať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystaveným lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, alebo pasom pre mŕtvolu, ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Ak v súvislosti s úmrtím existovalo podozrenie na spáchanie trestného činu, prevádzkovateľ prevezme  ľudské pozostatky len s písomným súhlasom orgánu činného v trestnom konaní

pohrebisko prevádzkovať v súlade so schváleným prevádzkovým poriadkom pohrebiska

viesť evidenciu o hrobových miestach na pohrebisku, ktorý má trvalý charakter a obsahuje:

meno a priezvisko osoby, ktorej ľudské ostatky sú v hrobovom mieste uložené

miesto a dátum narodenia a úmrtia, rodné číslo

dátum uloženia ľudských pozostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania

záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky bol nakazený nebezpečnou chorobou

meno, priezvisko, adresu miesta trvalého pobytu a rodné číslo nájomcu – ak ide o fyzickú osobu, obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo nájomcu – ak ide o právnickú osobu

dátum uzavretia nájomnej zmluvy a údaje o zmene nájomcu

údaj o vypovedaní nájomnej zmluvy

viesť evidenciu o prevádzkovaní pohrebiska, ktorá obsahuje údaje o:

zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal

zrušení pohrebiska (ak dôjde k zrušeniu pohrebiska, prevádzkovateľ odovzdá evidenciu – hrobové knihy do archívu obce)

skutočnosti, či je hrob chránený ako kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce, alebo či ide o vojnový hrob

sprístupniť pohrebisko

zabezpečiť koordináciu termínov pohrebov

odovzdať Dom smútku na dohodnutú dobu tak, aby mohli byť všetky úkony vykonané dôstojne a s náležitou pietou

umožniť prítomnosť obstarávateľom pohrebu a blízkym osobám pri konečnom uzavretí rakvy pred pochovaním

zdržať sa pri styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkvi a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu

 zabezpečiť pohreb v prípade, že pohreb nezabezpečuje žiadna osoba a k úmrtiu došlo na území obce, našlo sa telo, alebo bolo telo mŕtveho vyložené z dopravného prostriedku

uzatvoriť nájomnú zmluvu s nájomcami min. na dobu 10 rokov a potom prenechať za nájomné nájomcovi hrové miesto na uloženie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov

zabezpečiť prístup k hrobovému miestu po celý čas trvania nájomnej zmluvy a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, keď je potrebné bezodkladne zaistiť bezpečné prevádzkovanie pohrebiska a po takomto zásahu bezodkladne písomne informovať nájomcu

písomne informovať nájomcu o skutočnosti, že uplynie lehota, za ktorú bolo nájomné zaplatené, v prípade zrušenia pohrebiska o dátume zrušenia pohrebiska ak mu je známa adresa a túto informáciu zverejniť na mieste obvyklom na pohrebisku

upovedomiť písomne vypovedanie nájomnej zmluvy a výpoveď doručiť najmenej 3 mesiace pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť

v prípade ak zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí tlecej doby zotleté, tleciu dobu predĺži a na tento účel si vyžiada posudok orgánu na ochranu zdravia a na jeho základe upraví prevádzkový poriadok pohrebiska

mať plán miest na pochovávanie, viesť v ňom evidenciu hrobových miest, priebežne ho aktualizovať a na požiadanie obyvateľov, nájomcov do neho nahliadnuť

 

Čl. VII.

Spôsob ukladania ľudských pozostatkov

A. dočasne v Dome smútku:

maximálne do 96 hodín od úmrtia v prípade, že ľudské pozostatky neboli uložené do chladiaceho zariadenia, potom sa musia pochovať, nie však pred uplynutím 48 hodín od úmrtia

maximálne do 14 dní od úmrtia v prípade, že ľudské pozostatky boli uložené v chladiacom zariadení zabezpečujúcom trvalé udržanie teploty v rozmedzí 0oC až 5oC, potom sa musia pochovať

nad 14 dní len v prípade, že ľudské pozostatky boli uložené jedine v mraziacom zariadení zabezpečujúcom trvalé udržanie teploty nižšej ako -10oC pričom doba od zistenia úmrtia lekárom, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho do pochovania túto dobu presiahne (t.j. 14 dní), potom sa musia pochovať

 

B. trvale do hrobu za podmienok, že:

pochovávacia plocha bude:

pri dospelom hrobe o rozmeroch 80 cm x 200 cm

pri detskom hrobe o rozmeroch 60 cm x 160 cm

vonkajšie rozmery hrového miesta budú:

detský hrob                                                     60 x 100  cm

jednohrob                                          110 x 220  cm

dvojhrob                                            180 x 220  cm

trojhrob                                              250 x 220  cm

hrobka                                                200 x 300  cm

hrobka                                                130 x 300  cm

urnové miesto                                    100 x 100  cm

hĺbka hrobu pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť minimálne  1,6 m (dospelý hrob)

hĺbka prehĺbeného hrobu (t.j. pre 2 osoby nad seba) musí byť minimálne 260 cm

hĺbka hrobu pre dieťa mladšie ako 10 rokov musí byť minimálne 1,2 m (detský hrob)

dno hrobu musí ležať minimálne  0,5 m nad hladinou podzemnej vody

bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m

rakva s ľudskými pozostatkami musí byť vyrobená  tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami

rakva s ľudskými pozostatkami bude po uložení zasypaná skyprenou zeminou výške  minimálne 1,2 m a zabezpečená pred únikom zápachu do okolia

uloženie ľudských ostatkov trvá minimálne do uplynutia tlecej doby (10 rokov), príp. pred jej uplynutím je možné ich exhumovať (viď. čl. IX.), či uložiť ďalšie ľudské pozostatky pred jej uplynutím (viď čl. VIII.)

chodníky medzi jednotlivými hrobovými miestami musia mať 30  cm

Čl. VIII.

Dĺžka tlecej doby  a podmienky ukladania ľudských

pozostatkov pred jej  uplynutím

dĺžka tlecej doby je stanovená prevádzkovateľom pohrebiska na 10 rokov.

pred uplynutím tlecej doby sa môžu sa do toho istého hrobu  uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy  pochovaných ľudských ostatkov a vrstva zeminy nad rakvou bude minimálne 1 m

 

Čl. IX.

Pravidlá a podmienky exhumácie ľudských ostatkov

Pred uplynutím tlecej doby možno ľudské ostatky exhumovať na žiadosť:

obstarávateľa pohrebu

blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo ak obstarávateľom pohrebu bola obec

orgánov činných v trestnom konaní

Žiadosť osôb uvedených  v bode 1, písm. a, b, c, tohoto článku musí byť písomná a musí  obsahovať:

list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí

nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, kde budú ľudské ostatky uložené

posudok RÚVZ

Náklady na exhumáciu znáša ten, kto o ňu požiadal.

Exhumáciu môžu vykonávať iba osoby, ktoré vlastnia koncesné živnostenské oprávnenie na vykonávanie pohrebných služieb.

 

 

Čl. X.

Práva a povinnosti nájomcu hrobového miesta,

prevod hrobového miesta

l. Práva nájomcu hrobového miesta

požiadať prevádzkovateľa pohrebiska na základe písomného návrhu v prípade jeho smrti, na návrh dediča oprávnenej osoby o právo prevodu na hrobové miesto.

Prevod hrobového miesta, za ktoré je zaplatený prenájom, môže nájomca vykonať:

formou písomnej dohody, pred prevádzkovateľom, pričom dohoda musí obsahovať meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu a rodné číslo pôvodného i budúceho nájomcu.

prevádzkovateľ na základe tejto dohody uzavrie nájomnú zmluvu s novým nájomcom.

zriadiť na prepožičanom mieste hrob, hrobku a zabezpečiť uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov d o zeme, či spopolnených ostatkov do hrobu, hrobky a upraviť povrch hrobového miesta drobnými prácami pre jeho skrášlenie (výsadba kvetov, polievanie, čistenie,...)

vykonať úpravu okolia hrobového miesta  - možno tak učiniť len so súhlasom prevádzkovateľa pohrebiska (betónovanie, ukladanie dlaždíc)

 

2. Povinnosti nájomcu hrobového miesta

zabezpečiť na vlastné náklady údržbu hrobového miesta v riadnom stave (drobné práce – výsadba, polievanie, čistenie),dodržiavať čistotu a udržiavať v nej aj okolitý priestor v rozmedzí 30 cm  po celom obvode hrobového miesta

označiť bezodkladne hrobové miesto menom alebo iným symbolom a do 3 rokov vybudovať betónový obrubník ak ide o hrob, podzemnú šachtu ak ide o hrobku, nadzemnú šachtu ak ide o urnové miesto

oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest

požiadať o súhlas prevádzkovateľ pohrebiska na  umožnenie vybudovania akejkoľvek stavby  na pohrebisku (náhrobku, hrobu, rámu) – tento súhlas nenahrádza súhlas stavebného úradu, pokiaľ je podľa osobitných predpisov potrebný

ukladať na miesta určené prevádzkovateľom pohrebiska odpad (zvädnuté, alebo inak znehodnotené kytice, vence, ozdoby iného druhu, drobný stavebný odpad) do veľkokapacitných kontajnerov

riadiť sa podmienkami zakotvenými v tomto prevádzkovom poriadku pohrebiska pri realizácii stavby, alebo inej úprave

 

Čl. XI.

Výpoveď nájomnej zmluvy a zrušenie hrobového miesta

Pri zrušení hrobového miesta, prevádzkovateľ postupuje v zmysle zákona.

Prevádzkovateľ upozorní nájomcu na uplynutie doby prenájmu písomnou formou. Ak nájomca na takúto výzvu nereaguje do jedného roka, prevádzkovateľ vyhotoví fotodokumentáciu hrobového miesta, hrobové príslušenstvo uloží na určené miesto a hrobové miesto poskytne novému nájomcovi.

Ak nájomca nereaguje na poštovú zásielku, prevádzkovateľ uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na  obvyklom mieste. Výpovedná lehota plynie 5 rokov od poslednej platby.

Hrobové miesta, ktoré sú zaevidované na dobu trvania pohrebiska, nie je možné zrušiť.

Hrobové miesta  s príslušenstvom, o ktorých orgány štátnej správy  na ochranu pamiatkového fondu rozhodli, že majú  kultúrny význam, alebo kultúrnu hodnotu,  možno zrušiť len po nadobudnutí  rozhodnutia Min. kult. SR o zrušení vyhlásenia hrobu za národnú kultúrnu pamiatku.

Hrobové miesta, o ktorých rozhodla obec všeobecne záväzným nariadením ako o pamätihodnostiach obce,  je možné zrušiť len po predchádzajúcom súhlase Obecného zastupiteľstva.                  

 

Čl. XII.

Práce na pohrebisku

Stavebné práce súvisiace s úpravou hrobového miesta môžu vykonávať jednotlivci aj živnostníci a iní  podnikatelia na žiadosť nájomcu hrobového miesta len po predchádzajúcom  písomnom súhlase prevádzkovateľa.

Povolenie na práce vydáva nájomcovi prevádzkovateľ. Na povolení sú vyznačené všetky práce a zmeny, ktoré sa majú na hrobovom mieste vykonať. Zhotoviteľ prác sa týmto povolením preukazuje prevádzkovateľovi  pri vstupe na pohrebisko. Bez tohto povolenia zhotoviteľ nesmie zahájiť práce na hrobovom mieste.

Zhotoviteľ je povinný prevádzkovateľovi oznámiť termín začatia a ukončenia  prác. Zhotoviteľ, ktorý na svoju prácu pri úprave hrobového miesta potrebuje doviezť materiál motorovým vozidlom, je povinný vyžiadať si povolenie od prevádzkovateľa.

Zhotoviteľ je povinný dodržiavať vopred schválený projekt a nasledovné  podmienky:

každý vstup na pohrebisko hlásiť prevádzkovateľovi

prácu na hrobovom mieste môže vykonávať len ak sa mu nájomca hrobového                      miesta preukáže povolením na práce od prevádzkovateľa., toto povolenie nájomca odovzdá zhotoviteľovi

zhotoviteľ sa pri vstupe na pohrebisko preukáže prevádzkovateľovi povolením na práce

základy musia byť vykopané do nezamŕzateľnej hĺbky

dno výkopu musí byť najmenej 50 cm nad hladinou spodnej vody

predné a zadné hrany obrubníkov musia byť v jednej priamke s ostatnými hrobmi

pri svahovitom teréne musí byť hrobové príslušenstvo rovnomerne odstupňované

po skončení prác očistiť okolie a stavebný odpad vyviezť z pohrebiska

zakazuje sa uskladňovať do cintorínskych kontajnerov akýkoľvek stavebný odpad

nedovoľuje sa svojvoľné umiestňovanie lavičiek k jednotlivým hrobom

zakazuje sa  v okolí hrobu vysádzať stromy a kríky bez súhlasu prevádzkovateľa

výrub stromov je možný len so súhlasom príslušného úradu ŽP

 

Čl. XIII.

Cenník služieb

Nájom obradnej miestnosti v dome smútku v Kolíňanoch k vykonaniu pietneho aktu za  1 obrad 0,- EUR

Použitie chladiaceho zariadenia v dome smútku  0,20 EUR/hod.

Nájom za hrobové miesto je 10EUR/ jedno hrobové miesto, obnova hrobového miesta po 10-tich rokoch je 10 EUR.

 

Čl. XIV.

Spôsob nakladania s odpadmi

Odpady, ako suché kvety, vence, kytice, zbytky sviečok a kahancov ako i ostatné ozdoby  rôzneho druhu sa môžu ukladať len na mieste na to určenom, t.j. do veľkoobjemového kontajnera, ktorý sa   nachádza za areálom pohrebiska. Vývoz zabezpečuje obec na základe zmluvy o zvoze odpadov a ich zneškodnení skládkovaním.

Ostatné odpady, ktoré vznikli napr. pri stavbe pomníkov, ako dosky, stavebný materiál a pod. si musí nájomca z pohrebiska odviesť a okolie hrobu vyčistiť.

 

Čl. XV.

Plán miest na pochovávanie

Je súčasťou tohto prevádzkového poriadku pohrebiska (viď. príloha)

 

Čl. XVI.

Zákaz pochovávania

Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný o zákaze pochovávania bezodkladne informovať obec.

Zákaz pochovávania vydáva príslušný orgán štátnej správy v prípade, ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k o hrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody.

Ak je na pohrebisku vydaný zákaz pochovávania ľudské pozostatky do hrobu podľa ods. č. 2 tohto článku, možno ďalej pochovávať inými spôsobmi, ak s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasil príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal.

 

 

 

Čl. XVII.

Zrušenie pohrebiska

V prípade zrušenia pohrebiska je povinný ten v koho záujme sa pohrebisko zrušilo zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesta na inom pohrebisku. Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je ten v koho záujme sa pohrebisko zrušilo, povinný zhromaždiť a pochovať ich na inom mieste.

Zrušiť pohrebisko je možné:

po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku len na základe podnetu obce

pred uplynutím tlecej doby len z dôvodu:

prípadného ohrozenia zdravia ľudí

ohrozenia kvality podzemnej vody

verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy

Zrušiť hroby a hrobky vyhlásené za národné kultúrne pamiatky možno vykonať len po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia Ministerstva kultúry SR o zrušení vyhlásenia hrobu alebo hrobky za národnú kultúrnu pamiatku.

Zrušiť hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname  pamätihodnosti obce možno len po predchádzajúcom súhlase obce.

Zrušiť vojnové hroby možno len v zmysle zákona č. 130/2005 Z.z. o vojnových hroboch.

 

 

 

Čl. XVIII.

Povinnosti návštevníkov pohrebiska

správať sa primerane k pite miesta, nerobiť hluk, príkladne a šetrne zaobchádzať s existujúcim zariadením pohrebiska, Domu smútku a zachovávať dôstojnosť tohto miesta

udržiavať čistotu v celom areáli pohrebiska (nesmie sa pracovné náčinie odkladať na iné hroby, znečisťovať a znehodnocovať iné hroby, alebo stáť na iných hroboch počas pohrebov,...) odpadky a iné predmety ukladať len na vyhradené miesta prevádzkovateľom pohrebiska, t.j. do veľkokapacitných kontajnerov

dodržiavať zákaz vjazdu motorovými vozidlami, na bicykli, korčuliach a skateboardoch

dodržiavať zákaz fajčenia v areáli pohrebiska

dodržiavať zákaz vodenia psov do areálu pohrebiska

dodržiavať zákaz umiestňovania reklamných plagátov

 

 

Čl. XIX.

Kontrola dodržiavania prevádzkového poriadku

Kontrolu nad dodržiavaním tohto prevádzkového poriadku vykonávajú poverení pracovníci Obecného úradu, starosta obce, poslanci OcZ.

Akékoľvek porušenie ustanovení tohto prevádzkového poriadku, ak nejde o trestný čin podľa trestného zákona je postihnuteľné ako priestupok podľa zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch.

 

 

Čl. XX.

Priestupky a sankcie

Porušenie ustanovení v tomto prevádzkovom poriadku  fyzickou osobou je postihnuteľné v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch v znení neskorších zmien a doplnkov.

Priestupku sa dopustí ten, kto:

bez zbytočného odkladu neodovzdá ľudské pozostatky na pochovanie

porušuje zákaz pri zaobchádzaní s ľudskými ostatkami

zaobchádza s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami bez vedomia a súhlasu prevádzkovateľa pohrebiska

Za priestupok podľa tohto čl. a odseku 2 je možné uložiť pokutu  v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na mieru zavinenia a ohrozenia zdravia.

Právnickej osobe, ktorá porušila tento prevádzkový poriadok, je možné uložiť pokutu v zmysle zákona č. 372/90 Zb. o priestupkoch. Priestupky podľa uvedeného zákona  prejednáva  a sankcie za ne ukladá úrad. Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch.

 

 

Čl. XXI.

Záverečné ustanovenia

Tento prevádzkový poriadok bol prerokovaný a schválený OcZ v Kolíňanoch dňa:  26.2.2010

Akékoľvek výnimky z ustanovení tohto prevádzkového poriadku a jeho zmeny môže schváliť len OcZ v Kolíňanoch po predchádzajúcom súhlase RÚVZ v Nitre.

Prevádzkový poriadok je prístupný na Obecnom úrade a obvyklom mieste pohrebiska, kde sa pravidelne zverejňujú oznamy pre nájomcov hrobových miest.

 

 

V Kolíňanoch 29.12.2009

 

 

 

Róbert Balkó, Ing.

Starosta obce Kolíňany

 

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka