Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Podmienky prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce Dodatok č.1.

Schválené: 18.6.2010

Vyhlásené: 30.5.2010

Účinnosť: 5.7.2010

O BEC   K O LÍ Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 05/2008

Podmienky prideľovania nájomných bytov vo vlastníctve obce

 

Dodatok č.1.

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 30.05.2010

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 18.06.2010

Dátum prijatia: 18.06.2010                                                                            Vypracoval:

Dátum účinnosti: 05.07.2010                                                                         Ing.Róbert BALKÓ

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kolíňany na základe § 6 ods. 1 zákona 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a doplnkov, ustanovení  zákona č. 607/2003 Z. z. o Štátnom fonde rozvoja bývania  a podľa výnosu MVaRR SR zo dňa 7. decembra 2006 č. V-1/2006 o poskytovaní dotácií na rozvoj bývania vydáva  pre územie obce Kolíňany tento

 

 

Dodatok č. 1. k VŠEOBECNEMU ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU OBCE

č. 05/2008

o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Kolíňany, ktoré budú financované z dotácie MVaRR SR a z úveru ŠFRB SR

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 

Tento článok zostáva v plnom rozsahu.

 

§ 2

Podmienky pre zaradenie do zoznamu žiadateľov

 

Tento článok zostáva v plnom rozsahu.

 

§ 3

Uzatváranie nájomnej zmluvy

 

Tento článok zostáva v plnom rozsahu, a doplňujú sa nasledovné body:

 

h)Obec Kolíňany ako budúci prenajímateľ nájomných bytov sa zaväzuje, že :

 -finančná zábezpeka za užívanie bytu nepresiahne ročné nájomné, pričom lehota na zloženie finančnej zábezpeky nájomcom nebude dlhšia ako 30 kalendárnych dní pred podpísaním nájomnej zmluvy

i) V nájonmých bytoch  posudzovaných podľa tohto VZN nemožno bez povolenia prenajímateľa:

     1)  prihlásiť na trvalý pobyt inú osobu ako nájomcu (nájomcov) a ich deti žijúce s

          nimi v spoločnej domácnosti.

    2)  realizovať prechod nájmu v zmysle §706 Občianskeho zákonníka realizovať

          výmeny  bytov a prevod vlastníckych práv

j)Nájomca nemá nárok na pridelenie náhradného bytu, alebo inej bytovej náhrady pri ukončení nájmu z akéhokoľvek dôvodu.

k) K termínu ukončenia nájmu je nájomca povinný byt uvoľniť a odovzdať ho správcovi   v stave primeranom dobe užívania, pričom nesie zodpovednosť za spôsobené škody.

 

§4

Fond opráv

 

Tento článok sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným:

 

1. Na zabezpečenie vykonania opráv, porúch a bežnej údržby bytu počas trvania nájmu prenajímateľ bude požadovať od nájomcu úhradu preddavkov na fond opráv a to:

a) od 1 – do 15 rokov nájmu             0,2 EUR/m2/mesiac

b) od 15 – do 30 rokov nájmu           0,66 EUR/m2/mesiac

 

2. Akékoľvek opravy vykonané v byte a v priestoroch nájomného bytu budú kompenzované z tohto fondu.

 

 

§5

Nájomné a úhrada za plnenia poskytované s užívaním bytu

 

Tento článok zostáva v plnom rozsahu.

 

 

§ 6

 

Tento článok sa ruší v plnom rozsahu a nahrádza sa nasledovným:

 

 

§6

Zánik nájmu

1.  Uplynutím doby nájmu, ak nebola táto doba v zmysle § 3, písm. c) tohto VZN predĺžená.

2.  Písomnou dohodou medzi správcom a nájomcom.

3.  Písomnou výpoveďou nájomcu. Nájom bytu sa skončí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená správcovi.

4.  So súhlasom obecného zastupiteľstva a starostu obce písomnou výpoveďou nájmu penajímateľom, ak nájomca:

 a)  nespĺňa podmienky v §2, ods.1 až 4 tohto VZN, resp. v §3,  písm.a) až k) tohto uznesenia

 b)  hrubo porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu, najmä tým, že neplatí včas

       nájomné alebo úhradu za plnenia poskytované s užívaním bytu za čas dlhší ako 2 mesiace

 c)  alebo ten, kto s ním býva, napriek písomnej výstrahe hrubo poškodzuje prenajatý byt  a jeho

      príslušenstvo, spoločné priestory a spoločné zariadenia v dome

d) využíva prenajatý byt bez súhlasu vlastníka na iné účely ako na bývanie, alebo ak nájomca alebo ten, kto s ním býva, sústavne porušuje pokojné bývanie ostatných nájomcov, ohrozuje bezpečnosť alebo porušuje dobré mravy v dome

e) neužíva byt bez vážnych dôvodov

f) bez súhlasu vlastníka, v predmetnom byte ubytuje osoby, ktoré nie sú uvedené na evidenčnom liste k tomuto bytu.

5.  Nájom bytu sa končí posledným dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená nájomcovi. Za dátum doručenia zásielky po výpovedi sa považuje aj posledný deň možnosti vyzdvihnutia uvedenej zásielky určenej príslušným doručovacím úradom.

 

§7

Záverečné ustanovenia

 

1.Obec Kolíňany  zverejní zoznam nájomcov schválených obecným zastupiteľstvom na informačnej tabuli obce pred budovou Obecného úradu.

2. Podmienky určené týmto VZN sú nutnou súčasťou nájomnej zmluvy.

3. Dodatok č.1 k VZN obce Kolíňany č.05/2007 o prenájme obecných nájomných bytov bolo prijaté Obecným zastupiteľstvom obce Kolíňany dňa 18.06.2010.

2. VZN je prístupné na obecnom úrade k nahliadnutiu.

 

 

 

 

 

 

 

Róbert Balkó, Ing.

Starosta obce Kolíňany

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolíňany, 18.06.2010

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka