Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o spôsobe kampane volieb do orgánov samosprávy obce

Schválené: 24.9.2010

Vyhlásené: 13.9.2010

Účinnosť: 15.10.2010

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 16/2010

o spôsobe kampane volieb do orgánov samosprávy obce

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 13.09.2010

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli:24.09.2010

Dátum prijatia: 24.09.2010Vypracoval:

Dátum účinnosti: 15.10.2010Ing.Róbert BALKÓ

 

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch v zmysle § 6 ods.1 zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o

obecnom zriadení v platnom znení, v zmysle § 30 ods.10 zákona Slovenskej

národnej rady č. 346/ 1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v platnom

znení vydáva Všeobecné záväzné nariadenie č.016/2010 o spôsobe kampane volieb do orgánov samosprávy obce Kolíňany.

 

Čl. 1

Základné ustanovenia

 

1) Volebná kampaň je činnosť politickej strany, politických hnutí a koalície politických  strán a politických hnutí  /ďalej len politické strany/ a  nezávislého kandidáta, prípadne ďalších subjektov zameraná na podporu alebo slúžiaca na prospech kandidujúcej politickej strany alebo nezávislého kandidáta vrátane inzercie alebo reklamy prostredníctvom obecných novín KoloniVisszhang – Ozveny, alebo verejných priestranstiev obce.

 

2) V čase kampane má politická strana alebo nezávislý kandidát zabezpečený rovnaký prístup k hromadným informačným prostriedkom a k službám Obce Kolíňany zameraným na podporu alebo na prospech ich volebnej kampane.

 

Čl. 2

Obecné noviny

 

1) Obec Kolíňany vyhradzuje na kampaň  prostredníctvom obecných novín pre politickú stranu a nezávislého kandidáta nasledovné:

1 celá strana pre politickú stranu, ktorá podáva kandidatúru na starostu obce aj na poslancov do obecného zastupiteľstva

½ strany pre politickú stranu, ktorá podáva kandidatúru len na starostu obce alebo len na poslancov obecného zastupiteľstva

½ strany pre nezávislého kandidáta na starostu obce

¼ strany pre nezávislého kandidáta  na poslanca do obecného zastupiteľstva.

 

2) Text kampane sa odovzdáva na Obecný úrad Kolíňany v elektronickej forme najneskôr  20 dní pred začiatkom volieb t.j. do 7.novembra 2010. Pod jednou celou jednou stranou sa rozumie text s 50 riadkami a cca 70 úderov v jednom riadku, pričom sa použije jednoduché riadkovanie.

 

3) Zodpovednosť za obsah textu v rámci kampane zverejneného v obecných novinách majú politické strany a nezávislí kandidáti.

 

Čl. 3

Umiestňovanie plagátov

 

 

1) Obec Kolíňany vyhradzuje na kampaň vylepovať plagáty na nasledovných verejných priestranstvách obce: 

2 ks reklamných okien pri Obecnom úrade v Kolíňanoch

1 ks reklamný valec pri rod. dome č. 224

1 ks reklamný valec pri areáli PVPS

1 ks reklamný valec pri autobusovej zastávke na Vinohradskej ulici.

1 ks úradná tabuľa pri Obecnom úrade v Kolíňanoch

 

2) Každá politická strana alebo nezávislí kandidáti si môžu vyvesiť na miestach uvedených v bodoch a), b), c), d) uvedených v odseku 1, tohto článku 1 (slovom jeden) ks plagátu s rozmerom A3. Obec Kolíňany nezodpovedá za poškodenie alebo iné zneužitie vyvesených plagátov. Do úradnej tabuli (pod sklo) sa umožní umiestniť 1ks plagátu A4. Plagát treba osobne doručiť na Obecný úrad v Kolíňanoch v pracovnom čase. Vyvesenie zabezpečia pracovníci obecného úradu. Zvesenie plagátu sa vykoná v posledný deň kampane.

.

3) Zodpovednosť za obsah textu v rámci kampane na plagátoch majú politické strany a nezávislí kandidáti.

 

4) Na ostatných verejných priestranstvách na území mesta je vylepovanie plagátov

zakázané. Obec si môže takéto plagáty odstrániť a voči porušovateľom nariadenia, za odstránenie volebných plagátov uplatniť náhradu škody v súlade s príslušnými právnymi predpismi.

 

Čl. 4

Záverečné ustanovenia

 

1) Toto VZN bolo prerokované a schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kolíňanoch dňa 24.septembra 2010.

2) VZN nadobúda účinnosť dňom 15.10.2010. Súčasne sa ruší VZN č.02/2006 z 21.09.2006.

 

Ing. Róbert Balkó

Starosta obce

 

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka