Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2011

Schválené: 12.11.2010

Vyhlásené: 12.11.2010

Účinnosť: 1.1.2011

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 17/2010

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

a drobné stavebné odpady na rok 2011

 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 20.10.2010

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 12.11.2010

Dátum prijatia: 12.11.2010                                                                            Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.01.2011                                                                         Ing.Róbert BALKÓ

 

Obec Kolíňany v súlade s ustanovením §6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami §7 ods.4,5 a 6, §8 ods.2, §12 ods.2 a 3, §16 ods.2 a 3, §17 ods. 2, 3, 4 a 7, §20 ods.4, §21 ods.2 a §103 zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov

v y d á v a

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E   č. 17/2010

o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

na území obce Kolíňany na rok 2011

 

I. časť

ÚVODNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len „VZN“) upravuje podrobne podmienky ukladania miestnych daní a miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „zákon o miestnych daniach“) na území obce Kolíňany.

(2) Obec Kolíňany na svojom území ukladá tieto miestne dane:

a) daň z nehnuteľností,

b) daň za psa,

c) daň za užívanie verejného priestranstva,

d) daň za ubytovanie,

e) daň za predajné automaty,

f) daň za nevýherné hracie prístroje,

g) daň za jadrové zariadenie.

(3) Obec Kolíňany na svojom území ukladá miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

(4) Zdaňovacím obdobím miestnych daní uvedených v §1 ods.2 a), b), e), f) a g) je kalendárny rok.

(5) Pre prehľadnejšiu úpravu uvádzame peňažné hodnoty v EUR, ale aj v Skk (prepočítané s kurzom 30,126 Skk/EUR)

 

II. časť

a) DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

§ 2

Predmet dane z nehnuteľností

 

Daň z nehnuteľností zahŕňa

a) daň z pozemkov,

b) daň zo stavieb,

c) daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome (ďalej len „daň z bytov“).

 

DAŇ Z POZEMKOV

§ 3

Základ dane

a) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, trvalé trávne porasty je hodnota pozemku bez porastov určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pôdy za m2 uvedenej v prílohe č.l zákona o miestnych daniach pre katastrálne územie okres 403 Nitra kód KU 825743 obec Kolíňany :

orná pôda                                                                  0,5241 EUR/m2

trvalé trávne porasty                                                 0,1334 EUR/m2

b) Základom dane z pozemkov pre lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy, a pre rybníky s chovom rýb a ostatné hospodársky využívané vodné plochy je hodnota pozemku určená vynásobením výmery pozemkov v m2 a hodnoty pozemku zistenej na 1 m2 podľa zákona č.382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č.492/2004 Z.z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku.

c) Základom dane z pozemkov pre pozemky druhu záhrada, zastavané plochy a nádvoria, stavebné pozemky a ostatné plochy okrem stavebných pozemkov je hodnota pozemku určená vynásobením výmery v m2 a hodnoty pozemkov za m2 uvedenej v prílohe č.2 zákona o miestnych daniach platnej pre obce s počtom od 1001 do 6000 obyvateľov.

záhrady                                                                        1,858 EUR/m2

zast.plochy a nádvoria                                                 1,858 EUR/m2

ostatné plochy s výnimkou stavebných pozemkov        1,858 EUR/m2

stavebné pozemky                                                      18,5885 EUR/m2

 

Sadzba dane:

(4) Správca dane pre všetky pozemky na území obce Kolíňany určuje ročnú sadzbu dane z pozemkov vo výške:

a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady 0,45 % zo základu dane,

b) trvalé trávne porasty 0,45 % zo základu dane,

c) záhrady 0,30 % zo základu dane,

d) lesné pozemky, na ktorých sú hospodárske lesy 0,50 % zo základu dane

e) rybníky s chovom rýb a ostatné hospodárske využívané vodné plochy 0,45 % zo základu dane,

f) zastavané plochy a nádvoria 0,30 % zo základu dane,

g) stavebné pozemky 0,30 % zo základu dane,

h) ostatné plochy okrem stavebných pozemkov 0,30 % zo základu dane.

 

Výpočet dane z pozemkov:

Daň z pozemkov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z pozemkov.

 

§ 4

Daň zo stavieb

Základ dane

Základom dane zo stavieb je výmera zastavanej plochy v m2. Zastavanou plochou sa rozumie pôdorys stavby na úrovni najrozsiahlejšej nadzemnej časti stavby, pričom sa do zastavanej plochy nezapočítava prečnievajúca časť strešnej konštrukcie stavby.

 

Sadzba dane:

(1) Správca dane pre všetky stavby na území obce Kolíňany, ktoré sú predmetom dane zo stavieb určuje ročnú sadzbu dane zo stavieb vo výške:

a) stavby na bývanie 0,05 EUR

b) 0,10 EUR  za stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby na skladovanie pôdohospodárskej produkcie, stavby pre vodné hospodárstvo s výnimkou stavieb na skladovanie inej ako vlastnej pôdohospodárskej produkcie a stavieb na administratívu

c) 0,20 EUR  za stavby rekreačných a záhradkárskych chát a domčekov na individuálnu rekreáciu

d) 0,20 EUR  za samostatne stojace garáže a za samostatné stavby hromadných garáží a stavby určené alebo používané na tieto účel postavené mimo bytových domov

e) 0,50 EUR  za priemyselné stavby slúžiace energetike, stavby slúžiace stavebníctvu s výnimkou stavieb na skladovanie a administratívu

f) 1,20 EUR  za stavby na ostatnú podnikateľskú a zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu, pri administratívnych budovách, ktoré slúžia aj na iné účely, sa uplatní táto sadzba dane, ak sa budova využíva prevažne na administratívne účely

g) 0,30 EUR  za ostatné stavby

(2) Pri viacpodlažných stavbách správca dane určuje pre všetky druhy stavieb príplatok za podlažie 0,04 EUR  za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

 

Výpočet dane zo stavieb

(1) Daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb.

(2) Ak ide o viacpodlažnú stavbu daň zo stavieb sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane zo stavieb zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.

Do počtu ďalších podlaží pri výpočte dane zo stavieb v prípade viacpodlažnej stavby sa nezapočítava prvé nadzemné podlažie.

(3) Ak stavba slúži na viaceré účely, na ktoré sú určené rôzne sadzby dane a príplatok za podlažie, daň sa vypočíta ako súčet pomerných častí dane. Pomerná časť dane sa vypočíta ako súčin zastavanej plochy stavby, pomernej časti základu dane a sadzby dane na príslušný účel využitia stavby zvýšenej o súčin počtu ďalších podlaží a príplatku za podlažie.

 

§ 5

Daň z bytov

Základ dane

Základom dane z bytov je výmera podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru v m2.

 

Sadzba dane:

Ročná sadzba dane z bytov na území obce Kolíňany je  0,05 EUR  za každý aj začatý m2 podlahovej plochy bytu a nebytového priestoru v bytovom dome.

 

Výpočet dane z bytov

Daň z bytov sa vypočíta ako súčin základu dane a ročnej sadzby dane z bytov.

 

§ 6

Oslobodenie od dane a zníženie dane

 

(1) Správca dane ustanovuje, že od dane z pozemkov sú oslobodené:

a) pozemky, na ktorých sú cintoríny, kolumbária, urnové háje a rozptylové lúky

b) pozemky verejne prístupných parkov, priestorov a športovísk

c) pozemky funkčne spojené so stavbami slúžiacimi verejnej doprave,

d) pozemky užívané školami a školskými zariadeniami,

(2) Správca dane ustanovuje, že od dane zo stavieb sú oslobodené:

a) stavby alebo byty slúžiace školám, školským zariadeniam a zdravotníckym zariadeniam, zariadeniam na pracovnú rehabilitáciu a rekvalifikáciu občanov so zmenenou pracovnou schopnosťou, stavby užívané na účely sociálnej pomoci a múzeá, galérie, knižnice, divadlá, kiná, amfiteátre, výstavné siene, osvetové zariadenia,

(3) Správca dane ustanovuje, že od dane sú oslobodené:

a) pozemky, stavby, byty a nebytové priestory vo vlastníctve obce, ktorá je správcom dane

b) pozemky, stavby, byty, ktorých vlastníkom sú občania v hmotnej núdzi, ak tieto slúžia výhradne na ich vlastnú potrebu

(4) Správca dane zníži dane o 25% na:

a) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 70 rokov, ak tieto slúžia na ich osobnú potrebu, stavby a byty, ak slúžia na ich trvalé bývanie

b) pozemky, ktorých vlastníkmi sú občania ZŤP, ak tieto slúžia na ich osobnú potrebu, stavby a byty, ak slúžia na ich trvalé bývanie

(5) V zmysle zákona č.460/2007 Z.z. o Slovenskom Červenom kríži a ochrane znaku Červeného kríža a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú od platenia dane oslobodené pozemky, stavby, a nebytové priestory vo vlastníctve Slovenského Červeného kríža.

 

§ 7

Vyrubovanie dane

(1) Daň z nehnuteľností vyrubuje správca dane každoročne podľa stavu k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia.

(2) Správca dane ustanovuje, že daň nižšiu ako 3 EUR nebude vyrubovať ani vyberať.

 

§ 8

Platenie dane

(1) Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

(2) Ak si o to daňovník požiadal, tak vyrubená daň pre právnické osoby nad 1.660 EUR je splatná v štyroch rovnakých splátkach, a to:

I. splátka do    31.05.2010

II. splátka do 31.07.2010

III. splátka do            30.09.2010

IV. splátka do            30.11.2010

Daň možno zaplatiť naraz aj vtedy, ak je vyššia ako je uvedené vyššie.

(3) Daň možno platiť:

            -v hotovosti, alebo platobnou kartou v pokladni Obecného úradu Kolíňany

            -prevodným príkazom

            -poštovou poukážkou

 

III. časť

b) DAŇ ZA PSA

§ 9

Daň za psa

Základ dane:

Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov, ktorého majiteľom alebo držiteľom je fyzická alebo právnická osoba (t.j. aj psy v objektoch a na pozemkoch firiem a organizácií). Základom dane je počet psov.

Sadzba dane:

Sadzba dane je 3,5 EUR za jedného psa a kalendárny rok.

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti. Daňovník je povinný vyzdvihnúť si známku za úhradu pre každého psa a zabezpečiť aby psy známku nosili odo dňa nadobudnutia majiteľom.

Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Oslobodenie od dane:

Daň sa neplatí u psov, ak je :

a) pes chovaný na vedecké, výskumné účely a keď je  poľovne upotrebiteľný
b) pes umiestnený v útulku zvierat,
c) pes so špeciálnym výcvikom, ktorého vlastní alebo používa občan s ťažkým zdravotným postihnutím, a osamelo žijúci dôchodca.

 

IV. časť

c) DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

§ 10

Základ dane:

Základom dane za užívanie verejného priestranstva je výmera užívaného verejného priestranstva v m2 alebo parkovacie miesto.

Sadzba dane:

Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva:

a) Pri použití trhových pultov vo vlastníctve Obce Kolíňany:

- 2 EUR/pult za jednorázový predaj

b) Pri predaji bez pultu, tj z auta, resp. z prinesených stolov:

- 2 EUR za predajné miesto

Nakoľko sa v obci predáva na 2 zaužívaných miestach (Jednota, Aldo) daň za použitie verejného priestranstva sa vyberá len za jedno predajné miesto. Platí to pre bod a) aj b).

c) Za parkovanie na miestnych komunikáciách je 0,70 EUR  za jedno parkovacie miesto na deň. Pod pojmom parkovacie miesto sa rozumie 2,5 x 7 m.

d) Za skladovanie stavebných materiálov na verejnom priestranstve je 0,20 EUR/m2 na deň

e) Za lunapark, kolotoče, strelnicu a iné zábavné atrakcie je 0,50 EUR /m2 na deň

f) pre poskytovanie dočasných reštauračných služieb s posedením pred trvalou prevádzkovou jednotkou (napr. letná terasa) 0,05/m2  za deň

 

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

(1) Daňová povinnosť vzniká začatím užívania verejného priestranstva a zaniká ukončením užívania verejného priestranstva. Obec vyrubí daň platobným výmerom. Daň sa vyberá v hotovosti na Obecnom úrade Kolíňany v úradných hodinách pred začatím užívania verejného priestranstva.

(2) Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Kolíňanoch - a to pred začatím osobitného užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva.

Daňovník je tiež povinný ohlásiť do 3 dní každú skutočnosť, ktorá má alebo môže mať vplyv na výšku stanovenej, resp. zaplatenej dane. Daňovník je povinný oznámiť Obecnému úradu v Kolíňanoch skutočnosť, že osobitné užívanie verejného priestranstva skončilo a verejné priestranstvo bolo uvedené do pôvodného stavu.

 

Oslobodenie od dane

Od dane za užívanie verejného priestranstva sú oslobodené fyzické a právnické osoby, ktoré užívajú verejné priestranstvo na:

a) kultúrne, športové, cirkevné, environmentálne akcie, usporiadané bez vyberania vstupného,

b) akcie, z ktorých celý výťažok je určený na charitatívne alebo verejno-prospešné účely,

c) akcie, na ktorých sa finančne podieľa Obec Kolíňany,

d) za predajné zariadenia alebo zariadenia na poskytovanie služieb v prípade živelných pohrôm

e) účely umiestnenia predajného zariadenia a zariadenia určeného na poskytovanie služieb, ak  sa na ich umiestnenie vydalo stavebné alebo kolaudačné rozhodnutie,

f) umiestnenie stavebného lešenia za účelom opravy, rekonštrukcie a zateplenia bytových domov,

g) predaj ľudovo-umeleckých predmetov na kultúrnych podujatiach a príležitostných trhoch

 

V. časť

d) DAŇ ZA UBYTOVANIE

§ 11

Daň za ubytovanie

Základ dane:

Základom dane je počet prenocovaní.

 

Sadzba dane:

Sadzba dane je 0,20 EUR  na osobu a prenocovanie.

 

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

a) Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje.

b) Daň prevádzkovateľ odvádza Obecnému úradu Kolíňany do 5.dňa po ukončení štvrťroka v hotovosti na Obecnom úrade v Kolíňanoch alebo prevodným príkazom.

 

VI. časť

e) DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY

§ 12

Daň za predajné automaty

Predmetom dane za predajné automaty sú prístroje a automaty, ktoré vydávajú tovar za odplatu (ďalej len „predajné automaty“) a sú umiestnené v priestoroch prístupných verejnosti. Predmetom dane za predajné automaty nie sú automaty, ktoré vydávajú cestovné lístky verejnej dopravy.

Základ dane:

Základom dane je počet predajných automatov.

Sadzba dane:

Sadzbu dane na jeden predajný automat a jeden kalendárny rok je :

a) 70 EUR  za jeden predajný automat, obsluhujúci v skladbe ponúkaného tovaru najviac 10 druhov tovaru s výnimkou cigariet a alkoholických nápojov

b) 100 EUR  za jeden predajný automat, obsluhujúci v skladbe ponúkaného tovaru viac ako 10 druhov tovaru s výnimkou cigariet a alkoholických nápojov

c) 170 EUR  za jeden predajný automat, ak v skladbe do 10 druhov ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky a alkoholické nápoje

d) 340 EUR  za jeden predajný automat, ak v skladbe nad 10 druhov ponúkaného tovaru obsahuje tabakové výrobky a alkoholické nápoje

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

a) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia prevádzkovania predajných automatov a zaniká dňom skončenia ich prevádzkovania.

b) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

c) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

            -názov firmy resp. meno podnikateľa

            -adresa

            -dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

Okrem toho musí viesť evidenciu na účely dane.

c) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

Oslobodenie od dane:

Daň sa neplatí za predajné automaty vydávajúce ochranné prostriedky proti šíreniu nákazlivých pohlavných chorôb.

 

VII. časť

f) DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE

§ 13

Daň za nevýherné hracie prístroje

Predmetom dane za nevýherné hracie prístroje sú hracie prístroje, ktoré sa spúšťajú alebo prevádzkujú za odplatu, pričom tieto hracie prístroje nevydávajú peňažnú výhru a sú prevádzkované v priestoroch prístupných verejnosti (ďalej len „nevýherné hracie prístroje“).

Základ dane:

Základom dane je počet nevýherných hracích prístrojov.

Sadzba dane:

Sadzbu dane je 340 EUR za jeden nevýherný hrací prístroj a kalendárny rok.

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

a) Daňovník je povinný oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti.

b) Obec vyrubí daň platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru. V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň na zdaňovacie obdobie splatná bez vyrubenia do 31. januára príslušného zdaňovacieho obdobia.

c) Daňovník je povinný označiť každý predajný automat štítkom s uvedením týchto údajov:

            -názov firmy resp. meno podnikateľa

            -adresa

            -dátum umiestnenia a začatia prevádzkovania

 

VIII. časť

g) DAŇ ZA JADROVÉ ZARIADENIE

§ 14

Predmetom dane za jadrové zariadenie je jadrové zariadenie, v ktorom prebieha štiepna reakcia a vyrába sa elektrická energia (ďalej len „jadrové zariadenie“), a to aj časť kalendárneho roka.

Základ dane:

Základom dane je výmera katastrálneho územia obce v m2, ktoré sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením.

Sadzba dane:

Sadzba dane je v obciach, ktorých zastavané územie alebo jeho časť sa nachádza v oblasti ohrozenia jadrovým zariadením vo vzdialenosti od zdroja najviac v Mochovciach v pásme

 nad 10 km do 20 km             0,0006 EUR za m2.

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

a) Daňová povinnosť vzniká dňom začatia skúšobnej prevádzky jadrového zariadenia a zaniká dňom vyvezenia jadrového paliva z posledného reaktora jadrového zariadenia.

b) Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti a zánik daňovej povinnosti do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti.

c) Daň za jadrové zariadenie vyrubí správca dane do 31. januára zdaňovacieho obdobia za predchádzajúci kalendárny rok. Daň za jadrové zariadenie sa vypočíta ako súčin základu dane a sadzby dane.

d) Vyrubená daň za jadrové zariadenie je splatná do 31. marca zdaňovacieho obdobia.

 

IX. časť

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

§ 15

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej len „poplatok“) sa platí za komunálne odpady okrem elektroodpadov a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Kolíňany.

Poplatník:

Poplatok platí poplatník, ktorým je:

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha (ďalej len „nehnuteľnosť“),

b) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Platiteľ:

(1) Poplatok od poplatníka v ustanovenej výške pre obec vyberá a za vybraný poplatok ručí:

a) vlastník nehnuteľnosti; ak je nehnuteľnosť v spoluvlastníctve viacerých spoluvlastníkov alebo ak ide o bytový dom, poplatok vyberá a za vybraný poplatok ručí zástupca alebo správca určený spoluvlastníkmi, ak s výberom poplatku zástupca alebo správca súhlasí,

b) správca, ak je vlastníkom nehnuteľnosti štát, vyšší územný celok alebo obec (ďalej len „platiteľ“).

(2) Platiteľ a poplatník sa môžu písomne dohodnúť, že poplatok obci odvedie priamo poplatník; za odvedenie poplatku obci ručí platiteľ.

(3) Ak viacero poplatníkov žije v spoločnej domácnosti, plnenie povinností poplatníka môže za ostatných členov tejto domácnosti na seba prevziať jeden z nich. Za poplatníka, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony v plnom rozsahu, plní povinnosti poplatníka jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník. Povinnosti poplatníka nesmie za iného prevziať alebo plniť osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava mimo územia Slovenskej republiky alebo je nezvestná. Tieto skutočnosti, ako aj ich zmeny je osoba, ktorá za iného plní povinnosti poplatníka, povinná oznámiť obci.

 

Sadzba poplatku:

(1) Má byť najmenej 0,0066 EUR t.j. 0,20 Sk a najviac 0,1095 EUR t.j. 3,30 Sk za osobu a kalendárny deň, ak v obci nie je zavedený množstvový zber.

Správca poplatku stanovuje sadzbu na:

15 EUR /osoba na rok pri dvojtýždennom cykle vývozov/osoba na deň

(2) Správca poplatku stanovuje sadzbu právnickým osobám nasledovne:

8,30 EUR /1.100 litr.nádoba za jeden vývoz

1,70 EUR/140 litr.nádoba za jeden vývoz

(3) Sadzba poplatku podľa odseku 1 a 2 nie je vyššia ako súčet priemerných nákladov správcu poplatku na zabezpečenie činností nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením zberných nádob pripadajúcich na jeden liter týchto odpadov (pri množstvovom zbere) alebo pripadajúcich na priemerné množstvo komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov vytvorených jedným poplatníkom v obci za jeden kalendárny deň; ak správca poplatku zabezpečuje zhodnocovanie týchto odpadov, náklady sa musia znížiť o výnosy obce zo zhodnotenia.

 

Oznamovacia povinnosť vyrubenie dane a platenie dane:

a) Poplatník je povinný do jedného mesiaca odo dňa vzniku povinnosti prihlásiť sa na Obecný úrad Kolíňany a platiť poplatok odo dňa, keď nastala skutočnosť.

b) Poplatok vyrubí obec platobným výmerom. Vyrubená daň je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti platobného výmeru.

 

Vrátenie poplatku

(1) Ak v priebehu spoplatňovacieho obdobia zanikne poplatková povinnosť poplatníka, ktorému bol poplatok vyrubený platobným výmerom, je správca poplatku povinný vrátiť pomernú časť poplatku rozhodnutím do 30 dní odo dňa doručenia dodatočného platobného výmeru alebo odo dňa zistenia tejto skutočnosti, najneskôr však do 60 dní od skončenia správcom poplatku určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený. Správca poplatku nie je povinný vrátiť preplatok nižší ako 1,70 € .

(2) Ak poplatník zapojený do systému množstvového zberu uhradil obci vyšší poplatok ako bol povinný uhradiť, správca poplatku vráti vzniknutý rozdiel na jeho účet do 60 dní od skončenia správcom poplatku určeného obdobia, za ktoré bol poplatok uhradený.

 

Oslobodenie od poplatku a úľavy z poplatku

(1) Správca poplatku oslobodí od poplatku podľa § 82a zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady osobu za obdobie, za ktoré poplatník správcovi poplatku preukáže

a)že sa v určenom období dlhodobo zdržiava alebo zdržiaval v zahraničí, správca poplatku pokladá za dlhodobý pobyt v zahraničí – 183 dní z kalendárneho roku (zákon č.595/2003 Z.z. o daní z príjmu), hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia oslobodenia je: pracovné povolenie, pracovná zmluva alebo potvrdenie o pobyte na území iného štátu (víza), alebo čestné vyhlásenie poplatníka

b)svoju neprítomnosť v obci z dôvodu výkonu vojenskej služby, hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia oslobodenia je potvrdenie dotknutého orgánu,

(2) Správca poplatku poskytne úľavu za osobu a kalendárny deň ak poplatník v určenom období študoval na škole mimo územia obce Kolíňany a bol ubytovaný v ubytovacom zariadení, resp. mal v mieste štúdia prechodný pobyt. Hodnoverným dokladom preukazujúcim dôvod poskytnutia úľavy je potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie ubytovacieho zariadenia, resp. potvrdenie obce o platení poplatku v mieste prechodného pobytu.

(3) Správca poplatku môže poskytnúť úľavu v týchto ďalších prípadoch

            a) neužíva nehnuteľnosť, ktorú je oprávnený užívať

b) poplatníkovi, ktorý z rôzneho dôvodu (napr. odsťahovanie, prisťahovanie, narodenie, úmrtie, dlhodobý pobyt v nemocnici, práca v cudzine alebo dlhší čas nebýva v mieste trvalého bydliska) na základe čestného prehlásenia zaplatí len alikvotnú časť podľa dĺžky skutočného bývania v mieste trvalého bydliska. Tento nárok vzniká po nahlásení na Obecný úrad Kolíňany aj priebehu roka.

c) pokiaľ v rodine žije 5 alebo viac osôb

d) pri narodení dieťaťa

(3) Nárok na poskytnutie úľavy si platiteľ poplatku uplatňuje žiadosťou a hodnovernými dokladmi v zmysle ods.2 v príslušnom kalendárnom roku.

 

Zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona

Starosta obce môže na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona v jednotlivých prípadoch poplatok znížiť aj pod najnižšiu sadzbu alebo odpustiť.

 

 

X. časť

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 16

Záverečné ustanovenia

(1) Správu miestnych daní a miestneho poplatku vykonáva obec Kolíňany prostredníctvom starostu obce a poverených zamestnancov obce Kolíňany.

(2) Pokiaľ v tomto VZN nie je podrobnejšia úprava, odkazuje sa na zákon o miestnych daniach a na zákon č.511/1992 o správe daní a poplatkov v znení neskorších predpisov.

(3) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kolíňany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch dňa 14.12.2009.

(4) Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolíňany č. 07/2008 zo dňa 12.12.2008 o miestnych daniach.

(5) Zmeny a doplnky tohto všeobecne záväzného nariadenia schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch.

(6) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2010.

 

V Kolíňanoch 12.11.2010

 

Ing.Róbert BALKÓ

starosta obce

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka