Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o podmienkach spoločného stravovania občanov obce Kolíňany

Schválené: 17.6.2011

Vyhlásené: 1.6.2011

Účinnosť: 1.7.2011

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 20/2011

o podmienkach spoločného stravovania občanov obce Kolíňany

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 15.05.2011

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 01.06.2011

Dátum prijatia: 17.06.2011                                                            Vypracovala:

Dátum účinnosti: 01.07.2011                                                         Eva Szalayová

 

V zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 zákona č.195/1998 Zb.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov Obecné

zastupiteľstvo v Kolíňanoch vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie / VZN/ o podmienkach

spoločného stravovania občanov obce Kolíňany.

 

1. Úvodné ustanovenie

 

1. Spoločným stravovaním pre účely tohto VZN sa rozumie stravovanie, jedno teplé jedlo denne

    okrem soboty, nedele, sviatkov a počas čerpania celozávodných dovoleniek zabezpečené obecnou kuchyňou.

2. Poskytnuté teplé jedlo pozostáva z polievky, hlavného jedla, doplnkového jedla, podľa   

    jedálneho lístka, bez možnosti výberu.

 

 

2. Okruh stravníkov

 

1. Spoločné stravovanie je zabezpečené občanom s trvalým pobytom v obci, ktorí :

    a) sú poberateľmi starobného dôchodku,

    b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie – invalidný  

        dôchodca, ZŤP - bez obmedzenia veku

    c) občanovi, ktorý nie je dôchodcom ale je prechodne odkázaný na spoločné stravovanie –   

        cudzí stravník

2. Spoločné stravovanie sa ďalej môže poskytnúť prechodne občanovi- dôchodcovi, ktorý nemá 

    trvalý pobyt v obci Kolíňany . V takom prípade stravník hradí plnú výšku stravy a považuje sa

    za cudzieho stravníka.

3. Stravovanie pre občanov podľa bodu 1/ písm. c) a bodu 2. nie je nárokovateľné . V sporných  

    prípadoch o opodstatnenosti poskytnutia stravovania rozhoduje starosta obce na základe   

   doporučenia  zdravotnej a sociálnej komisie.

 

 

3. Príspevok na spoločné stravovanie

 

1. Obec poskytne pre občana finančný príspevok na spoločné stravovanie z rozpočtu obce závisle 

    od vekovej kategórie a finančného pásma.

    Hodnota 1 obeda je 2,90 €, z čoho potraviny tvoria 1,10 € a režijné náklady 1,80 €.

 

   a) 1 . finančné pásmo: veková kategória -  dôchodcovia nad 70 rokov a vyššie, 

   -  invalidní dôchodcovia bez obmedzenia veku  ktorí sú držiteľmi  preukazu ZŤP          1,50 €                                                          

 

   b) 2. finančné pásmo: veková kategória –  dôchodcovia od 60 - 70 rokov                       2,00 €

   

   c) 3. finančné pásmo:  cudzí stravníci                                                                                2,90 €.

 

2. Príspevok na spoločné stravovanie sa poskytne pre okruh stravníkov na jedno teplé jedlo denne

    1. finančnom  pásmo – 1,40 €

    2. finančnom  pásmo – 0,90 €

   

 

3. Stravníci využívajúci služby spoločného stravovania podľa bodu 1. c) hradia cenu poskytnutej   

    stravy v plnej výške – 2,90 €.

 

4. Donáška stravy

 

Donáška stravy do bydliska  stravníka je bezplatná a zabezpečujú zamestnanci obecnej kuchyne.

2.  Dodávka  obeda sa zabezpečuje pre stravníka v  čase  od 10,30 hod. do 12,30 hod.

 

 

5. Záverečné ustanovenie

 

1. Agendu spoločného stravovania ( paušálnu cenu poskytnutej stravy, zoznam stravníkov, odhlasovanie, prihlasovanie stravníkov, príjmy a výdavky spoločného stravovania , a pod. ) vedie vedúca obecnej kuchyne.

2. Stravník na odoberanie stravy sa záväzne prihlasuje vyplnením prihlášky.

3. Stravník poplatok za obedy musí uhradiť do 15. dňa príslušného mesiaca.

4. V prípade ak  nastane zmena v pobyte stravníka / nemocnica, kúpele a pod./

    je povinný sa odhlásiť zo stravy. Odoberanie stravy pre neprihláseného straníka je neprípustné.

5. Zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch.

6. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch dňa  17.6.2011.

7. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15-tým dňom od vyvesenia.

 

Ing.Róbert  Balkó

starosta obce

 

V Kolíňanoch dňa 17.06.2011

 

 

Príloha č.1. - Prihláška

Obec Kolíňany – Kuchyňa Námestie L. A. Aranya 528, 951 78 Kolíňany                                                          

 

P R I H L Á Š K A

na stravovanie

 

 

Meno a priezvisko ..................................................................

 

951 78 Kolíňany č. d. ....................

 

Dátum narodenia............................

 

Telefón:..........................................

 

Pravidelnosť odberu obedov:   - celý týždeň /od pondelka do piatku/ *

                                                  -  bez pondelka /od utorka do piatku/*

                                                                 (*nehodiace sa preškrtnite)

 

Beriem na vedomie, že:

1.) Hodnota obeda je       €.

2.) Obedy sa rozvážajú v čase od 10:30 – 12:30

3.) Odhlásiť sa zo stravy je možné  iba 24 hodín vopred.

4.) V prípade ak nastane zmena v pobyte stravníka (nemocnica, kúpele a pod.) je povinný sa  

     odhlásiť  na tel. č. 037/6316 220. Suma za odhlásené obedy Vám bude zohľadnená, odpočítaná    

     v nasledujúcom mesiaci.

5.) Poplatok za obedy je potrebné uhradiť do 15. dňa príslušného mesiaca.

 

V Kolíňanoch dňa : ................................        Podpis dôchodcu: ..................................................

 

..........................................................................................................................................................

Čislo prihlášky:

 

Prihláška prijatá dňa : ................................        Obec Kolíňany- Kuchyňa...................................

 

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka