Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o podmienkach spoločného stravovania občanov obce Kolíňany

Schválené: 14.12.2011

Vyhlásené: 1.11.2011

Účinnosť: 1.1.2012

 

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 21/2011

o podmienkach spoločného stravovania občanov obce Kolíňany

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 14.10.2011

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 01.11.2011

 

Dátum prijatia: 14.12.2011                                                            Vypracovala:

Dátum účinnosti: 01.01.2012                                                        Eva Szalayová

 

V zmysle § 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb.z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa § 16 zákona č.195/1998 Zb.z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov Obecné

zastupiteľstvo v Kolíňanoch vydáva toto všeobecné záväzné nariadenie / VZN/ o podmienkach

 spoločného stravovania občanov obce Kolíňany.

 

1.

Úvodné ustanovenie

 

 1. Spoločným stravovaním pre účely tohto VZN sa rozumie stravovanie, jedno teplé jedlo denne okrem soboty, nedele, sviatkov a počas čerpania celozávodných dovoleniek zabezpečené obecnou kuchyňou.
 2. Poskytnuté teplé jedlo pozostáva z polievky, hlavného jedla, doplnkového jedla, podľa jedálneho lístka, bez možnosti výberu.

 

2.

Okruh stravníkov

 

 1. Spoločné stravovanie je zabezpečené občanom s trvalým pobytom v obci, ktorí :

            a) sú poberateľmi starobného dôchodku,

            b) pre svoj nepriaznivý zdravotný stav sú odkázaní na spoločné stravovanie – invalidný  

            dôchodca, ZŤP - bez obmedzenia veku

            c) občanovi, ktorý nie je dôchodcom ale je prechodne odkázaný na spoločné stravovanie -

            cudzí stravník

 1. Spoločné stravovanie sa ďalej môže poskytnúť prechodne občanovi – dôchodcovi, ktorý nemá trvalý pobyt v obci Kolíňany . V takom prípade stravník hradí plnú výšku stravy a považuje sa za cudzieho stravníka.
 2. Stravovanie pre občanov podľa bodu 1/ písm. c) a bodu 2. nie je nárokovateľné . V sporných  prípadoch o opodstatnenosti poskytnutia stravovania rozhoduje starosta obce na základe doporučenia Komisia pre sociálne veci, financie a hospodárenie s majetkom.

 

3.

Príspevok na spoločné stravovanie

 

 1. Obec od účinnosti tohto VZN neposkytne žiadny príspevok na spoločné stravovanie z rozpočtu obce. Hodnota jedného obeda je 2,90 €, z čoho potraviny tvoria 1,10 € a režijné náklady 1,80 €.
 2. Stravníci využívajúci služby spoločného stravovania podľa bodu 2 hradia cenu poskytnutej stravy v plnej výške t.j. 2,90 €.

 

4.

Donáška stravy

 

 1. Donáška stravy do bydliska stravníka je bezplatná a zabezpečujú zamestnanci obecnej kuchyne.
 2. Dodávkaobeda sa zabezpečuje pre stravníka v čase od 10,30 hod. do 12,30 hod.

 

5.

Záverečné ustanovenie

 

 1. Agendu spoločného stravovania ( paušálnu cenu poskytnutej stravy, zoznam stravníkov, odhlasovanie, prihlasovanie stravníkov, príjmy a výdavky spoločného stravovania , a pod. ) vedie vedúca obecnej kuchyne.
 2. Stravník na odoberanie stravy sa záväzne prihlasuje vyplnením prihlášky.
 3. Stravník poplatok za obedy musí uhradiť do 15. dňa príslušného mesiaca.
 4. V prípade ak  nastane zmena v pobyte stravníka /nemocnica, kúpele a pod./ je povinný sa odhlásiť zo stravy. Odoberanie stravy pre neprihláseného straníka je neprípustné.
 5. Zmeny alebo doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch.
 6. Na tomto VZN sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch dňa 14.12.2011.
 7. Všeobecné záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 1.januára 2012.
 8. Dňom účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolíňany č.20/2011 zo dňa 17.06.2011 o podmienkach spoločného stravovania občanov obce Kolíňany.

 

Ing.Róbert  Balkó

starosta obce

 

V Kolíňanoch, dňa 14.12.2011

 

Príloha č.1. - Prihláška (je k dispozícii ako súbor na stiahnutie)

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka