Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 a ruší sa č.13/2009 o poplatkoch

Schválené: 14.12.2011

Vyhlásené: 30.11.2011

Účinnosť: 1.1.2012

 

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 23/2011

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie

Obce Kolíňany č.02/2007 a ruší sa č.13/2009 o poplatkoch

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 15.11.2011

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 30.11.2011

 

Dátum prijatia: 14.12.2011                                                                           Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.01.2012                                                                       Ing.Róbert BALKÓ

 

Obec Kolíňany v súlade s ustanovením §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

v y d á v a

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E   č. 23/2011

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 o poplatkoch

 

Článok I.

Týmto VZN Obce Kolíňany č.23/2011 sa mení a dopĺňa VZN Obce Kolíňany č.02/2007 nasledovne:

A)

Pôvodný text:

1) Poplatky za komunálny odpad sú zakomponované vo VZN Obci Kolíňany č.03/2007 o miestnych daniach.

Sa nahrádza textom:

1) Poplatky za komunálny odpad sú zakomponované vo VZN Obci Kolíňany č.22/2011 o miestnych daniach.

 

B)

Pôvodný text sa nahrádza textom:

-za užívanie obecnej kanalizácie na 1 osobu na 1 rok           16 EUR

-za užívanie obecnej kanalizácie práv. os. za 1m3                aktuálna cena ZVS za 1m3 vody                                                                                            (napr.rok 2011 bola 0,66 EUR bez DPH)

 

Článok II.

 

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kolíňany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch dňa 14.12.2010.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

3) Ruší sa VZN č. 18/2010 zo dňa 12.11.2010

 

V Kolíňanoch, dňa 30.11.2011

 

Ing.Róbert BALKÓ

starosta obce

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka