Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 poplatok za cintorínske služby

Schválené: 14.12.2011

Vyhlásené: 30.11.2011

Účinnosť: 1.1.2012

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 24/2011

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie

Obce Kolíňany č.02/2007 poplatok za cintorínske služby

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 15.11.2011

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 30.11.2011

 

Dátum prijatia: 14.12.2011                                                                           Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.01.2012                                                                       Ing.Róbert BALKÓ

 

Obec Kolíňany v súlade s ustanovením §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

v y d á v a

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E   č. 24/2011

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 o poplatkoch

 

Článok I.

Týmto VZN Obce Kolíňany č.24/2011 sa mení a dopĺňa VZN Obce Kolíňany č.02/2007 nasledovne:

 

Pôvodný text:

Cintorínske služby

-za umiestnenie v dome smútku za 1 hod. ..........................                                      5,- Sk

 

Sa nahrádza textom:

Paušálny poplatok za celú dobu umiestnenia zosnulého v dome smútku v sume    30,- €

 

Článok II.

 

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kolíňany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch dňa 14.12.2010.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2012.

 

V Kolíňanoch, dňa 14.12.2011

 

Ing.Róbert BALKÓ

starosta obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka