Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Kolíňany

Schválené: 28.12.2010

Vyhlásené: 28.12.2010

Účinnosť: 15.1.2011

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 19/2010

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť

Územného plánu obce Kolíňany

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 12.12.2010

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 28.12.2010

 

Dátum prijatia: 28.12.2010                                                            Vypracoval:

Dátum účinnosti: 15.01.2011                                                         Ing.Róbert BALKÓ

                                                                                                       Ing.Katarína NÉVERIOVÁ

 

Obec Kolíňany podľa § 27 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

vydáva toto nariadenie:

 

§ 1

Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením (ďalej len „VZN“) sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu obce Kolíňany.

(2) Základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia a vymedzenie verejnoprospešných stavieb sú záväznou časťou Územného plánu obce Kolíňany, a sú uvedené v textovej časti územného plánu ako kapitola č. 3 „Záväzná časť“, a sú neoddeliteľnou prílohou tohto VZN.

(3) Záväzné regulatívy funkčného a priestorového usporiadania územia, limity jeho využitia a plochy pre verejnoprospešné stavby sú vymedzené v grafickej časti Územného plánu obce Kolíňany, vo výkrese: č. 8 „Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb“. Tento výkres je neoddeliteľnou prílohou tohto VZN.

 

§ 2

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

Dokumentácia schváleného Územného plánu obce Kolíňany je uložená a možno do nej nahliadnuť na Krajskom stavebnom úrade v Nitre a Obecnom úrade a Stavebnom úrade v Kolíňanoch.

 

§ 3

Účinnosť

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.01.2011.

 

v Kolíňanoch, dňa 28.12.2010.

 

Ing. Róbert Balkó

starosta obce Kolíňany

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka