Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Kolíňany

Schválené: 14.12.2012

Vyhlásené: 30.11.2012

Účinnosť: 1.1.2013

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 27/2012

O OCHRANE OVZDUŠIA A O POPLATKOCH ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA NA ÚZEMÍ OBCE KOLÍŇANY

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 15.11.2012

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 30.11.2012

Dátum prijatia: 14.12.2012                                                                           Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.01.2013                                                                       Ing.Róbert BALKÓ

 

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch na základe prenesenej pôsobnosti podľa § 6 ods. 2 zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa § 22 a § 27 zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa § 2 ods. 2 a § 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prijalo

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie obce KOLÍŇANY č. 27/2012

o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce KOLÍŇANY

 

i. ČASŤ

ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

§ 1

Predmet nariadenia

 

(1) Toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej len VZN):

 • vymedzuje základné pojmy, práva a povinnosti právnických a fyzických osôb pri ochrane ovzdušia na území obce Kolíňany (ďalej len obec),
 • určuje pôsobnosť obce ako orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia,
 • stanovuje poplatky za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovaním malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, pričom poplatková povinnosť a oznamovacia povinnosť sa vzťahuje len na právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie,
 • určuje zodpovednosť za porušenie povinnosti na úseku ochrany ovzdušia.

 

Ii. ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

 

§ 2

Základné pojmy

 

(1) Malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia (ďalej len malý zdroj) sú:

a) technologické celky obsahujúce stacionárne zariadenia na spaľovanie palív so súhrnným tepelným príkonom do 300 kW,

b) ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia (nad 50 MW) a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (0,3 MW- 50MW),

c) plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia,

d) skládky palív, surovín, produktov a odpadov, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia

e) stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie, ak nie sú súčasťou veľkých alebo stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia

 

(2) Znečisťujúcou látkou je akákoľvek látka vnášaná ľudskou činnosťou priamo alebo nepriamo do ovzdušia, ktorá má alebo môže mať škodlivé účinky na zdravie ľudí alebo životné prostredie.

 

(3) Prevádzkovateľom malého zdroja znečisťovania sa rozumie právnická alebo fyzická osoba , ktorá má právo alebo možnosť prevádzkovať tento zdroj.

 

(4) Pri pochybnostiach o vymedzení malého zdroja znečisťovania ovzdušia, o začlenení a jeho kategorizácii rozhodne OU ŽP Nitra.

§ 3

Povinnosti prevádzkovateľov malých zdrojov

 

(1) Prevádzkovatelia malých zdrojov sú povinní:

a) uvádzať do prevádzky a prevádzkovať stacionárne zdroje v súlade s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou:

 • požiadať obec o vydanie rozhodnutia o povolení stavieb malých zdrojov vrátane ich zmien a rozhodnutí na ich užívanie, tento súhlas je záväzným stanoviskom (§ 17 ods. 1 písm. a)
 • Zákona o ovzduší č. 137/2010)
 • požiadať obec o vydanie súhlasu na zmeny používaných palív a surovín, na zmeny technologických zariadení malých zdrojov, na zmeny ich využívania a na ich prevádzku po vykonaných zmenách (§ 17 ods. 1 písm. c) Zákona o ovzduší č. 137/2010)
 • požiadať obec o vydanie súhlasu na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu, (§ 17 ods. 1 písm. f) Zákona o ovzduší č. 137/2010)

b) umožniť prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám ku malým zdrojom na účel zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly malého zdroja a jeho prevádzky a predkladať im potrebné podklady,

c) vykonať opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,

d) viesť prevádzkovú evidenciu o malých zdrojoch a poskytovať obvodnému úradu životného prostredia ustanovené údaje a na požiadanie poskytovať tieto aj ďalšie údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám,

e) neprekročiť ustanovenú tmavosť dymu.

f) v zariadeniach na spaľovanie palín sa nesmú spaľovať iné palivá, než určené výrobcom zariadení, príp. uvedené v schválenom súbore technicko-prevádzkových parametroch a technicko- organizačných opatrení na zabezpečenie prevádzky zdrojov alebo uvedené v súhlase obce.

 

(2) Povinnosti podľa odseku 1 písm. b) a d) sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby – podnikateľov.

§ 4

Pôsobnosť obce na úseku ochrany ovzdušia

 

(1) Obec pri prenesenom výkone štátnej správy v oblasti ochrany ovzdušia

a) sa podieľa na vypracovaní a realizácii programu a integrovaného programu,

b) kontroluje dodržiavanie povinností prevádzkovateľov malých zdrojov,

c) vydáva súhlas pre malé zdroje podľa § 17 ods. 1 písm. a), c) a f),

d)uloží prevádzkovateľovi malého zdroja opatrenia na nápravu, ak neplní povinnosti ustanovené Zákonom o ovzduší č. 137/2010 a všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti ochrany ovzdušia,

e) ukladá prevádzkovateľom malých zdrojov pokuty,

f) môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja,

g) môže ustanoviť všeobecne záväzným nariadením zóny s obmedzením prevádzky mobilných zdrojov,

h) určuje rozsah a požiadavky vedenia prevádzkovej evidencie malých zdrojov,

i) nariadi zastavenie prevádzky malého zdroja, ak sa prevádzkuje bez súhlasu podľa § 17 ods.1 písm. f).

 

(2) Obec v súhlasoch podľa odseku 1 písm. c) môže určiť podmienky prevádzkovania malých zdrojov.

 

IIi. ČASŤ

POVINNOSTI NIEKTORÝCH PREVÁDZKOVATEĽOV MALÝCH ZDROJOV,

URČOVANIE VÝŠKY POPLATKU

§ 5

Vyčlenenie malých zdrojov, na ktoré sa nevzťahuje poplatková  a oznamovacia povinnosť

 

(1) Poplatková ani oznamovacia povinnosť sa nevzťahuje na:

 • malé zdroje, ktoré sú umiestnené v bytoch a rodinných domoch, v stavbách určených na individuálnu rekreáciu,pokiaľ sa tieto zdroje nevyužívajú na podnikanie,
 • malé zdroje, ktoré prevádzkuje obec,
 • malé zdroje, ktoré prevádzkujú školské a zdravotnícke zariadenia,
 • malé zdroje, ktoré prevádzkujú sociálne, charitatívne, záujmové a cirkevné organizácie

 

§ 6

Poplatková povinnosť

  

(1) Povinnosť platiť poplatky za malé zdroje sa vzťahuje na právnické osoby a na fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi a prevádzkujú malý zdroj na území obce.

(2) Poplatok prevádzkovateľa malého zdroja sa pre každý zdroj určuje:

 • na kalendárny rok sumou podľa § 8 tohto VZN určenou rozhodnutím obce,
 • na základe oznámených údajov podľa § 7 tohto VZN za každý malý zdroj podľa spotreby palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.

§ 7

 Oznamovacia povinnosť

 

(1) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný oznámiť každoročne do 15. februára obci za každý malý zdroj spotrebu palív a surovín, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú (náležitosti oznámenia prevádzkovateľa malého zdroja sú uvedené v prílohe č. 1 tohto VZN).

 

(2) Prevádzkovateľ malého zdroja je povinný písomne oznámiť obci aj zánik malého zdroja resp. zmenu prevádzkovateľa malého zdroja do 15 dní odo dňa zániku malého zdroja resp. zmeny a zároveň oznámiť údaje potrebné pre výpočet poplatku za obdobie príslušného roka, v ktorom malý zdroj prevádzkoval.

 

§ 8

Výška poplatku

 

(1) Obec preskúma údaje uvedené v oznámení a vydá rozhodnutie, v ktorom určí ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja za predchádzajúci rok a ďalšie podmienky týkajúce sa poplatkovej povinnosti prevádzkovateľa malého zdroja.

 

 (2) Výška poplatku pre prevádzkovateľa malého zdroja sa stanovuje nasledovne:

a) pre stacionárne spaľovacie zariadenia podľa tabuľky

 

PRÍKON ZDROJA

MNOŽSTVO PALIVA

DRUH PALIVA

ROČNÝ POPLATOK

do 75 kW

do 10 t

uhlie, drevo

 15,00  €  

od 75 kW do 2OO kW

od 10 do 25 t

uhlie, drevo

50,00 €  

od 75 kW do 3OO kW

nad 25 t

uhlie, drevo

100,00 € 

do 100 kW

do 10 000m³

zemný plyn

15,00 € 

od 100 kW do 200 kW

od 10 000 m³ do 25 000 m³

zemný plyn

 30,00 € 

od 100 kW do 300 kW

nad 25 000 m³

zemný plyn

 80,00 € 

 

 

 

 

 

b) pre ostatné technologické celky nepatriace do kategórie veľkých zdrojov znečisťovania ovzdušia  (nad 50 MW) a stredných zdrojov znečisťovania ovzdušia (0,3 MW- 50MW)                                   - 15 €

 

c) pre skládky palív, surovín, produktov, odpadov; pre plochy, na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečisťovanie ovzdušia; pre iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie - 15 €

 

d) Výšku poplatku každoročne aktualizuje a schvaľuje obecné zastupiteľstvo. V prípade, že nebude výška poplatku na nasledujúci rok schválená do konca kalendárneho roka, ostáva v platnosti výška poplatku z predchádzajúceho roka. 

 

(3) Ostatné malé zdroje, pre ktoré nie je možné určiť poplatok podľa vyššie uvedeného, je výška poplatku určovaná individuálne uznesením obecného zastupiteľstva podľa druhu danej technológie a vplyvu na znečisťovanie ovzdušia, a to paušálnou sumou do 663,87 € pre každý zdroj za kalendárny rok.

 

(4) Ročný poplatok prevádzkovateľa malého zdroja pozostáva zo súčtu poplatkov za všetky ním prevádzkované malé zdroje znečisťovania ovzdušia na území obce.

 

(5) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia je prevádzkovateľ malého zdroja povinný zaplatiť do 30 dní po nadobudnutí právoplatnosti rozhodnutia o určení ročného poplatku.

 

(6) Na konanie vo veciach poplatkov za znečisťovanie ovzdušia podľa Zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

 (7) Poplatky  platené prevádzkovateľom malého zdroja sú príjmom rozpočtu obce.

 

IV. ČASŤ

SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

§ 9

Pokuty

 

(1) Pokutu od 33 € do 3 300 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja, ak:

a) v zariadeniach na spaľovanie palív spaľuje iné palivá než určené súhlasom orgánu ochrany ovzdušia alebo integrovaným povolením, alebo uvedené v dokumentácii zariadenia, ak súhlasom alebo integrovaným povolením nie sú určené požiadavky na palivo,

b)uvedie do prevádzky a prevádzkuje malý zdroj v rozpore s dokumentáciou a s podmienkami určenými obcou,

c) nevykoná opatrenia na nápravu uložené obcou alebo inšpekciou,

d) prekročí tmavosť dymu,

e) prevádzkuje stacionárny zdroj bez súhlasu obce na inštaláciu technologických celkov patriacich do kategórie malých zdrojov, na ich zmeny a na ich prevádzku, ak ich povoľovanie nepodlieha stavebnému konaniu.

(2) Pokutu od 20 € do 330 € uloží obec prevádzkovateľovi malého zdroja ak:

a) neumožní prístup zamestnancom inšpekcie a obce alebo týmito orgánmi povereným osobám, ku malým zdrojom za účelom zistenia množstva znečisťujúcich látok a kontroly zdroja a jeho prevádzky a nepredloží im potrebné doklady,

b) nevedie prevádzkovú evidenciu o malých zdrojoch a na požiadanie neposkytne údaje potrebné na zistenie stavu ovzdušia orgánom ochrany ovzdušia alebo týmito orgánmi povereným právnickým osobám.

 

 (3) Pokutu do výšky 663,87 € uloží obec prevádzkovateľovi zdroja za nesplnenie si povinnosti ak:

a) si nesplní povinnosť oznámiť obci každoročne do 15. februára údaje za každý malý zdroj potrebné k vyrubeniu poplatku za znečisťovanie ovzdušia,

b) nezaplatí poplatok podľa vydaného rozhodnutia, v ktorom je stanovený ročný poplatok za znečisťovanie ovzdušia v predchádzajúcom roku.

 

(4) Pokuty podľa ods. 2 a 3 sa vzťahujú len na právnické osoby a na fyzické osoby – podnikateľov.

 

(5) Pokutu podľa odseku 1 ,2 a 3 môže obec uložiť do jedného roka odo dňa, keď sa obec o porušení      povinnosti dozvedela, najneskôr do troch rokov od porušenia tejto povinnosti.

 

(6) Ak v lehote do uplynutia jedného roka odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty dôjde k opätovnému porušeniu povinností, za ktoré bola pokuta uložená podľa odsekov 1 a 2 a prevádzkovateľ nesplnil v lehote opatrenia na nápravu uložené obcou podľa tohto VZN, obec uloží pokutu až do dvojnásobku hornej hranice pokút a môže nariadiť obmedzenie alebo zastavenie prevádzky malého zdroja.

 

(7) Výnosy pokút sú príjmom obce.

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

(1) Kontrolu plnenia VZN priebežne vykonávajú poslanci obecného zastupiteľstva, komisie obecného zastupiteľstva, hlavný kontrolór, poverení pracovníci OcÚ, iné osoby poverené starostkou obce, orgány štátnej správy v rozsahu jej kompetencií.

(2) V sporných otázkach a v podrobnostiach o uplatnení tohto VZN rozhoduje starosta obce.

 

(3) Poplatok za znečisťovanie ovzdušia na území obce sa nebude vyrubovať za rok 2012. Poplatok za znečisťovanie ovzdušia sa začne na území obce vyrubovať počnúc rokom 2013.

 

(4) Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch sa uznieslo na VZN č. 27/2012 o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia na území obce Kolíňany dňa 14.12.2012.

 

(5) Toto VZN nadobúda účinnosť dňa 01.01.2013

 

 

 

Róbert BALKÓ, Ing.

Starosta obce

 

                                           Príloha č. 1

O Z N Á M E N I E                                    

ÚDAJOV POTREBNÝCH PRE URČENIE VÝŠKY POPLATKU

ZA ZNEČISTENIE OVZDUŚIA NA ROK  2013

 

Prevádzkovateľ malého zdroja znečistenia ovzdušia oznamuje podľa § 6 ods.4 zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov obci Kolíňany tieto údaje potrebné pre určenie výšky poplatku:

 

VŠEOBECNÉ ÚDAJE

 

Prevádzkovateľ zdroja: ___________________________________________________________________________

Adresa prevádzkovateľa zdroja: ___________________________________________________________

Identifikácia (IČO, PO, FO- oprávnená na podnikanie): ________________________________________

Telefón/ E-mail: __________________________________ _____________________________________

Malý zdroj, názov technológie, výroby: _____________________________________________________

 

ÚDAJE O MALÝCH ZDROJOCH

 

A. Prevádzkovateľ stacionárneho spaľovacieho zariadenia s tepelným príkonom nižším ako 0,3 MW ďalej uvádza:

 

Typ zariadenia (zdroja, kotla):__________________________________________________

Príkon / kW:_______________________________________________________________

Druh paliva:________________________________________________________________

Spotreba paliva za rok (m³, resp. t):______________________________________________

Počet zariadení:______________________________________________________________

 

B. Prevádzkovateľ zariadenia technologických procesov nespadajúcich do kategórie veľkých (nad 50 MW) a stredných zdrojov (0,3 MW- 50 MW) (napr. lakovne, autoopravovne, píly a spracovanie dreva, údenie mäsa a rýb, mlyny, pekárne, spracovanie obilia, iná výroba, z ktorej vznikajú znečisťujúce látky a pod.) ďalej uvádza:

 

Výroba: ___________________________________

Druh paliva:_________________________________

Kapacita výroby za rok (t, resp. ks):_____________

Znečisťujúca látka:___________________________                                                                       

 

C. Prevádzkovateľ skládky palív, surovín, produktov, odpadov, plochy na ktorých sa vykonávajú práce, ktoré môžu spôsobovať znečistenie ovzdušia a iné stavby, zariadenia a činnosti výrazne znečisťujúce ovzdušie: (napr. manipulácia s uhlím, sypkými materiálmi, obilím, ČOV, výkrm hovädzieho dobytka a ošípaných, výkrm hydiny, silážovanie, senážovanie, poľné a spevnené hnojiská, sklady, skládky - nádrže močovky, iné zariadenia a pod.) uvádza:

 

Druh vykonávanej činnosti______________________­­­­_________________________________________

Druh manipulovanej, skladovanej látky_____________________________________________________

Množstvo manipulovanej, skladovanej  látky (t/rok):_______Veľkosť manipulačnej plochy (m³):_______

 

Oznámenie vyhotovil:     __________________________ Podpis:________________________________

 

Za správnosť zodpovedá:__________________________ Podpis:________________________________

Predložené dňa:_______________

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka