Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o financovaní originálnych kompetencií na úseku školstva

Schválené: 4.4.2013

Vyhlásené: 15.3.2013

Účinnosť: 20.4.2013

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 28/2013

O FINANCOVANÍ ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ

NA ÚSEKU ŠKOLSTVA

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 01.03.2013

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 15.03.2013

Dátum prijatia: 04.04.2013                                                                         Vypracoval:

Dátum účinnosti: 20.04.2013                                                                      Ing.Róbert BALKÓ

 

Obecné zastupiteľstvo obce Kolíňany sa  vo veciach územnej samosprávy v zmysle § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, § 6 ods. 2  a ods. 12 písm. d) zákona č. 596/2003 Z. z  o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, § 19 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 7 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  uznieslo na tomto:

 

všeobecne záväznom nariadení č.28/2013

O FINANCOVANÍ ORIGINÁLNYCH KOMPETENCIÍ NA ÚSEKU ŠKOLSTVA

 

§1

Úvodné ustanovenia

Finančné prostriedky poskytované v rámci dotácie pre materské školy a školské zariadenia sa poukazujú obci Kolíňany podľa zákona č. 564/2004 Z. z. o rozpočtovom určení výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 415/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR. č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov a počtu detí k 15. septembru predošlého kalendárneho roka.  Týmto Všeobecne záväzným nariadením (ďalej VZN) sa pre materské školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej a územnej pôsobnosti obce Kolíňany určujú :

a) výšku finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok na prevádzku a mzdy na

dieťa v Materskej škole (MŠ), žiaka v Školskom klube detí (ŠKD), skutočného stravníka v Školskej jedálni (ŠJ) a na správu školských objektov,

b) účel a použitie finančných prostriedkov,

c) lehotu na predloženie údajov potrebných na financovanie ŠKD a ŠJ,

d) deň v mesiaci, v ktorom obec poskytne finančné prostriedky uvedeným školským zariadeniam

 

§ 2

Príjemcovia finančných prostriedkov

Dotácia sa podľa tohto VZN poskytuje nasledovným školským zariadeniam :

  • Materská škola (MŠ) pri základnej škole
  • Školský klub detí (ŠKD) pri základnej škole

Uvedené zariadenia sú súčasťou právneho subjektu: Základná škola s materskou školou – Alapiskola és Óvoda (ZŠaMŠ), Hlavná č. 197, 951 78 Kolíňany v 100% zriaďovateľskej pôsobnosti obce Kolíňany

 

ďalej:

  • Školská jedáleň (ŠJ)

ktorá je zriadená pri Obecnom úrade, Nám.L.A.Aranya č.528, 951 78 Kolíňany

 

§ 3

Účel finančných prostriedkov a prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD, skutočného

stravníka v ŠJ a na správu školských objektov

1. Finančné prostriedky sa poskytujú obci z rozpočtu Slovenskej republiky podľa Nariadenia

vlády SR č. 668/ 2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve

v znení neskorších predpisov.

2. Finančné prostriedky sú určené na

a) mzdy a prevádzku MŠ a ŠKD, ktoré sú súčasťou ZŠaMŠ,

b) mzdy a prevádzku ŠJ, ktorá sú súčasťou Obce Kolíňany,

c) správu školských objektov, ktoré sú v správe ZŠaMŠ,

d) záujmového vzdelávania detí v CVČ s trvalým pobytom v obci vo veku 5 do 15 rokov

na záujmové vzdelávanie v CVČ.

3. Finančné prostriedky na mzdy predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú

ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii

v kategórii 610 – mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania a v kategórii

620 – poistné a príspevok do poisťovní.

4. Finančné prostriedky na prevádzku predstavujú bežné výdavky, ktoré zodpovedajú

ekonomickej klasifikácii definovanej Ministerstvom financií SR v rozpočtovej klasifikácii

v kategórii 630 – tovary a služby a v kategórii 640 – bežné transfery (napr. odchodné,

odstupné, nemocenské a pod.)

5. Finančné prostriedky na správu školských objektov predstavujú výdavky spojené so

správou týchto objektov.

 

§ 4

Použitie finančných prostriedkov na dieťa MŠ, žiaka ŠKD, skutočného stravníka v ŠJ

a na správu školských objektov

1. Na použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2. Príjemca finančných prostriedkov je oprávnený použiť ich len na určený účel.

3. Použité finančné prostriedky musia byť vynaložené hospodárne, efektívne, účelne

a účinne.

4. Použitie finančných prostriedkov sa vzťahuje na počet detí /žiakov do 15. roku uvedených

v zbere údajov v štatistickom výkaze Škôl MŠ SR 40-01 k 15. septembru

predchádzajúceho kalendárneho roku, ktorý je rozhodujúci pre pridelenie finančných

prostriedkov na mzdy a prevádzku v aktuálnom roku. Ak dôjde k ich zníženiu o viac ako

20 %, riaditeľ ZŠaMŠ do 10 pracovných dní odo dňa, kedy k zníženiu došlo, uvedenú

skutočnosť oznámi obci.

5. Termín použitia finančných prostriedkov je do 31. decembra príslušného kalendárneho

roka.

6. V prípade, že finančné prostriedky nebude vyčerpaná do 31. decembra je ZŠaMŠ povinná

ich vrátiť na účet obce do 31. decembra príslušného kalendárneho roka.

§ 5

Výška a termín poskytnutia finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa

MŠ, žiaka ŠKD, skutočného stravníka v ŠJ a na správu školských objektov

1. Výška finančných prostriedkov na príslušný kalendárny rok je určená v Prílohe č.1 tohto

všeobecne záväzného nariadenia.

2. Obec poskytne finančné prostriedky ZŠaMŠ mesačne v jednej dvanástine z celkového

ročného objemu najneskôr 28. deň v mesiaci.

3. Finančné prostriedky určené na záujmového vzdelávania detí v CVČ s trvalým pobytom

v obci vo veku 5 do 15 rokov použije obec na podporu záujmového vzdelávania

uskutočňovaného prostredníctvom vzdelávacích poukazov v ZŠaMŠ a na podporu

záujmov mládeže v oblasti športu, kultúry a požiarnej ochrany.

4. V ojedinelých prípadoch môže obec poskytnúť finančné prostriedky určené na záujmového vzdelávania detí v CVČ s trvalým pobytom v obci vo veku 5 do 15 rokov CVČ zriadenej v inej obci resp.v inom meste. Ojedinelosť a výnimočnosť takéhoto prípadu musí byť preukázateľná a o prípadnom poskytnutí finančných prostriedkov sa musí uzniesť Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch. Prijaté uznesenie bude slúžiť ako podklad ku zmluve

 

§ 6

Lehoty na predloženie údajov

Riaditeľ ZŠaMŠ, ktorej súčasťou je MŠ a ŠKD a vedúca ŠJ, predloží údaje o počte detí v ŠKD a skutočných stravníkov v ŠJ na príslušný kalendárny rok najneskôr 15. novembra

predchádzajúceho kalendárneho roka.

§ 7

Záverečné ustanovenia

1. Zmeny a doplnky tohto VZN schvaľuje Obecné zastupiteľstvo obce Kolíňany.

2. Toto VZN bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kolíňanoch dňa 04.04.2013.

 

Ing.Róbert Balkó

Starosta obce Kolíňany

 

V Kolíňanoch, dňa 04.04.2013

 

 

Príloha 1

 

Výška finančných prostriedkov na prevádzku a mzdy na dieťa MŠ, žiaka ŠKD,

skutočného stravníka v ŠJ a na správu školských objektov na rok 2013

 

Typ zariadenia

koeficient

Finančné prostriedky na 1 dieťa/žiaka/stravníka

Počet detí

Suma na rok 2013

27,3

1 145,71

35

40 100

ŠKD

1,6

74,26

101

7 500

CVČ

1,1

62,70

172

10 784

ŠJ

1,8

212,43

136

28 890

Správa objektov

1,5

85,50

136

11 628

SUMA

 

 

 

98 902

 

 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka