Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce

Schválené: 26.9.2014

Vyhlásené: 10.9.2014

Účinnosť: 13.10.2014

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 32/2014

o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce

 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 24.08.2014

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli:10.09.2014

Dátum prijatia: 26.09.2014                                                      Vypracovala:

Dátum účinnosti: 13.10.2014                                                  Adriana BALKOVÁ                                                                                   

 

Obec Kolíňany v súlade s § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov,  zákonom č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších zmien a doplnkov, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania zvierat vydáva

 

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolíňany č. 32/2014

o podmienkach chovu a držania hospodárskych zvierat na území obce

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

 1. čelom tohto Všeobecne záväzného nariadenia (ďalej len „nariadenie“) je:
  • uravťpoenychovuaržaazertaúzeíobce
  • ymedziť práva a povinnosti chovateľov, majiteľov a držiteľov hospodárskych zvierat
  • abezpečiť a regulovať chov zvierat
  • abezpečiť čistotu a bezpečnosť v obci
 1. Chovaeľ, aeľom adrľm zert e kždá cká aebo právcká osob, krá zerachov,asíebodr, hoci aj narechodnúdobu.
 2. a   území obce Kolíňany   možno   držať   a chovať   zvieratá   pri   dodržaní   veterinárnych

a stavebných podmienok a všetkých ustanovení tohto nariadenia.

 1. Chovom aržanm hospoársh zvrat na úzí obe nese ť prušovaný zákon

o veterinárnej starostlivosti a jeho platné právne predpisy, platné právne predpisy týkajúce sa ochrany   životného   prostredia   a ochrany   verejného   zdravia,   ako   aj   zásady   týkajúce   sa

občianskeho  spolužitia  podľa  §  127  zákona  40/1964  Zb.   –  Občiansky  zákonník  v platnom

znení.

 1. stanovenia tohto nariadenia sa nevzťahujú na:
  • chovadržaeprevodnýchpsovprezdavoneposhnuéosoy
  • irkusy, varieté, pojazdné zverince, konské dostihy, a iné podujatia, pre ktoré platia osobitné právne predpisy.

 

§ 2

Základné pojmy

 

 1. Chovaeľ, aeľm aebo drľm zvrat sa rozuekaždá zcká ebo právcká osoa, korázerachov,vasíeborž,hoienrechodn.
 2. Rozdenehospodrschvea:
  • – hovädzí dobytok, kôň, poník ...,
  • tredné hospodárske zvieratá – ošípaná, koza, ovca....,
  • alé  a  drobné  hospodárske  zvieratá  -  hydina  všetkého  druhu,  králiky,  holuby,  včely,  malé hlodavce, vtáky .
  • ožušinové zvieratá– nutrie, norky, líšky, činčily.

 

§ 3

Všeobecné podmienky chovu zvierat

 

 1. Zverá uveené v § 2 oo nradea žu ť chované vsade so naade,

s prihliadnutím na možnosti zabezpečenia vlastnej krmovinovej základne.

 1. Ppusný pčet chovanch, džaných zert e aké nožsvo zer, oré e považované zhľaska ožnosí ochray udského zdav, prroy ažvného prorea za xáne žné,urenéreasnúporebu.
 2. Chov veľkch hospodárshzvrat a zakaze na pozekochpri odnných doochs výerou pozeku do 400 . ýny so zákazu ôže udť obcný úrad po súasnm anovsku oránov Regonnej verárnj apoavnovj sráy a so súasom vaskovsuednýchnehneľns.
 1. Chov spočenských zert za účm ch roznožovana aebo ochodu si chovné ance)ôžuknávaťenspôsobésoypopsonmznenírgánuocrayvra.
 2. Chov úžkových zert naúzeí obce a povoľue hovať pre asé poey úžkové zerápri ronnýchdooch,krésňaúpoenyhovuhospodrschzvra.
 3. Chov drobných veat na úí oce sa povoľe chovať re vsné preyaé adrobné zerávreorochkapanehvuúcchredpso.
 4. Chov kžušnových zverat na úzí obe sa povoľe hovať kožšnové zvraá ve anýchprávhpedpsovanre.
 5. Chov re podkaeľské účey na úzí obe sa povoľe en a záade povoea RaPS.

 

§ 3a

Chov hospodárskych zvierat

 

 1. Pi výsavbe nových obeov, es. úpravác, rekošrukách adernzácách exsucch aveb e prebnépoupovať ve savebého zákoa . 51976 Z. vzení eskorch redpso.Choveľvdoačnm časovom redshupžada:
 • ri výstavbe nového objektu o vydanie stavebného povolenia, resp. je potrebné ohlásiť drobnú stavbu,
 • vprade, ak rsoy neboi rčené na chov hospodrschvra, ozenu unkčného žaav,esp. čai sav,
 • ri  stavebných  úpravách  priestorov,  ktoré boli  určené  na chov zvierat,  ohlásiť pripravované stavebné úpravy.
 1. bjekty  na  chov  a držanie  zvierat  musia  byť  situované  a udržiavané  tak,  aby  sa  nenarušovali hygienické   podmienky   a boli   dodržiavané   vzdialenosti   od okolitých   bytových   a nebytových priestorov a hygienická nezávadnosť verejných priestranstiev. Všeobecné  priestorové  a  stavebné  požiadavky,  hygienické  a veterinárne zásady  v  súvislosti  s umiestňovaním, výstavbou a prevádzkovaním stavieb a iných priestorov slúžiacich k chovu upravuje predpis  Ministerstva  pôdohospodárstva  SR  ,  Zásady  chovu  hospodárskych  zvierat  v  intraviláne  a extraviláne obci SR“ z októbra 1992 a iné normy a predpisy, ktorých dodržiavanie je tiež podmienkou chovu a držania zvierat.
 2. Savy che, hnoská, očovkové nárže apod) a voľne ohradeé výbey usa ť uovaédoodľahchčsípozekovkonecdvor,áhra.edziobe,vorýchaú ťhospodáskezeráesnené ebovýbeh,kdesazveraázružuúasenou nbžšehoronnéhodous oknom síťdodžanánnazdenosť15.
 3.  zdialenosť   uvedených   objektov   a priestorov   od   steny   rodinného   domu,   v ktorej   nie   sú umiestnené okná sa môžu znížiť na 10 m, so súhlasom majiteľov susedných nehnuteľností.
 4. zdialenosť zariadení na chov zvierat od uličnej čiary musí byť minimálne 10 m.
 5. Savbaapsuensvokavbe(nap.pa,hnsk)saspňaťpoenyuedenév§53 ášynervavoéhoprsreač. 5322002Z..
 6.  bjekt slúžiaci na chov zvierat musí byť ľahko čistiteľný a napojený na vodotesnú žumpu.
 7. Hnojzesnosirevraá/ašaľ,hev,kurnapo/ebaenneodraňoať. skadňovaťsasídoeónovanéhovodoesnéhohnoskaakoposovať.Takouravené hnsko sí ť vzaené aspoň 30 m od ndduáneho vodého zdra. apaa hnska síťenzovanánanožsvohnoa,orévzkneza6sacovprevádzkoanachov. Chovaeľasíposaraťožesadovanéhohno.
 8. Chovom zverat neseťorozenéžvnérosredeokoýchrodnnchdoov.

 

§ 3b

Chov mačiek a psov

 

 1. Chov sov aaček e povoený na zí obce za doržana vekýchpredsovanaadeívzťahúcchsanachovadranezvra.
 2. Zakzuesapo,hovavodenepsovaačeknadských eskovskách,pesrochezenýchrsp.použvanchpehydeía rákodobýkaždoennýodch,ehesach, deskýcha šprovýchrskác,vpreškoskýchaškoskýchzradeac,v araenachporavnrskejvýro, vreéhoaspoočéhoravovaa, vzravocchzradeachaavšekýchrsrasvácha reorochpodobnéhoeranasvýnkouržchpsovpivýkone už.

 

§ 3c

Chov včiel

 

 1. Chovčležnéraťenvperanmnožsveaak,ayeohrozovlvsusedve bývúcchobčanov.
 2. V rpade chovu včl napzkoch e prebný psoný súas užveľov ssedných ehnueľns,
 3. čelstvo  musí  byť   od  susedných  nehnuteľností  vzdialené 5  m, od verejných a inak používaných ciest 10 m s letákmi smerovanými na vlastný pozemok a ak je nevyhnutné medzi včelstvom a susednými pozemkami musí byť  zriadená trvalá prekážka / minimálna výška 3,5- 4 m/ napr. plný  plot bez ôk, aby  včely mohli nadlietavať susedné pozemky.
 4. Vrpadevaéhoohrozoanazdraaočanov žúcchvzksichovuvčldožených ekársmsvedčenm ehovaľponnýukonťchovčlnaoopzku.

 

§ 3d

Chov exotických zvierat

 

 1. Vodnnýchdochnazíobceežnévľkéxockézeaáchovaťennaákad osonéhopovoeabvodnéhoúradužvnéhorosred.Kžadoieporebnérpť anovskoobce,okesnéhoeenárehoekáraaanoskovekýchdokných ssedov.

 

§ 4

Práva a povinnosti chovateľa, majiteľa a držiteľa

 

 1. Chovaeľárávonachovzvrat ožnenýýonaaden.
 2. Povnnsi chovaeľ:
  • dbať na ochranu zdraa, vhodné prorede, správnu výžv, enu a pob chovaného zeraa,
  • srávne anpuovať a sadovať poavu a zabezečť genckú kdácu exkenov, odráťnčoupôsobenúvrať,
  • nedov, ay chov naderným spôsobm ušl a obťažovl spouobanov (hu, špa, ápach,
  • ravidelne   nechať   zvieratá   vakcinovať   v   zmysle   pokynov RVaPS a po ochorení zvieraťa zabezpečiť veterinárne ošetrenie,
  • zer,krézakéhokľvekdôvoduporaoovek,daťbezodadneprzreť venárneuekároiapordeneorehadkezvraťaodovzdaťpškodenudo24hod,
  • nedovť bz dozoru voľný pob veat na vrene rupných esach a o svho súrnéhoaeku,
  • doržavaťverárnepredyochovezvraťa,
  • vpradevýsuodavcovahzuabezpeťdrazáuadensekuobeko,
  • zakazue a rane zeat a opuť zera s m zbať sa ho a usrť ho bez reranéhodôvoduve§21ods. 2ákona.482002.,
  • oásťača,akoajskočenevojčnnoioránmvenárnjspráyvzsezákona

č. 39/2007 Z. z.,

 • posnúťrgánmvernrnej spráyporebnúúčnnos,
 • bz eškana hásť rgánm venárnj spráy aždé podozene na chrobu a ún zeraaaožnťehoeren,
 • abezpečiť identifikáciu a registráciu zvierat v zmysle Nariadenia vlády SR č. 305/2003 Z. z. o identifikácii a registrácii zvierat,
 • ri ochrane zvierat poučiť osoby, ktoré manipulujú so zvieratami, aby sa vyvarovali konania, ktoré  by  mohlo  spôsobiť  poranenie,  iné  poškodenie  zdravia  zvierat  alebo  ich  zbytočné utrpenie,
 • trpieť  obmedzenie,  alebo  zákaz  premiestňovania  zvierat  na  základe  nariadenia  regionálnej veterinárnej a potravinovej správy,
 • abezpečiť neškodné odstránenie pri odpadoch živočíšneho pôvodu a patogénoch asanačným ústavom.

§ 5

Kontrolná činnosť

 

 1. ontrolná  činnosť  sa  vykonáva  v  súlade  so  zákonom  o  veterinárnej  starostlivosti,  zákonom  o životnom prostredí a stavebným zákonom.
 2. ontrolu dodržiavania tohto VZN vykonávajú najmä:
 • povrení zaesnancibecéhoúadu,
 • poverení zamestnanci RVaPS

 

§ 6

Sankcie

 

 1. Poršene uanoveí oho aradena fzckou sobou e pohneľné ve zákoa .371990Zb. oreupkochvznení neskršchpredsov.
 2. Saroaobežefzckejsobeožťzaporušeesanoveíohonaradenavúadeso ákonmč.3691990Zb.ooecnmradeívzneíneskorchpredsovpokuudovšy 16-€.
 3. Saroaobežerávncejsobe,aebopodnaúcjfzckejsobeožťzaporušee uanoveíooaraenapokuudovýšy166-€.
 4. Pokuu ožno užť do edného oka odo dňa, keď sa rgáy oce dozedei o porušeí nrade,nneskôrdorochrokovodporšenausanovení naaden.
 5. Pokuyuženéocousúprmobe.
 6. Zdôvoduprušovanapovnnsípývaúcchzoonradeažeobecvsúčnnsi s RVaPS obedzťhovzvra,zakáaťhoaeboonaťkdácuhovuzvratvrčenmerne nanákaychovea, aeľ,esp. drľa.

 

§ 7

Prechodné a záverečné ustanovenie

 

 1. stanovenia  tohto  nariadenia  sa  v plnom  rozsahu  vzťahujú  aj  na zvieratá chované pred jeho účinnosťou.
 2. Pokaľ sa kchovu veat adue súas obc, pradne súhas ného rgánu, ckej či pávnckj oso, hovaľ e ponný i enozabezečťdo30dní odúnnosiohoaraden.

 

 

Ing. Róbert Balkó - starosta obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka