Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o určení výšky príspevku rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach Obce Kolíňany

Dátum zverejnenia návrhu: 20.6.2015

Schválené: 17.7.2015

Účinnosť: 1.9.2015

 

O B E C    K O L Í N A Ň Y

 

 

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 35/2015

o určení výšky príspevku rodičov a zákonných zástupcov detí a žiakov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach  Obce Kolíňany

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 01.06.2015

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 20.06.2015

Dátum prijatia: 17.07.2015                                                                            Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.09.2015                                                                         Ing.Róbert BALKÓ

                                                                                                                        Eva SZALAYOVÁ

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch v zmysle § 6 ods.1 a zákona SNR č. 369/ 1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a § 28, § 49, § 114 , §116, § 140  zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

v y d á v a

      toto všeobecne záväzné nariadenie mesta, ktoré určuje výšku príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Základnej škole s materskou školu – Alapiskola és óvoda v Kolíňanoch (ďalej len ZŠsMŠ), v školskom klube detí a na čiastočnú úhradu nákladov a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kolíňany.

§ 1

Úvodné ustanovenia

  1.  Obec Kolíňany podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje pre školu a školské zariadenia na území Obce Kolíňany výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a dospelej osoby na čiastočnú úhradu nákladov spojenú s činnosťou škôl a školských zariadení, výšku príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka a dospelého stravníka na nákup potravín na jedno jedlo a podmienky úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kolíňany.

 2. Na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou škôl a školských výchovno-vzdelávacích zariadení prispieva:

a) zákonný zástupca žiaka mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa podľa osobitného predpisu,1)

b) dospelá osoba mesačne sumou najviac 15 % sumy životného minima pre jednu plnoletú fyzickú osobu podľa osobitného predpisu.2)

Výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov určuje MŠ SR vo finančných pásmach. Konkrétnu výšku príspevku na nákup potravín na jedno jedlo  určuje zriaďovateľ.

___________________________________________________________

 

1) § 2 písm. c) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2) )§ 2 písm. a) zákona č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov

§ 2

Materská škola

 Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole od 01.09.2015                                                                                                                       8,00 €

                                        Príspevok v materskej škole sa neuhrádza za dieťa

a)    ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky

b)   ak zákonný zástupca predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa  zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

c)   ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu

 

Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa sa neuhrádza  za dieťa

a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

b)  ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi, v týchto prípadoch uhrádza zákonný zástupca pomernú časť určeného príspevku

 

 Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ ZŠsMŠ vnútorným predpisom školy.

§ 3

Školský klub detí

Výška mesačného príspevku na čiastočnú úhradu nákladov na činnosť školského klubu detí pri základných školách od 01.09.2015                                                                                   3,50

 

Príspevok v školských kluboch detí za dieťa, ktorého zákonný zástupca predloží riaditeľovi základnej školy  doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi (podľa  zákona č. 599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov)                                                                                                          1,66 €

 

 Termín a spôsob úhrady príspevku určí riaditeľ ZŠsMŠ vnútorným predpisom školy.

§ 4

Školská jedáleň

  

Zákonný zástupca dieťaťa uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky v súlade s finančnými pásmami určenými Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu SR.

 

1. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej jedálni pre deti v MŠ Kolíňany je: veková kategória - do  6 rokov – celodenná strava                                             1,19 €

 z toho desiata    0,28 €

 obed                  0,68 €

 olovrant             0,23 €

 

2. Výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v Školskej  jedálni  pre žiakov ZŠ Kolíňany je:

veková  kategória:                              6-11 roční                                           1,01 €

                                                                       11-15 roční                                         1,09 €

                             dospelý stravník a 15-19 roční                                         1,19 €

 

3. Zákonný zástupca prispieva za každú odobratú stravu aj na úhradu režijných nákladov                       v  zmysle zákona č.245/2008 §140 a §141   nasledovne:

 

  MŠ -  Celodenná strava          0,10 €

  • Desiata + obed0,10 €
  • Desiata0,05 €

 

 ZŠ -   6- 11 roční                     0,10 €

          11-15 roční                     0,10 €                                  

                             

Od platenie príspevku na úhradu režijných nákladov sú oslobodení žiaci, ktorým ich zákonný zástupca predloží doklad zriaďovateľovi o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke HN podľa osobitného predpisu.

Výšku úhrady ceny obeda dospelých stravníkov- zamestnancov  školy v Školskej jedálni Kolíňany, ktorí hradia v cene obeda náklady na nákup potravín a režijné náklady, určí riaditeľ ZŠ s MŠ Kolíňany vnútorným predpisom v súlade s finančnými pásmami na nákup potravín určenými Ministerstvom školstva vedy výskumu a športu Slovenskej republiky.

Výšku úhrady ceny obedov cudzích stravníkov- dôchodcov Obce Kolíňany, ktorí  hradia v cene obeda náklady na nákup potravín a režijné náklady určí zriaďovateľ- OÚ Kolíňany vnútorným predpisom na základe metodického prepočtu a v súlade s fin.pásmom na nákup potravín určeným MŠVV a Š SR.

Hodnota  obeda cudzích stravníkov     2,90 €

Z toho  - potravinové náklady              1,19 €

    - režijné náklady                      1,71 €

 

3. Podmienky úhrady príspevku:

a) príspevok vo výške nákladov na nákup potravín a na čiastočnú úhradu režijných nákladov uhrádza zákonný zástupca dieťaťa, alebo žiaka v jednej sume mesačne do 15.dňa v mesiaci a to:

-bankovým prevodom

-bezhotovostným prevodom cez internet banking

-poštovou poukážkou

-v hotovosti

b) odhlásiť, resp. prihlásiť na stravu je možné 1 deň vopred (od 07.30 do 15.30 na tel.čísle 037-6316 220 u vedúcej ŠJ), alebo v ten deň keď ochorie dieťa do 7,30 hod. Zákonný zástupca dieťaťa alebo žiaka zo stravovania svoje dieťa odhlasuje pri chorobe, odchode zo školy a pod., za neodobratú a včas neodhlásenú stravu  sa finančná  ani vecná  náhrada neposkytuje;

§ 5

Záverečné ustanovenie

 

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch sa uznieslo na vydaní Všeobecne záväzného nariadenia č.35/2015 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa alebo žiaka na čiastočnú úhradu nákladov v ZŠsMŠ, v školskom klube a podmienkach úhrady v školskej jedálni v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Kolíňany dňa 17.07.2015 a toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť od 01.09.2015

2. VZN bolo vopred zverejnené na úradnej tabuli obce pred jeho prerokúvaním a po jeho schválení v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb.

 

V Kolíňanoch, 17.07.2015

 

Róbert Balkó, Ing.

Starosta obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka