Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Sadzobník poplatkov - Ruší sa Časť E. sadzobníku poplatkov k VZN č. 02/2007 zo dňa 29.06.2007

Schválené: 17.7.2015

Účinnosť: 1.8.2015

Nahradené: Časť E. sadzobníku poplatkov k VZN č. 02/2007 zo dňa 29.06.2007

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

SADZOBNÍK POPLATKOV

DODATOK k VZN č. 2/2007 o poplatkoch

 

Vypracoval:

Adriana BALKOVÁ

 

Časť E.

Sadzobník poplatkov

 

Správne poplatky vyrúbené podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

 

Stavebná správa

Položka 59

a)

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia

 

1.

pre fyzickú osobu

40,-€

 

2.

pre právnickú osobu .....

100,-€

b)

Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby .....

    20,-€


Oslobodenie
Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom, osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok, a profesionálne hudobné inštitúcie, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.
Poznámky
1. Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie.
2. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu)

a)

na stavby na bývanie

 

1.

na stavbu rodinného domu .....

50,-€

 

2.

na stavbu bytového domu .....

200,-€

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2.....

25,-€

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....

50,-€

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

   35,-€

 

2.

bytových domov .....

 100,-€

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

  30,-€

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30,-€

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30,-€

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

 30,-€

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

30,-€

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

50,-€

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

 50,-€

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

50,-€

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

50,-€

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

50,-€

f)

na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením podľa písmen d) a e) .....

20,-€

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane .....

100,-€

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....

200,-€

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....

400,-€

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....

600,-€

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....

800,-€

 

nad 10 000 000 eur .....

1 000,-€

h)

na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby .....

     50,-€

i)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .....

60,-€

j)

na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....

150,-€


Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a)

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre

 

1.

právnickú osobu .....

100,€

 

2.

fyzickú osobu .....

30,-€

b)

Žiadosť o zmenu doby trvania .....

 

1.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 .....

60,-€

 

2.

reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2   

150,-€

c)

Ohlásenie jednoduchej stavby pre .....

 

1.

právnickú osobu .....

50,-€

 

2.

fyzickú osobu .....

20,-€

d)

Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 .....

30,-€

e)

Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre

 

1.

právnickú osobu .....

30,-€

 

2.

fyzickú osobu .....

10,-€

f)

Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia .....

80,-€

g)

Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby .....

10,-€

h)

Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe .....

30,-€

i)

Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby .....

10,-€


Oslobodenie
1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby .....

trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60

Položka 62

a)

Žiadosť o povolenie

 

1.

na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 .....

30,-€

 

2.

na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt) pre

 

 

 

právnickú osobu .....

50,-€

   

fyzickú osobu .....

20,-€

 

3.

terénnych úprav pre

 
   

právnickú osobu .....

100,-€

   

fyzickú osobu .....

20,-€

b)

Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti .....

100,€

c)

Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia .....

20,-€


Oslobodenie
1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

a)

na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie

 

1.

rodinný dom .....

35,-€

 

2.

bytový dom .....

120€

b)

na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba)

 

1.

ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 .....

25,-€

 

2.

ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 .....

50,-€

c)

na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie

 

1.

rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu .....

25,-€

 

2.

bytových domov .....

50,-€

d)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

20,-€

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

20,-€

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

20,-€

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

20,-€

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady .....

20,-€

e)

na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám

 

1.

garáže s jedným alebo dvoma miestami .....

30,-€

 

2.

na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť .....

30,-€

 

3.

na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka .....

30,-€

 

4.

na spevnené plochy a parkoviská .....

30,-€

 

5.

na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady .....

30,-€

 

f)

na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) .....

20,-€

g)

na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade

 

do 50 000 eur vrátane .....

60,-€

 

nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane .....

120 €

 

nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane .....

250 €

 

nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane .....

400 €

 

nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane .....

530 €

 

nad 10 000 000 eur .....

660 €

h)

na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 .....

50,-€


Oslobodenie
1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Poznámky
1. Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)].
2. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba.
3. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby.
4. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 82

Povolenie na zvláštne užívanie

a)

diaľnic a rýchlostných ciest .....

200 €

b)

ciest .....

120 €

c)

miestnych komunikácií .....

80 €


Splnomocnenie
Správny orgán môže v odôvodnených prípadoch znížiť, prípadne odpustiť poplatok podľa tejto položky. V závislosti od rozsahu a doby užívania komunikácie môže správny orgán zvýšiť poplatok až na päťnásobok.

Položka 83

a)

Povolenie úplnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty .....

470€

b)

Povolenie čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty .....

340€

c)

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest I. a II. triedy .....

170€

d)

Povolenie o zmenu termínu úplnej alebo čiastočnej uzávierky diaľnice alebo rýchlostnej cesty .....

100€

e)

Povolenie uzávierky, prípadne obchádzky ciest III. triedy a miestnych komunikácií .....

70 €

f)

Povolenie o zmenu termínu uzávierky, prípadne obchádzky ciest I., II., III. triedy a miestnych komunikácií .....

40€

 

 

Architektúra

- vydanie rozhodnutia o povolení reklamných zariadení..                                                   50,-€

 

Všeobecná správa

Položka 9

Miestne zisťovanie, ak je nariadené podľa osobitných predpisov alebo sa koná
z podnetu účastníka konania ...........................................................................

16,50€

Poznámky
1. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie pri miestnom zisťovaní vo všeobecnom
záujme, napr. pri živelných pohromách a nehodách alebo pri miestnom zisťovaní
podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov
a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov.
2. Poplatok podľa tejto položky sa nevyberie, ak sa miestne zisťovanie vykonáva na účely vydania rozhodnutia spoplatňovaného podľa položiek 59 až 62a, 160 a 161.
3. Za miestne zisťovanie z podnetu účastníka konania sa považuje aj zisťovanie,
ktoré vykonal správny orgán na dožiadanie iného správneho orgánu vybavujúceho podanie účastníka konania.

 

 

Životné prostredie

 

- povolenie na výrub stromov /zák.č. 232/1999/

            -fyzické osoby.........................................................                                                 6,50€

            -právnické osoby ....................................................                                                 66,-€

 

- samostatne hospodáriaci roľníci v zmysle zákona o poplatkoch č. 232/1999 Z.z.

            - osvedčenie ............................................................                                     6,50 €

            - zmena priezviska, trvalého bydliska.....................                                      2,- €

 

Položka 38

Vydanie rybárskeho lístka

 

a) týždenný .....

1,50€

b) mesačný .....

3,-€

c) ročný .....

7,-€

d) trojročný .....

17,-€

Oslobodenie

1. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva,

zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva,
ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

 

Osvedčovanie

- podpisu na listine – za každý podpis................................                                                 1,50€

- fotokópie listiny-za každú začatú stranu podľa originálu                                                  1,50€                  

 

Evidencia obyvateľstva

-za orientačné číslo ...........................................................                                                   3,30€

-potvrdenie o pobyte..........................................................                                                  3,30€

-vydanie listiny o určení súpisného čísla ..........................                                                   3,30€

-vydanie čestného prehlásenia...........................................                                                   1,-€

-zisťovanie pobytu  a zamestnávateľa občana...................                                                   2,-€

 

Obecný úrad

-za vyhlásenie v miestnom rozhlase – 1 vyhlásenie..........                                                    2,50€

-za predaj na mieste trhoviska za 1 hod............................                                                   2,50€

-prenájom prírodného amfiteátra na 1 deň.............................                                            50,-€

-  náhradná známka pre psa ...............................................                                                  1,- €

-vyhľadávanie spisov a materiálov v archíve obce...........                                                    5,-€

-vydanie výpisu uznesení .................................................                                                   5,-€

-vydanie potvrdenia o pohrebe..........................................                                                   2,-€

 

Cintorínske služby

-umiestnenie hrobu na cintoríne na 10 rokov-jednohrob.....                                                 10,-€

                                                                         Dvojhrob......                                                            20,-€

-za umiestnenie v dome smútku za 1 hod. ..........................                                                0,20€

 

Kultúrny dom

 

-poplatok zo vstupného........................................................                             10%

-svadobné hostiny a iné spol. podujatia

            -kult.dom so zariadením do 12 hod použitia.............                                               50,-€

                        Nad 12 hod. za každú aj začatú hodinu.........                                                         3,50€

            -kúrenie do 12 hod....................................................                                                           10,-€

                        Nad 12 hod. za každú aj začatú hodinu.........                                              1,-€

            -spotreba vody do 12 hod. ........................................                                              8,-€

                        Nad 12 hod. za každú aj začatú hodinu.........                                              1,50€

            -používanie kuchyne na tep.úpravu potravín do 12 hod.                                       25,-€                             Nad 12 hod. za každú aj začatú hodinu..........                             1,50€    -používanie príručného skladu s chladničkou do 12 hod.                                        10,-€

                        Nad 12 hod. za každú aj začatú hodinu..........                                             1,50€

Kult.dom na svadobné hostiny a iné spol. podujatia ako promócie, výročia, obyvateľom obce

sa poskytne so 40 %-ou zľavou.

 

-predajné  a prezentačné akcie v KD za 1 hod.......................                                           10,-€

-vypožičanie kuchynského riadu, stolov a stoličiek

            -stôl do 24 hod. 1 ks ...................................................                                             1,-€

            -stoličky do 24 hod. 4 ks.............................................                                             1,-€

            -kuchynský riad 1 ks /taniere, poháre, príbor atď/ do 24 hod.                               0,10€

 

Polyfunkčná budova

-za užívanie haly         -aerobic na 1 osobu........................                                20,- Sk

                                   -halový futbal na 1 osobu obyvateľa obce                     35,- Sk

                                   -halový futbal na 1 osobu .............                                 60,- Sk

-za užívanie sauny na 1 osobu a 1 hod..............................                                40,- Sk

Záverečné ustanovenia

 

1) Tento sadzobník bol prijatý na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Kolíňanoch dňa 17.07.2015.

2) Tento dodatok nadobúda účinnosť dňom 01.08.2015.

3) Ruší sa Časť E. sadzobníku poplatkov k VZN č. 02/2007 zo dňa 29.06.2007

 

V Kolíňanoch, dňa 01.07.2015

 

Ing.Róbert BALKÓ

starosta obce

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka