Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o zákaze prevádzkovať niektoré hazardné hry na území Obce Kolíňany

Dátum zverejnenia návrhu: 14.3.2016

Schválené: 15.4.2016

Účinnosť: 1.5.2016

 

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

 

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 39/2016

o zákaze prevádzkovať  niektoré hazardné hry na  území Obce
K o l í ň a n y

 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 14.03.2016

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 30.03.2016

Dátum prijatia: 15.04.2016                                                                          Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.05.2016                                                                       Ing.Róbert BALKÓ

            Obecné zastupiteľstvo obce Kolíňany na základe ustanovení § 10 ods. 5 písm. d/ zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v nadväznosti na ust. § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov    v y d á v a   pre katastrálne územie obce Kolíňany  toto

 

VŠEOBECNE  ZÁVÄZNÉ  NARIADENIE

č.39/2016

o zákaze prevádzkovať  niektoré hazardné hry na  území Obce K o l í ň a n y

 

§ 1

Všeobecné ustanovenia

 

Účelom tohto nariadenia je  regulovať vývoj hazardných hier na území obce v záujme zabezpečenia ochrany občanov pred sociálno- patologickými javmi vyvolanými hazardnými hrami.

 

§ 2

Základné ustanovenia

 

(1) Toto nariadenie sa vzťahuje na celé katastrálne územie Obce  Kolíňany

 

(2) Zakazuje sa na území obce Kolíňany prevádzkovať :

  • hazardné hry v kasíne,
  • stávkové hry,
  • hazardné hry prevádzkované prostredníctvom výherných prístrojov,
  • hazardné hry prevádzkované prostredníctvom technických zariadení obsluhovaných priamo hráčmi alebo prevádzkovaných prostredníctvom telekomunikačných zariadení a videohry,
  • charitatívne lotérie,
  • hry, ktoré spĺňajú podmienky definície hazardných hier podľa § 3 ods. 1 zákona č. 171/2005 Z. z. (avšak nie sú hazardnými hrami uvedenými v ustanoveniach § 3 ods. 2 písm. a) až h) tohto zákona).

 

§ 3

Sankcie

 

(1) V prípade porušenia ustanovení tohto VZN uloží Obec Kolíňany prevádzkovateľovi hazardnej hry vymedzenej v § 2 bod 1. písm. a), b), c) a d) tohto VZN pokutu od 3.300 EUR do 16.000 EUR a to na základe ustanovenia § 56 ods. 2 zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách.

 

§ 4

Spoločné a záverečné ustanovenia

 

(1) Toto VZN bolo prijaté na základe petície obyvateľov Obce Kolíňany podľa §10 ods.6 zákona o hazardných hrách.

 

(2)  Toto VZN sa nevzťahuje na prevádzkovateľa hazardnej hry, ktorému bola udelená individuálna licencia na prevádzkovanie hazardnej hry pred nadobudnutím účinnosti tohto VZN, a to do doby skončenia platnosti tejto individuálnej licencie.

 

(3)  Na tomto všeobecne záväznom nariadení sa uznieslo  Obecné zastupiteľstvo obce Kolíňany dňa  15.04.2016 .

 

(4)  Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.05.2016.

 

(5) Subjekty, ktoré na území obce prevádzkujú hazardné hry, ktorých prevádzkovanie je  od účinnosti tohto nariadenia zakázané, sú povinné ukončiť prevádzkovanie týchto hazardných hier v termíne do 01.08.2016 ( najskôr do troch mesiacov  od nadobudnutia účinnosti VZN obce)

 

V Kolíňanoch, dňa 15.04.2016

                             

Ing.Róbert BALKÓ

starosta obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka