Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolíňany

Dátum zverejnenia návrhu: 1.11.2016

Schválené: 9.12.2016

Účinnosť: 1.1.2017

O B E C    K O L Í Ň A N Y

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 40/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce  Kolíňany

 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 01.11.2016

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 16.11.2016

Dátum prijatia: 09.12.2016                                                                          Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.01.2017                                                                       Ing.Róbert BALKÓ

 

                Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch, na základe ustanovenia § 6 ods. 1 zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením § 81 zákona NR SR č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „zákon o odpadoch“)

 

v y d á v a

 

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE  KOLÍŇANY

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

na území obce  Kolíňany

 

§ 1

Účel nariadenia

 

Účelom tohto nariadenia je stanoviť podrobnosti o spôsobe nakladania s komunálnymi odpadmi (KO) a drobnými stavebnými odpadmi, odpadmi s obsahom nebezpečných látok a elektroodpadmi z domácností, práva a povinnosti občanov, právnických osôb a fyzických osôb oprávnených na podnikanie z hľadiska odpadového hospodárstva, o spôsobe zberu a preprave KO, o spôsobe triedeného zberu jednotlivých zložiek komunálneho odpadu, ako aj miesta určené na ukladanie týchto odpadov a na zneškodňovanie odpadov s cieľom zabezpečiť ochranu zdravých podmienok a zdravého spôsobu života a práce obyvateľov obce, chrániť životné prostredie a čistotu v celom území obce Kolíňany v súlade s obsahom zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Používané skratky:

 

BRKO: biologicky rozložiteľný komunálny odpad,

BRKRO: biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

BRO: biologicky rozložiteľný odpad,

DSO: drobný stavebný odpad,

EO: elektroodpad,

FO – podnikatelia: fyzické osoby – podnikatelia,

FO: fyzické osoby,

KO: komunálny odpad,

MSN: malé smetné nádoby,

NO: nebezpečný odpad,

OcÚ: Obecný úrad,

OO: objemný odpad,

PO: právnické osoby,

PZO: Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi,

TZ KO: triedený zber komunálneho odpadu,

VOK: veľkoobjemový kontajner,

VZN: všeobecne záväzné nariadenie,

ZD: zberný dvor,

ZKO: zmesový komunálny odpad,

miestne obvyklý spôsob zverejňovania: prostredníctvom miestnej tlače, internetovej stránky www.kolinany.eu , na Facebookovskom profile obce, letákmi, na úradnej tabuli a pod.

 

§ 2

Základné pojmy

 

Pre účely tohto VZN:

Odpadom je hnuteľná vec alebo látka, ktorej sa jej držiteľ zbavuje, chce sa jej zbaviť alebo je v súlade so zákonom o odpadoch alebo osobitnými predpismi povinný sa jej zbaviť.

Pôvodca odpadu je každý pôvodný pôvodca, ktorého činnosťou odpad vzniká, alebo ten, kto vykonáva úpravu, zmiešavanie alebo iné úkony s odpadmi, ak ich výsledkom je zmena povahy alebo zloženia týchto odpadov.

Držiteľ odpadu je pôvodca odpadu alebo osoba, ktorá má odpad v držbe.

Komunálne odpady

sú odpady z domácností, vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa,

za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácností, najmä garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk,

komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb,

Zoznam odpadov, ktoré tvoria komunálne odpady je uvedený v prílohe č.  1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015  Z. z. v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Drobný stavebný odpad (ďalej len „DSO“) je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady.

Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Nebezpečné odpady sú také odpady, ktoré majú jednu nebezpečnú vlastnosť alebo viac nebezpečných vlastností.

Elektroodpad z domácností je elektroodpad, ktorý pochádza z domácností a z obchodných, priemyselných, inštitucionálnych a iných zdrojov, ktorý je svojím  charakterom a množstvom podobný tomu, ktorý pochádza z domácností.; odpad z elektrozariadení, ktoré pravdepodobne budú používať domácnosti a iní používatelia ako domácnosti, sa vždy považuje za elektroodpad z domácností.

Objemný odpad je komunálny odpad alebo drobný stavebný odpad, ktorý nie je možné pre jeho veľký rozmer uložiť do štandardnej zbernej nádoby, alebo jeho množstvo presahuje objem, ktorý je možné vyviesť štandardnou zbernou nádobou v rámci pravidelného zberu.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Nakladanie s odpadom je zber, preprava, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu vrátane dohľadu nad týmito činnosťami a nasledujúcej starostlivosti o miesta zneškodňovania a zahŕňa aj konanie vo funkcii obchodníka alebo sprostredkovateľa.

Triedenie odpadov je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov,  ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Zber odpadu  je zhromažďovanie odpadu od inej osoby vrátane jeho predbežného triedenia a dočasného uloženia odpadu na účely prepravy do zariadenia na spracovanie odpadov.

Zhodnocovanie odpadu je činnosť, ktorej hlavným výsledkom je prospešné využitie odpadu za účelom nahradiť iné materiály vo výrobnej činnosti alebo v širšom hospodárstve,  alebo zabezpečiť pripravenosti odpadu na plnenie tejto funkcie. Zoznam činností zhodnocovania odpadu je uvedený v prílohe č. 1 zákona o odpadoch.

Zneškodňovanie odpadu je činnosť, ktorá nie je zhodnocovaním, a to aj vtedy, ak je druhotným výsledkom činnosti spätné získanie látok alebo energie. Zoznam činností zneškodňovania odpadu je uvedený v prílohe č. 2 zákona o odpadoch.

Skládkovanie odpadov je ukladanie odpadov na skládku odpadov.

Recyklácia je každá činnosť zhodnocovania odpadu, ktorou sa odpad opätovne spracuje na výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný účel alebo iné účely; zahŕňa aj opätovné spracovanie organického materiálu. Recyklácia nezahŕňa energetické zhodnocovanie a opätovné spracovanie na materiály, ktoré sa majú použiť ako palivo alebo na činnosti spätného zasypávania.

Zhromažďovanie odpadu je dočasné uloženie odpadu u držiteľa odpadu pred ďalším nakladaním s ním, ktoré nie je skladovaním odpadu.

Výkup odpadu je zber odpadu, ak je odpad odoberaný právnickou osobou alebo fyzickou osobou – podnikateľom za dohodnutú cenu alebo inú protihodnotu.

Triedenie odpadov  je delenie odpadov podľa druhov, kategórií alebo iných kritérií alebo oddeľovanie zložiek odpadov, ktoré možno po oddelení zaradiť ako samostatné druhy odpadov.

Triedený zber je zber vytriedených odpadov.

Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov.

Množstvový zber je zber zmesových komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov, pri ktorom ich pôvodca platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady ustanovený podľa osobitného predpisu vo výške, ktorá je priamo úmerná množstvu týchto odpadov vyprodukovaných pôvodcom odpadu za daný čas.

Zberný dvor je zariadenie na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov zriadené obcou alebo združením obcí a prevádzkované obcou, združením obcí alebo osobou, ktorá má uzatvorenú zmluvu s obcou alebo združením obcí na túto činnosť; na prevádzkovanie zberného dvora sa vyžaduje súhlas príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva. Na zbernom dvore môžu fyzické osoby odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo všeobecne záväznom nariadení obce.

Kalendárový zber je zber oddelene zbieranej zložky komunálneho odpadu v určenom čase, ktorú určí obec vo všeobecne záväznom nariadení. Tento zber spočíva v pristavení vozidla alebo zberných nádob v určitom čase  najviac na jeden deň, pričom obec o tomto zbere informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.

Program odpadového hospodárstva (ďalej len „POH“) je základný dokument pre riadenie odpadového hospodárstva obce Kolíňany v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, spracovávaný a aktualizovaný na základe zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch, určujúci najmä smerovanie a ciele odpadového hospodárstva a opatrenia na ich dosiahnutie.

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov.

Biologický odpad je biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, odpad z potravín a kuchynský odpad z domácností, reštaurácií, zo stravovacích a z maloobchodných zariadení a porovnateľný odpad z potravinárskych podnikov.

Biologicky rozložiteľné komunálne odpady sú všetky druhy biologicky rozložiteľných odpadov,  ktoré je možné zaradiť do skupiny 20 Komunálne odpady podľa Katalógu odpadov (vyhláška č. 365/2015 Z.z.),

Prevencia vzniku odpadov sú opatrenia, ktoré sú zamerané na zníženie množstva KO a DSO a EO, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v nich nachádzajú a ich škodlivých účinkov na životné prostredie,

Vyhradený výrobok: jedná sa o elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obalové výrobky a  neobalové výrobky,

Organizácia zodpovednosti výrobcov: je právnická osoba so sídlom v Slovenskej republike založená, vlastnená a prevádzkovaná výlučne výrobcami vyhradených výrobkov so sídlom v niektorom z členských štátoch,

Výrobcom vyhradeného výrobku: sa rozumie výrobca elektrozariadení, výrobca batérií a akumulátorov, výrobca obalov, výrobca vozidiel, výrobca pneumatík , výrobca neobalového výrobku .

 

§ 3

Prevencia vzniku odpadov

 

Obec Kolíňany nakladá s odpadmi v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva s cieľom znížiť množstvo KO a DSO, EO a NO, ako aj materiálov a látok, ktoré sa v nich nachádzajú, predchádzať alebo znižovať nepriaznivé vplyvy vzniku odpadu a nakladania s ním na životné prostredie:

predchádzanie vzniku odpadu:

osveta u detí navštevujúcich materskú školu a základnú školu (súťaže, informácie, brožúry, školský časopis a pod.),

osveta u ostatných občanov (informácie, brožúry, obecný časopis Koloni Visszhang – Ozveny, internet, Facebook, obecný rozhlas),

spolupráca so spoločenskými a záujmovými organizáciami so zameraním na predchádzanie vzniku odpadu,

príprava na opätovné použitie:

triedenie odpadov,

triedený zber odpadov (papier, sklo, plasty, kovy, BRKO, textil, EO a odpady s obsahom škodlivín),

recyklácia:

cestou oprávnenej osoby sú všetky druhotné suroviny z obce poskytované na recykláciu.

iné zhodnocovanie, napríklad materiálové zhodnocovanie:

obec uprednostňuje zhodnotenie odpadov pred zneškodňovaním – zabezpečuje drvenie a vývoz BRO zo zberného miesta a BRKO z domácností je zabezpečený obcou poskytnutými nádobami.

zneškodňovanie:

po vyčerpaní všetkých ostatných možností likvidácie odpadov obec zneškodňuje odpady na skládke odpadov NNO Rišňovce - Rumanová, ktorej je obec v rámci PZO podielnikom.

 

§ 4

Práva pôvodcu odpadu

 

Pôvodca odpadu má právo:

 

Na poskytnutie zbernej nádoby v množstve a type zodpovedajúcom systému zberu komunálneho odpadu v obci  Kolíňany.

Zberná nádoba na triedený odpad sa pôvodcovi odpadu poskytne na základe zmluvy o prenájme nádoby na trie­dený zber zložiek komunálnych odpadov (papier, plasty, sklo, kovy), pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov. Náklady na tieto nádoby znáša výrobca vyhradeného výrobku alebo príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov, s ktorými má obec resp. združenie obcí uzatvorenú zmluvu. Pôvodca odpadov má právo požiadať obec o poskytnutie nádob na triedený zber komunálnych odpadov. V prípadne straty alebo poškodenia poskytnutej zbernej nádoby na triedený zber je povinnosťou pôvodcu odpadu postupovať v zmysle zmluvy o prenájme nádob

Náklady na zbernú nádobu na ZKO znáša pôvodca odpadu.. V prípade straty alebo poškodenia nádoby zber ZKO je povinnosťou pôvodcu odpadu zaobstarať si zodpovedajúcu náhradnú nádobu na vlastné náklady.

Na pravidelný odvoz zmesových komunálnych odpadov a vytriedených zložiek komunálnych odpadov podľa podmienok zvozu jednotlivých druhov odpadov.

Na náhradné plnenie oprávnenou osobou v prípade nedodržiavania jej povinností,

Na informácie o systéme a rozsahu triedeného zberu odpadu, ostatných zložiek odpadu, o zberných miestach a termínoch odvozu odpadu.

 

§ 5

Povinnosti pôvodcu odpadu

 

Každý je povinný nakladať s odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade so zákonom o odpadoch. Ten, komu vyplývajú z rozhodnutia vydaného na základe zákona o odpadoch povinnosti, je povinný nakladať s odpadmi, alebo inak s nimi zaobchádzať aj v súlade s týmto rozhodnutím. Pri nakladaní s odpadmi, alebo inom zaobchádzaní s nimi je každý povinný chrániť zdravie ľudí a životné prostredie.

Obec Kolíňany je v súlade so zákonom o odpadoch povinná mať spracovaný Program odpadového hospodárstva (POH), zabezpečovať aktuálnosť programu odpadového hospodárstva na základe monitoringu existujúceho stavu odpadového hospodárstva (predpísaná evidencia, analýzy), sledovaním vývojových trendov v oblasti legislatívy a technológií pre spracovanie odpadov a plnením svojich zákonných povinností.

Pôvodca resp. držiteľ komunálneho odpadu je povinný:

predchádzať vzniku odpadov, zhodnocovať odpady znovu používaním, zneškodňovať ich spôsobom na to určeným,

nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto VZN,

zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov na území obce Kolíňany  podľa tohto VZN,

ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,

ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady do zberných nádob tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia stanovíšť kontajnerov,

chrániť zberové nádoby poskytnuté pôvodcovi odpadu pred stratou a poškodzovaním,

zabezpečiť, aby nádoba ktorá je určená na zber zmesového komunálneho odpadu  bola udržiavaná v dobrom technickom stave umožňujúcom jej vývoz;  v prípade zlého technického stavu nádoby je pôvodca odpadu povinný zabezpečiť jej výmenu za novú na vlastné náklady,

ukladať ZKO do zberných nádob tak, aby sa tieto dali uzatvoriť, aby z nich odpad nevypadával a pri ich vyprázdňovaní neohrozoval zdravie zamestnancov zazmluvnenej zberovej spoločnosti,

zberové nádoby uložiť počas organizovaného zberu tak, aby boli ľahko dostupné zberovej technike, nebránili pešej a cestnej doprave. Za ich umiestnenie zodpovedá platiteľ poplatku za odpad,

umožniť prístup kontrolným orgánom obce na stanovište zberných nádob,

poskytnúť obci pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi,

platiť obci miestny poplatok za KO a DSO vo výške a za podmienok, určených vo VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za KO a DSO.

Zneškodňovanie kalu zo septikov sú pôvodcovia povinní zabezpečiť na vlastné náklady v súlade s platnými právnymi predpismi.

Každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ je povinná pred začatím činnosti požiadať Obecný úrad v Kolíňanoch o zabezpečenie odvozu komunálnych odpadov a dohodnúť s povereným pracovníkom obce veľkosť nádoby na ZKO a TZ KO a frekvenciu vývozu.

Každý kto vykonáva predaj alebo organizuje podujatie pre verejnosť na verejných priestranstvách na území obce Kolíňany je povinný prostredníctvom subjektov, ktoré majú uzatvorenú zmluvu s obcou Kolíňany  na vykonávanie takejto činnosti zabezpečiť:

priestranstvo dostatočným počtom zberných nádob na KO (MSN alebo iné vhodné nádoby),

na vlastné náklady odvoz a zneškodnenie, resp. zhodnotenie odpadu, ktorý vznikol jemu a návštevníkom v súvislosti s jeho činnosťou.

 

§ 6

Všeobecné pravidlá o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi

 

Za nakladanie s KO ktoré vznikajú na území obce a s DSO, ktoré vznikli na území obce Kolíňany zodpovedá obec. Fyzická osoba - podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania, zodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom.

Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie KO a DSO na území obce Kolíňany môže iba subjekt, ktorý má s obcou Kolíňany uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti (ďalej len „oprávnená osoba“).

Oprávnená osoba je povinná priebežne pri svojej činnosti sledovať zloženie komunálnych odpadov a podiely odpadov z obalov na celkovom objeme vytriedených zložiek komunálnych odpadov a ohlásiť obci Kolíňany každú podstatnú (dlhodobú) zmenu v zložení a podieloch odpadov z obalov, uvedených v programe odpadového hospodárstva obce.

Prevádzkovateľ kuchyne, držiteľ komunálneho odpadu a držiteľ drobného stavebného odpadu alebo ten, kto nakladá s komunálnymi odpadmi alebo s drobnými stavebnými odpadmi na území obce, je povinný na vyžiadanie obce poskytnúť pravdivé a úplné informácie súvisiace s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi.

V celom katastrálnom území obce Kolíňany sa zakazuje:

uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na tom určenom v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,

ukladať do zberných nádob určených na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,

zneškodniť odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch a týmto VZN,

zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad,

zneškodňovať skládkovaním biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad,

spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,

vyberať alebo odnášať zložky komunálneho odpadu zo zberných nádob,

prekladať zberové nádoby z miesta určeného na vývoz,

napĺňať zberové nádoby stavebným odpadom, a tým poškodzovať nádobu, resp. znemožniť vývoz zberovým vozidlom,

riediť a zmiešavať jednotlivé druhy nebezpečných odpadov alebo nebezpečné odpady s odpadmi, ktoré nie sú nebezpečné za účelom zníženia koncentrácie prítomných škodlivín,

opotrebované batérie a akumulátory zmiešavať s odpadmi z domácností,

vypúšťať odpadové oleje a akékoľvek zostatky po spracovaní odpadových olejov do pôdy,

vypúšťať odpadové oleje do povrchových vôd, podzemných vôd a do kanalizácie,

vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov patriacich do vyhradeného prúdu odpadov v zariadení alebo bez zariadenia na zber odpadov a nemá uzatvorenú zmluvu s obcou a  OZV,

zneškodňovať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a z parkov, vrátane odpadu z cintorínov.

 

§ 7

Typy a počet používaných zberných nádob

 

Nádoby na zber KO a jeho zložiek sú vlastníctvom pôvodcu odpadu, okrem prípadov, keď boli nádoby na zber KO poskytnuté pôvodcovi odpadu obcou Kolíňany ; resp. OZV.

Na území obce Kolíňany sa pre systém zberu KO určujú nasledujúce typy nádob:

110 litrová kovová alebo 120 litrová a 240 litrová plastová nádoba (KUKA) – pre rodinné domy, pre bytové domy, FO – podnikateľov a PO na zber ZKO,

120 litrová plastová nádoba na papier (modrá), plasty a kovy (žltá) a bioodpad (hnedá) – pre rodinné domy, pre bytové domy na triedený zber komunálneho odpadu,

1100 litrový plastový, resp. kovový kontajner pre bytové domy, FO – podnikateľov, PO na zber ZKO,

1100 litrová nádoba (zelená) na TZKO – sklo,

veľkoobjemový kovový kontajner – pre zber objemného odpadu, drobného stavebného odpadu, kovových obalov a kovového šrotu a veľkoobjemného BRO,

malé smetné nádoby – na zber drobného odpadu z verejných priestranstiev,

zberné vrecia farebné – na zber vybraných, triedene zbieraných zložiek KO, (je zakázané používať zberné vrecia na iné účely),

zberné vrecia čierne – 120 litrové –  s logom firmy poverenej zberom  zmesového komunálneho odpadu, zakúpené na obecnom úrade.

Odcudzenie alebo poškodenie poskytnutej nádoby sú užívatelia povinní bezodkladne nahlásiť na OcÚ Kolíňany.

Počet zberných nádob na zber zmesového komunálneho odpadu podľa miestnych podmienok a členenia zástavby sa odporúča nasledovne:

Rodinné domy - domácnosti:

1 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba – (1 - 4 občania),

2 ks 110 l alebo 2 ks 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 240 l zberná nádoba – (5 –  a viac občanov),

Bytové domy:

1 ks 110 l alebo 120 l zberná nádoba – (1-4 občania v domácnosti),

2 ks 110 l alebo 2 ks 120 l zberná nádoba, resp. 1 ks 240 l zberná nádoba – (5 –  a viac občanov v domácnosti),

alebo 1 ks 1100 l zberná nádoba pre 10 a viac  bytových jednotiek,

Právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ:

podľa počtu zaplatených nádob na OcÚ.

 

§ 8

Umiestnenie zberných nádob

 

Za umiestnenie nádob pri rodinných domoch zodpovedajú pôvodcovia odpadu.

Umiestnenie zberných nádob pri bytových domoch, prevádzkach PO a FO - podnikateľov, ktoré sa dotýkajú verejného priestranstva, sú jednotliví platitelia povinní dohodnúť s povereným pracovníkom OcÚ.

Miesta pre zberné nádoby musia byť zvolené tak, aby zohľadnili vhodné donáškové vzdialenosti, odstupové vzdialenosti od obytných domov resp. prevádzok PO a FO podnikateľov a zároveň estetické a hygienické podmienky. V sporných prípadoch určí miesto pre zbernú nádobu poverený pracovník obce.

Pôvodcovia odpadu – užívatelia zberných nádob, sú povinní ZKO ukladať do zberných nádob tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia zberných nádob. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob, hlavne pri bytových domoch, je zakázané meniť zoskupenie nádob alebo ich inak premiestňovať. Tento zákaz sa nevzťahuje na zmeny vykonané organizáciou poverenou zberom KO po dohode s OcÚ.

 

§ 9

Systém zberu, prepravy, zhodnocovania a zneškodňovania KO a jeho zložiek

 

ZKO, DSO a OO vznikajúci na území obce je zneškodňovaný na skládke NNO Rišňovce – Rumanová.

BRO vznikajúce na území obce sú zhodnocované na kompostárni vo Výčapoch – Opatovciach.

Jednotlivé zložky KO z triedeného zberu sú prepravované na dotrieďovacie zariadenie v Lužiankach.

Pôvodca komunálnych odpadov ukladá odpad len do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu odpadov v obci podľa § 7 tohto VZN.

Pôvodca komunálnych odpadov je povinný triediť zložky z komunálnych odpadov podľa § 13 tohto VZN.

Komunálny odpad je možné zhromažďovať len v určených zberných nádobách.

Počet a druh zberných nádob pre odvoz ZKO, ktorého pôvodcom sú právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia určí majiteľ alebo správca objektu po dohode s pracovníkom OcÚ Kolíňany podľa očakávaného množstva a frekvencie jeho odvozu. Ak obec kontrolou vykonanou u pôvodcu, alebo držiteľa odpadu zistí, že vzhľadom na množstvo ním produkovaných odpadov počet zberných nádob nestačí, môže mu nariadiť používanie ďalšej (resp. väčšej) zbernej nádoby, prípadne zmenu frekvencie vývozu.

Majitelia objektov alebo správcovia sú povinní určiť miesto pre zberné nádoby tak, aby bolo možné bez časových strát a zvláštnych ťažkostí vyprázdniť nádoby, ak nebolo OcÚ Kolíňany  stanovené inak.

Právnická alebo fyzická osoba – podnikateľ, musí mať v spolupráci s OcÚ Kolíňany zbernú nádobu – kontajner označenú názvom firmy a frekvenciou vývozu.

Pri zriaďovaní a projektovaní stanovíšť zberných nádob treba hlavne dbať na to, aby:

boli dodržané hygienické a estetické zásady,

vzdialenosť stanovišťa zberných nádob od miesta nakládky nebola, pokiaľ je to možné, väčšia ako 10 m,

bol k nim bezpečný a dostatočne priestranný prístup,

boli na úrovni prístupovej komunikácie,

zberné nádoby neboli umiestňované na chodníkoch, parkoviskách, vozovke,

nádoby boli uložené na spevnenom podklade, prípadne chránené múrikom, zeleňou,

bol čo najmenej rušený vzhľad okolia,

zberné nádoby neboli umiestnené priamo pod oknami budov, alebo v blízkosti ihrísk.

Za odpad umiestnený v zbernej nádobe resp. v zbernom vreci je zodpovedný do doby odvozu majiteľ – správca objektu, obytného domu, prevádzky t.j. pôvodca odpadu.

Majiteľ alebo správca objektu je povinný postarať sa o to, aby boli odpady v zberných nádobách a zberných vreciach riadne pripravené na odvoz, t.j. aby boli riadnym spôsobom uložené v zberných nádobách a bol umožnený prístup k zberným nádobám.

Do nádob nie je dovolené ukladať odpady, ktoré nemajú povahu komunálnych odpadov. Ďalej nie je dovolené do nádob sypať horúci popol, škváru a zalievať ich vodou, odpady spaľovať, ukladať odpady mimo nádoby alebo používať zberné nádoby na iné účely.

 

§ 10

Intervaly vývozov

 

Vývoz KO a jeho zložiek je v obci Kolíňany realizovaný podľa harmonogramu vývozu, ktorý je súčasťou zmluvy s vývozcom KO. Harmonogram je každoročne zverejňovaný na úradných tabuliach, internetovej stránke obce, Facebookovskom profile obce, v obecnom časopise, miestnym rozhlasom a je prístupný na OcÚ.

Interval vývozov zberných nádob na ZKO je určený nasledovne :

pre rodinné domy a bytové domy – 1 x za 14 dní,

pre FO – podnikateľov a PO – v závislosti na produkcii odpadu podľa dohody s obcou. Ak to no nie je stanovené inak, tak 1 x za 14 dní.

V sporných prípadoch ohľadom intervalov vývozu rozhoduje po preverení skutočného stavu poverený pracovník obce.

Systém vývozu zberných nádob na triedený zber je uvedený v § 13 ods. 4 tohto VZN.

Nádoby na triedený zber z domácností – na papier, plasty a BRKO sú vyvážané na podľa harmonogramu vývozu, ktorý je súčasťou zmluvy s vývozcom KO.

Nádoby na triedený zber –  skla, ktoré sú poplatníkom k dispozícii v zberových miestach pri predajni COOP – Jednota, pri ZŠ a MŠ, na križovatke ulíc Školská a Ku kaplnke a pri poslednej autobusovej zastávke na Vinohradskej ulici sa vyvážajú podľa ich naplnenosti, ktorú sleduje poverený pracovník obce.

MSN sa vyvážajú podľa ich naplnenosti, ktorú sleduje poverený pracovník obce.

Vývoz DSO zo zberového miesta zabezpečuje obec podľa potreby minimálne však 2 x ročne.

Drvenie a vývoz BRO zo zberného dvora zabezpečuje obec podľa potreby minimálne však 2 x ročne.

 

§ 11

Množstvový zber

 

Množstvový zber KO a DSO sa na území obce Kolíňany ustanovuje v súlade s VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady pre občanov obce, fyzickú a právnickú osobu, ktorá je oprávnená užívať, alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Kolíňany  na iný účel ako na podnikanie a podnikateľa, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce Kolíňany na účel podnikania.

Subjekty, pre ktoré je zavedený množstvový zber, si s povereným pracovníkom obce dohodnú veľkosť nádoby na zmesový komunálny odpad najvhodnejšej z pohľadu množstva produkovaného odpadu a interval vývozov.

Množstvový zber je zavedený aj na drobný stavebný odpad. Poplatky za množstvový zber DSO je stanovený vo VZN o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

§ 12

Drobné stavebné odpady

 

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzickou osobou alebo pre fyzickú osobu, za ktorý sa platí miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Pôvodca alebo držiteľ DSO je povinný odpad prednostne vytriediť na jednotlivé zložky (napr. betón, železobetón, tehla, asfalt, keramika, kovy, zemina a pod.) a tieto zhodnotiť opätovným použitím.

Ak nie je možné DSO znovu použiť, pôvodca je povinný ho zhromaždiť bezpečným spôsobom do doby zneškodnenia na mieste, kde nedôjde k poškodzovaniu životného prostredia, nadmernému znečisťovaniu okolia alebo ohrozovaniu bezpečnosti a zdravia ľudí, prípadne ho na vlastné náklady odviesť na zberný dvor.

Zhromažďovať DSO na verejnom priestranstve je možné výlučne so súhlasom a za podmienok stanovených OcÚ Kolíňany.

Dopravenie DSO na zberný dvor si zabezpečí pôvodca DSO.

DSO je následne zneškodňovaný na skládke odpadov Rišňovce – Rumanová.

Iné nakladanie s DSO je zakázané, najmä jeho ukladanie do zberných nádob, určených pre zber KO, alebo jeho uloženie na iné miesto, ako tu uvedené a tým zakladanie nepovolenej skládky odpadu.

Ak bežné udržiavacie či rekonštrukčné práce pre fyzickú osobu vykonáva právnická osoba - podnikateľ alebo fyzická osoba - podnikateľ nejde o DSO, ale o stavebný odpad, ktorého pôvodcom je ten, kto tieto práce pre fyzickú osobu vykonáva.

 

§ 13

Triedený zber komunálneho odpadu

 

Triedený zber je súčasťou systému nakladania s komunálnymi odpadmi na území obce Kolíňany.

Pôvodcovia a držitelia KO sú povinní do určených zberných nádob a zberných vriec zbierať oddelene odpad vytriedený na jednotlivé zložky.

Na území obce Kolíňany je zavedený Triedený zber komunálneho odpadu pre nasledovné zložky KO:

odpady z papiera a lepenky:

patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal, viacvrstvové kombinované obaly (tetrapacky) od mlieka, smotany a iných mliečnych výrobkov, ovocných štiav a džúsov, vína, avivážnych prostriedkov a pod., 

nepatria sem: voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, vreckových polievok, pudingov, práškov do pečiva, práškového cukru, korenín, nanukov, škatuľky od cigariet (s výnimkou kartónovej časti), silne znečistený či mastný papier, kopírovací papier, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky), plastové obaly a pod.,

odpady zo skla:

patria sem: fľaše, nádoby, obaly a premety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky bez kovových a plastových uzáverov, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.,

nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, dymové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovky, žiarivky, obrazovky, silne znečistené sklo (zeminou, farbami, potravinami).

odpady z kovu vrátane kovových obalov:

patria sem: kovové vrchnáky z fliaš a pohárov, kovové tuby od pást, kovové súčiastky, drôty a káble (bez bužírky), starý riad, obaly zo sprejov, kovový šrot, oceľ, farebné kovy, hliníkové viečka, hliníkové obaly, kovové viečka, klince, sponky, spinky, špendlíky, kovové rúrky, staré kľúče, zámky, konzervy (z hotových jedál, paštét, kompótov, krmiva pre zvieratá), oceľové plechovky z nápojov, ventily, kovové obaly z potravín,(konzervy a plechovky je potrebné pred odovzdaním zbaviť zvyškov jedál a vypláchnuť)

nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami,

odpady z plastu:

patria sem: číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky z jogurtov, rôzne plastové nádobky, a hračky, vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok, poháriky z automatov, penový polystyrén.

nepatria sem: obaly znečistené chemikáliami a olejmi, viacvrstvové kombinované materiály (tetrapacky), hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami, potravinami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

textil a šatstvo:

patria sem: čisté prikrývky, deky, posteľná bielizeň, všetky druhy odevov, doplnky k oblečeniu.

humánne a veterinárne lieky nespotrebované fyzickými osobami:

nespotrebované lieky nepatria do zmesového komunálneho odpadu,

nespotrebované lieky je potrebné odovzdať do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

biologicky rozložiteľný komunálny odpad:

medzi BRKO patrí:

BRO zo záhrad, parkov vrátane odpadu z cintorínov – tzv. zelený BRO,

BRKRO (okrem kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľov kuchýň),

jedlé oleje a tuky.

Patrí sem: kvety, tráva, lístie, drevný odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, burina, piliny, hobliny, drevná štiepka, zbytky ovocia, zeleniny, starý chlieb, bezmäsité zbytky jedla, papierové vrecko znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, použitá papierová vreckovka a servítok, škrupinka z orecha a vajca, usadenina z kávy, čajové vrecko, vata, vlasy, chlpy, drevný popol a pod.

 

Systém zberu uvedených zložiek KO je nasledovný:

papier a lepenka a obaly z papiera a lepenky – zbierajú sa do farebných modrých nádob umiestnených v domácnostiach podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených na zbernom mieste,

sklo a sklenené obaly – sa zbierajú donáškovým spôsobom do 1100 litrových zberných nádob umiestnených na zberných miestach v obci,

kovy a kovové obaly – zbierajú sa do farebných žltých nádob umiestnených v domácnostiach podľa harmonogramu spolu s odpadmi z plastov, resp. do zberných nádob  umiestnených na zbernom mieste,

plasty a plastové obaly – zbierajú sa do farebných žltých nádob umiestnených v domácnostiach podľa harmonogramu a tiež donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených na zbernom mieste,

viacvrstvové obaly - zbierajú sa do farebných modrých nádob umiestnených v domácnostiach podľa harmonogramu spolu s odpadmi z papiera a lepenky, resp. do zberných nádob  umiestnených na zbernom mieste,

textil a šatstvo - zbiera sa donáškovým spôsobom do zberných nádob umiestnených na zbernom mieste,

jedlé oleje - zbierajú sa donáškovým spôsobom do nádob umiestnených na zbernom mieste.

biologicky rozložiteľný komunálny odpad - nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom je riešené v § 17 tohto VZN.

Ak ide o odpady z obalov, podmienky pre zabezpečenie ich zberu a zhodnotenia/ recyklácie si vopred s obcou a v písomnej forme dohodne osoba, ktorá plní alebo ktorá pre iných zabezpečuje plnenie povinností podľa platného zákona o obaloch (tzv. povinné osoby a oprávnené organizácie podľa zákon č. 119/2010 Z.z. o obaloch). Pre takéto osoby sú záväzné údaje o celkových množstvách a zložení odpadov z obalov a ich podiele na vytriedených zložkách komunálnych odpadov, uvedené v programe odpadového hospodárstva obce.

 

§ 14

Systém zberu oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín

 

Odpady s obsahom škodlivín nepatria do nádob na zber ZKO, oddelene zbieraný  zložiek komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady.

Pôvodca odpadu je povinný oddelene zbierať zložky komunálneho odpadu s nebezpečnými vlastnosťami.

Držitelia oddelene vytriedeného odpadu z domácností s obsahom škodlivín odovzdajú po vytriedení jednotlivé zložky na mieste na to určenom obcou.

Použité batérie a akumulátory:

na území obce Kolíňany je vytvorený systém zberu minimálne 2 x do roka zmluvne dohodnutou právnickou osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom.

použité prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste použitých prenosných batérií a akumulátorov.

je zakázané odovzdávať použité batérie a akumulátory iným subjektom napr. pouličným výkupcom.

Odpadové motorové a mazacie oleje:

na území obce Kolíňany je vytvorený systém zberu minimálne 2 x do roka zmluvne dohodnutou právnickou osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom.

obec zabezpečuje zber, prepravu, zhodnocovanie a likvidáciu len tých odpadových motorových a mazacích olejov, ktoré sú súčasťou komunálneho odpadu (nie z podnikateľskej činnosti).

Farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady:

patria sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie a čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami.

na území obce Kolíňany je vytvorený systém zberu 2 x do roka zmluvne dohodnutou právnickou osobou oprávnenou na nakladanie s nebezpečnými odpadmi. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom.

Elektroodpad z domácností vrátane žiariviek a svietidiel:

patria sem: televízory, rádiá, počítačová a telekomunikačná technika, mobily, videá, diskman, digitálne hodinky, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie, mobilné klimatizačné zariadenia, lineárna žiarivka, kompaktná žiarivka, svietidlá voľne umiestnené alebo napevno zabudované, vreckové a prenosné akumulátorové svietidlá, LED svetelné zdroje a pod.,

nepatria sem: motorčeky na garážové brány, elektrické ovládanie žalúzií, plynové variče, autorádiá, vypínače a zásuvky, merače a ovládače fixne zabudované, vírivky, svetelné reklamy, svetelná signalizácia, dekoratívne prvky a pod.,

Obec Kolíňany má uzatvorenú zmluvu s oprávnenou osobou vykonávajúcou na území obce zber elektroodpadu. Termíny zberu sú zverejňované miestne obvyklým spôsobom,

Odovzdávať elektroodpad z domácností iným subjektom napr. pouličným výkupcom je zakázané.

Zakazuje sa rozoberať či inak zasahovať do elektroodpadu pred jeho odovzdaním osobe oprávnenej na prípravu na opätovné použitie elektroodpadu alebo spracovateľovi elektroodpadu,

Iné nakladanie s nebezpečným odpadom napr. vhadzovanie do zberných nádob určených na komunálny odpad z domácností je zakázané.

 

§ 15

Objemný odpad

 

Zber a odvoz objemných odpadov z domácností sa vykonáva veľkoobjemovými kontajnermi. Zber je vykonávaný dvoma spôsobmi. Zber objemného odpadu 2 x ročne (jarný a jesenný zber objemných odpadov) na miestach určených obecným úradom.

Jedná sa o komunálny odpad, ktorý svojou veľkosťou nevojde do bežne používanej nádoby na zmesový komunálny odpad. Sú to najmä nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, podlahové krytiny, guma, molitan a pod..

Zakazuje sa ukladať objemný odpad vedľa nádob na zber komunálnych odpadov a oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov, resp. na iné miesta na verejnom priestranstve.

 

§ 16

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad

Každý pôvodca je povinný triediť biologicky rozložiteľný odpad oddelene od iných druhov odpadov, zložiek komunálnych odpadov a zabezpečiť jeho kompostovanie vo vlastných, alebo užívaných priestoroch a objektoch, alebo na vlastné náklady odviesť na obcou zriadenú skládku biologicky rozložiteľného odpadu resp. zberný dvor.

Preprava BRO zo záhrad, parkov a verejných priestranstiev (konáre, korene, kríky, viničné prútie a pod) sa zabezpečuje 2 x ročne cestou zmluvného partnera na kompostáreň vo Výčapoch-Opatovciach. Zhromažďovanie je realizované na zbernom mieste určenom obcou do vopred pristavených veľkokapacitných kontajnerov.

Je zakázané ukladať biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na zmesový komunálny odpad, objemný odpad, spaľovať ho alebo ho ukladať na iné než obcou určené miesta.

BRKO z domácností sa zbierajú sa do farebných hnedých nádob umiestnených v domácnostiach a vyvážajú sa podľa vopred dohodnutého harmonogramu na kompostáreň vo Výčapoch-Opatovciach.

Jedlé oleje sa zbierajú donáškovým spôsobom do nádob umiestnených na zbernom dvore obce počas prevádzkových hodín.

 

§ 17

Prevádzkovateľ kuchyne

 

Prevádzkovateľ kuchyne, ktorou je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, prevádzkujúca zariadenie spoločného stravovania, je zodpovedná za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom, ktorého je pôvodcom.

Hradí náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním BRKRO, vrátane nákladov na zabezpečenie zberných nádob – kontajnerov (tieto náklady nie sú súčasťou miestneho poplatku za KO).

Musí zabezpečiť, aby zber a kontajnery spĺňali požiadavky ustanovené nariadením 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 853/2004 o hygiene potravín.

Musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy, prípadne verejnosť.

Musí umiestniť zberné nádoby v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

Musí zabezpečiť, aby frekvencia zberu bola v súlade s hygienickými predpismi a bola zohľadnená teplota prostredia, pričom v letnom období musí byť frekvencia vývozu vyššia.

Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom iného subjektu, musí mať na tento účel s týmto subjektom uzavretú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.Z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a aby mal schválené spracovávanie týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

Je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom iného subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.

Je povinný pri nakladaní s týmto odpadom postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

Je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat.

Je povinný viesť evidenciu a na vyžiadanie nahlasovať obci údaje pre potreby ročného hlásenia o odpadoch.

Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne:

     uložiť BRKRO, ktorého je pôvodcom, do nádob určených obcou na zber komunálneho odpadu;

     používať drvič BRKRO napojené na verejnú kanalizáciu(Ak vlastník verejnej kanalizácie neudelí súhlas),

     zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

 

§ 18

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

 

Výšku poplatku za komunálne a drobné stavebné odpady na území obce Kolíňany určuje aktuálne platné všeobecne záväzné nariadenie obce Kolíňany o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Výnos miestneho poplatku za KO a DSO sa použije výlučne na úhradu nákladov spojených s nakladaním s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, najmä na ich zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie.

 

§ 19

Priestupky prejednávané obcou a sankcie

 

Priestupku prejednávaného obcou sa dopustí ten, kto:

zneškodní odpad alebo zhodnotí odpad v rozpore s § 13 písm. b) zákona o odpadoch alebo týmto nariadením,

uloží odpad na iné miesto, než na miesto určené obcou Kolíňany týmto nariadením, a v rozpore s § 13 písm. a) a uloží do zbernej nádoby určenej na triedený zber iný druh odpadu ako ten, pre ktorý je zberná nádoba určená v rozpore s týmto nariadením a v rozpore s  § 81 ods. 6 písm. a) zákona o odpadoch,

nesplní oznamovaciu povinnosť podľa § 15 ods. 1 zákona o odpadoch,

neposkytne obcou požadované údaje podľa § 81 ods. 17 zákona o odpadoch,

nakladá so stavebnými odpadmi alebo s odpadmi z demolácií v rozpore s § 77 ods. 4,

nakladá s odpadovými pneumatikami v rozpore s § 72 zákona o odpadoch,

koná v rozpore s § 33 písm. b) zákona o odpadoch,

ukladá oddelene vyzbierané zložky komunálneho odpadu, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, a vytriedený biologicky rozložiteľný komunálny odpad na skládku odpadov a koná v rozpore s § 81 ods. 6 písm. b),

koná v rozpore s § 81 ods. 13 zákona o odpadoch.

koná v rozpore s týmto všeobecne záväzným nariadením,

 

Za priestupok podľa odseku 1 písm. a) až d) ako aj za porušenie ustanovení tohto nariadenia možno fyzickej osobe uložiť pokutu do výšky 1 500,00 €.

Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahujú všeobecné predpisy o prejednávaní priestupkov (zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v platnom znení), ak tento zákon neustanovuje inak.

 

§ 20

Nezákonne umiestnený odpad

 

Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore s týmto VZN a so zákonom o odpadoch môžu občania alebo fyzické alebo právnické osoby – podnikatelia na obecnom úrade.

Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť na obecnom úrade.

 

§ 21

Kontrolná činnosť

 

Kontrolnú činnosť nad dodržiavaním tohto VZN vykonávajú:

hlavný kontrolór obce,

poslanci obecného zastupiteľstva,

poverení zamestnanci obecného úradu.

 

§ 22

Záverečné ustanovenia

 

V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov bolo VZN č. 40/2016 o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Kolíňany zverejnené na úradnej tabuli obce Kolíňany dňa 16.11.2016.

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch sa uznieslo na vydaní tohto VZN dňa 06.12.2016  uznesením a toto VZN nadobúda účinnosť 15. dňom od vyvesenia na úradnej tabuli Obecného úradu v Kolíňanoch, t.j. 01.01.2017.

Nadobudnutím účinnosti tohto nariadenia sa rušia všetky predošlé všeobecne záväzné nariadenie obce Kolíňany o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom na území obce Kolíňany v znení neskorších doplnkov.

Toto VZN bude prístupné k nahliadnutiu po nadobudnutí účinnosti na Obecnom úrade v Kolíňanoch  a na internetovej stránke obce.

                                                                                        

                                                                                                       Ing. Róbert Balkó, v. r. 

                                                                                                          starosta obce

 

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka