Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Dodatok č.1 k VZN 40/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolíňany

Dátum zverejnenia návrhu: 13.9.2017

Schválené: 29.9.2017

Účinnosť: 1.11.2017

 

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

 

 

Dodatok č.1

K  VŠEOBECNE   ZÁVÄZNÉMU    NARIADENIUč. 40/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi

a drobnými stavebnými odpadmi

na území obce  Kolíňany

 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli:13.09.2017

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 29.09.2017

Dátum prijatia: 29.09.2017                                                                            Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.11.2017 Ing.RóbertBALKÓ

 

Dodatok č. 1 k VZN č. 40/2016

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolíňany

 

Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch  podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona SNR č. 369 /1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ustanovenia § 80 ods. 7, § 81 ods. 3,ods.8,ods.18písm.b)zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) mení a dopĺňa  

Všeobecne záväzné nariadenie č. 40/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Kolíňany nasledovne:

 

Bod.1/  -§ 2 čl. 31 – znie:

Vyhradený výrobok: jedná sa o elektrozariadenia, batérie a akumulátory, obalové výrobky, neobalové výrobky a pneumatiky.

 

Bod.2/ -§ 13 ods. 3 písm. h) znie:

pneumatiky

patria sem: pneumatiky vyzbierané od fyzických osôb na mieste uvedené v §13 ods. 4. písm. i) tohto VZN.

 

Bod.3/ -§ 13 ods. 4. písm. i) znie:

pneumatiky – zbierajú sa donáškovým spôsobom len od fyzických osôb na:      

     –  zbernom dvore Prevádzka Kolíňany, Hlavná č. 417, Kolíňany

 

Bod.4/ -§ 16 ods. 6 znie:

Vytriedené zložky komunálneho odpadu (papier a papierové obaly, sklo a sklenené obaly, kovy a kovové obaly, plasty a plastové obaly, tetrapakové obaly biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad, parkov a cintorínov, textil a šatstvo, jedlé oleje a pneumatiky je možné odovzdať na zberovom mieste definovanom v tomto VZN bez obmedzenia.)

 

 

                                                                                          Ing.Róbert Balkó

                                                                                                          Starosta obce

dnes je: 20.9.2019

meniny má: Ľuboslav, Ľuboslava

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka