Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

Dátum zverejnenia návrhu: 28.8.2017

Schválené: 6.10.2017

Účinnosť: 1.11.2017

O B E C    K O L Í Ň A N Y

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 43/2017

o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 28.08.2017

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 15.09.2017

Dátum prijatia: 06.10.2017                                                        Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.11.2017                                                     DCOM, Ing.Róbert BALKÓ

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kolíňany  č.43/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb

 

Obecné zastupiteľstvo Obce Kolíňany, v súlade s § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, zákona č. 305/2013 Z.z.
o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente) v znení neskorších právnych predpisov,
a ustanovenia § 98b ods. 5 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších právnych predpisov, uznieslo sa dňa 06.10.2017 na tomto všeobecne záväznom nariadení č. 43/2017 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb (ďalej len „VZN“) :

 

§1 Predmet úpravy

1. Účelom tohto VZN je umožniť právnickým osobám, fyzickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom (ďalej v texte len „právnickým a fyzickým osobám") uplatňovať výkon svojich práv a plnenie svojich povinností, vo vzťahu k Obci Kolíňany elektronicky, ako aj vybrané náležitosti výkonu verejnej moci elektronicky a elektronickej komunikácie Obce Kolíňany voči právnickými a fyzickými osobami v rozsahu právomoci Obce Kolíňany podľa osobitných predpisov.

2. Elektronické služby zabezpečuje Obec Kolíňany prostredníctvom špecializovaného portálu na webovom sídle https://www.dcom.sk, ako aj ústredného portálu verejnej správy, prístupného na webovom sídle https://www.slovensko.sk.

3. Aktualizovaný zoznam elektronických služieb, ktoré Obec Kolíňany poskytuje, ako aj ich popis a návod na ich používanie sú uvedené na portáloch uvedených v bode 2.

 

§2 Osobitné ustanovenia

1. Pre využívanie elektronických služieb je nevyhnutná príslušná  miera autorizácie
a autentifikácie podľa zákona o eGovernmente, pokiaľ pri jednotlivých elektronických službách nie je uvedené inak.

2. Ak sa vo všeobecne záväzných nariadeniach alebo iných predpisoch Obce Kolíňany vyžaduje písomná forma komunikácie, považuje sa za ňu listinná aj elektronická komunikácia podľa osobitného predpisu (napríklad § 17 a nasl. zákona o eGovernmente).

 

§3 Záverečné ustanovenia

1.         Na tomto Všeobecne záväznom nariadení obce sa uznieslo obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch svojim uznesením č. 9/22/2017 dňa 29.09.2017

2.         VZN č. 43/2017 bolo vyvesené dňa 15.09.2017 na úradnej tabuli obce a nadobúda účinnosť dňa 01.11.2017

 

V Kolíňanoch , dňa 29.09.2017

 

                                                                                              Ing.Róbert Balkó

                                                                                              Starosta obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka