Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

Územný plán obce Kolíňany - Zmeny a doplnky č. 1

Dátum zverejnenia návrhu: 1.8.2018

Schválené: 20.9.2018

Vyhlásené: 20.8.2018

Účinnosť: 15.10.2018

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 47/2018

 

ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Kolíňany - Zmeny a doplnky č. 1“

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 01.08.2018

 

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 20.08.2018

                                                                                             Vypracoval:

Dátum prijatia: 20.09.2018                                                  doc.Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD.

Dátum účinnosti: 15.10.2018                                              Ing.Róbert BALKÓ

 

Obec Kolíňany podľa § 27 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie:

 

Čl. 1

Záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie

(1) Týmto všeobecne záväzným nariadením sa vyhlasuje záväzná časť územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Kolíňany - Zmeny a doplnky č. 1“.

(2) Záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie predstavujú základné zásady usporiadania územia a limity jeho využitia určené v záväzných regulatívoch funkčného a priestorového usporiadania územia a vymedzenie verejnoprospešných stavieb. Záväznú časť územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Kolíňany - Zmeny a doplnky č. 1“, ktorá je neoddeliteľnou prílohou tohto VZN, tvorí:

a) v textovej časti: kapitola č. 3 „Záväzná časť riešenia“

b) v grafickej časti: výkresy č. 2 a č. 3 „Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia“

 

Čl. 2

Uloženie územnoplánovacej dokumentácie

(1) Schválená územnoplánovacia dokumentácia je uložená a možno do nej nahliadnuť na Okresnom úrade Nitra, na obecnom úrade v Kolíňanoch a na stavebnom úrade.

 

Čl. 3

Účinnosť

(1) Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňa 15.10.2018

 

 

V Kolíňanoch dňa 20.09.2018

 

Ing. Róbert Balkó

 

starosta obce Kolíňany

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka