Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

VZN 48/201 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 o poplatkoch

Dátum zverejnenia návrhu: 1.8.2018

Schválené: 20.9.2018

Vyhlásené: 20.8.2018

Účinnosť: 10.10.2018

Nahradené: 2/2007

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 48/2018

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie

Obce Kolíňany č.02/2007

 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 01.08.2018

 

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 20.08.2018

 

Dátum prijatia: 20.09.2018                                                                          Vypracoval:

Dátum účinnosti: 10.10.2018                                                                       Ing.Róbert BALKÓ

 

Obec Kolíňany v súlade s ustanovením §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

v y d á v a

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E   č. 48/2018

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 o poplatkoch

 

Článok I.

Týmto VZN Obce Kolíňany č.48/2018 sa mení a dopĺňa VZN Obce Kolíňany č.02/2007 nasledovne:

 

Pôvodný text:

Článok III.

Poplatky za pracovné úkony vykonávané Hospodárskou činnosťou pri Obci Kolíňany

Nasledovné ceny sú vrátane DPH.

-práce na UN.052 /HON/ na 1 hod. práce.........................                              450,- Sk

-práce na DH 112 na 1 hod. práce.....................................                              600,- Sk

-piesok kopaný triedený za 1 tonu.....................................                             250,- Sk

-piesok kopaný netriedený za 1 tonu.................................                              150,- Sk

-piesok kopaný odpad za 1 tonu.........................................                              75,- Sk

-doprava nákl.voz.AVIA mimo obce za 1 km ....................                             25,- Sk

-doprava nákl.voz.AVIA v obci Kolíňany za 1 hod........                               200,- Sk

-práce na objednávku v obci pre obyvateľov obce pracovníkmi Hospodárskej činnosti v Kolíňanoch  na 1 hodinu na 1 pracovníka podľa náročnosti prac.úkonu: 100-150,- Sk

 

Polyfunkčná budova

-za užívanie haly         -aerobic na 1 osobu a hod..............                                20,- Sk

                                   -halový futbal na 1 osobu obyvateľa obce a hod           35,- Sk

                                   -halový futbal na 1 osobu a hod......                               60,- Sk

-za užívanie sauny na 1 osobu a 1 hod..............................   

 

Sa nahrádza textom:

Článok III.

Poplatky za pracovné úkony vykonávané Podnikom verejnoprospešných služieb Obce Kolíňany

 

-práce s traktorom KUBOTA 1hod práce........................... 20,00,-€

-doprava nákl.voz.AVIA 1hod ........................................... 20,00,-€

 

-práce na objednávku v obci pre obyvateľov obce pracovníkmi Hospodárskej činnosti v Kolíňanoch  na 1 hodinu na 1 pracovníka:..........................5,00,-€

                                                               

Článok II.

 

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kolíňany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch dňa 20.09.2018.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 15.10.2018.

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa rušia dotknuté časti Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolíňany č.02/2007 zo dňa 29.06.2007.

 

V Kolíňanoch, dňa 20.09.2018

 

Ing.Róbert BALKÓ

starosta obce

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka