Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 a ruší sa č.46/2017 o poplatkoch

Dátum zverejnenia návrhu: 1.11.2018

Schválené: 12.12.2018

Vyhlásené: 15.11.2018

Účinnosť: 1.1.2019

Nahradené: 46/2017

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 50/2018

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie

Obce Kolíňany č.02/2007 a ruší sa č.46/2017 o poplatkoch

 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 01.11.2018

 

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 15.11.2018

 

Dátum prijatia: 12.12.2018                                                                          Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.01.2019                                                                       Ing.Róbert BALKÓ

 

Obec Kolíňany v súlade s ustanovením §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č.145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch

 

v y d á v a

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E   č. 50/2018

 

ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecné záväzné nariadenie Obce Kolíňany č.02/2007 o poplatkoch

 

Článok I.

Týmto VZN Obce Kolíňany č.50/2018 sa mení a dopĺňa VZN Obce Kolíňany č.02/2007 nasledovne:

A)

Pôvodný text:

1) Poplatky za komunálny odpad sú zakomponované vo VZN Obci Kolíňany č.03/2007 o miestnych daniach.

Sa nahrádza textom:

1) Poplatky za komunálny odpad sú zakomponované vo VZN Obci Kolíňany č.50/2018 o miestnych daniach.

 

B)

Pôvodné texty v „Článku III. Poplatky za pracovné úkony vykonávané Hospodárskou činnosťou pri Obci Kolíňany“ sa nahrádza textom:

Poplatky za pracovné úkony vykonávané Podnikom verejnoprospešných služieb obce Kolíňany

 

-za užívanie vody z obecného vodovodu za 1m3 pre fyzické osoby
                                                                                              v zmysle URSO 1,05,-€ za 1m3 vody

-za užívanie vody z obecného vodovodu za 1m3 pre právnické osoby                  

                                                                                              v zmysle URSO 1,05,-€ za 1m3 vody

-nájom za vodomer na 1 mesiac                                                                               0,66 EUR

 

-za užívanie obecnej kanalizácie na 1 osobu na 1 rok                                              18 EUR

-za užívanie obecnej kanalizácie práv. os. za 1m3                aktuálna cena ZVS za 1m3 vody                                                                                           

 

Článok II.

 

1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kolíňany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch dňa 12.12.2018.

2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.

3) Dňom nadobudnutia účinnosti tohto všeobecne záväzného nariadenia sa ruší Všeobecne záväzné nariadenie obce Kolíňany č.46/2017 zo dňa 14.12.2017.

 

 

V Kolíňanoch, dňa 12.12.2018

 

 

Ing.Róbert BALKÓ

starosta obce

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka