Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Všeobecne záväzné nariadenia

o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

Dátum zverejnenia návrhu: 1.11.2018

Schválené: 12.12.2018

Vyhlásené: 15.11.2018

Účinnosť: 1.1.2019

O B E C    K O L Í Ň A N Y

 

 

VŠEOBECNÉ   ZÁVÄZNÉ   NARIADENIE   č. 51/2018

 

o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

 

 

Dátum vyvesenia návrhu VZN na úradnej tabuli: 01.11.2018

 

Dátum vyvesenia VZN na úradnej tabuli: 15.11.2018

 

Dátum prijatia: 12.12.2018                                                                          Vypracoval:

Dátum účinnosti: 01.01.2019                                                                       Ing.Róbert BALKÓ

 

Obec Kolíňany v súlade s ustanovením §6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 2 a § 7 zákona NR SR č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

v y d á v a

 

V Š E O B E C N E   Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E   č. 51/2018

 

o ustanovení miestneho poplatku za rozvoj

 

§ 1

Úvodné ustanovenia

(1) Obec Kolíňany na svojom území ustanovuje miestny poplatok za rozvoj (v ďalšom texte iba „poplatok“), a to v sadzbách a za podmienok, ako je určené v tomto všeobecnom záväznom nariadení (ďalej len „VZN“).

 

(2) Účelom tohto VZN je určiť sadzby poplatku pre jednotlivé stavby v členení podľa tohto VZN. Toto VZN sa týka stanovenia sadzieb poplatku, ktorému podlieha pozemná stavba na území obce Kolíňany, ak na ňu bolo vydané právoplatné stavebné povolenie, bola ohlásená stavebnému úradu, bolo na ňu vydané rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením alebo ktorá bola dodatočne povolená a zároveň nie je oslobodená od tohto poplatku.

 

§ 2

Poplatník a základ poplatku

(1) Poplatníkom je na účely tohto VZN fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo vydané ako stavebníkovi stavebné povolenie, rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením, rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby alebo ktorá ako stavebník ohlásila stavbu stavebnému úradu.

 

(2) Základom poplatku je výmera nadzemnej časti podlahovej plochy realizovanej stavby uvedená v m2, pričom ak má nadzemná časť viac miestností, základom poplatku je súčet výmery všetkých miestností, ktoré sa nachádzajú v nadzemných podlažiach stavby. Nadzemné podlažie stavby je pre účely tohto VZN každé podlažie, ktoré nemá úroveň podlahy alebo jej časť nižšie než 0,80 m pod najvyšším bodom priľahlého terénu v pásme širokom 5,00 m po obvode stavby.

 

§ 3

Sadzby poplatku

Obec Kolíňany ustanovuje nasledovné sadzby poplatku v členení podľa stavieb:

a. stavby na bývanie – výška sadzby 10 EUR za každý aj začatý m2,

b. stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky, stavby pre vodné hospodárstvo,

stavby využívané na skladovanie vlastnej pôdohospodárskej produkcie vrátane stavieb

na vlastnú administratívu – výška sadzby 10 EUR za každý aj začatý m2,

c. priemyselné stavby a stavby využívané na skladovanie vrátane stavieb na vlastnú

administratívu – výška sadzby 35 EUR za každý aj začatý m2,

d. stavby na ostatné podnikanie a na zárobkovú činnosť, stavby využívané na skladovanie

administratívu súvisiacu s ostatným podnikaním a so zárobkovou činnosťou – výška

sadzby 10 EUR za každý aj začatý m2 a

e. ostatné stavby – výška sadzby 10 EUR za každý aj začatý m2.

 

§ 4

Výpočet poplatku a jeho platenie

(1) Poplatok sa vypočíta ako súčin základu uvedeného v § 2 ods. 2 tohto VZN zníženého o 60m2, ak zákon neurčuje inak, a sadzby uvedenej v § 3 tohto VZN, pričom sa musí aplikovať tá sadzba, ktorá je stanovená pre daný druh stavby. Poplatok sa vypočítava podľa sadzby platnej v deň, kedy vznikla poplatková povinnosť. Výška poplatku sa zaokrúhľuje na eurocenty smerom nadol.

 

(2) Výšku poplatku určí obec Kolíňany vo svojom rozhodnutí, ktoré sa doručuje stavebníkovi. Vyrubený poplatok je stavebník povinný uhradiť do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, ktorým bol poplatok určený a vyrubený.

 

(3) Každý stavebník môže požiadať o určenie platenia poplatku v splátkach, pričom o vyhovení alebo nevyhovení takejto žiadosti rozhoduje obec Kolíňany.

 

§ 5

Spoločné a záverečné ustanovenia

(1) Na tomto všeobecne záväznom nariadení obce Kolíňany sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo v Kolíňanoch dňa 12.12.2018.

(2) Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť dňom 01.01.2019.

 

 

Ing.Róbert BALKÓ

starosta obce

 

V Kolíňanoch, dňa 12.12.2018

dnes je: 17.9.2019

meniny má: Olympia

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka