Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná

Základné informácie

Začíname s prípravou územného plánu a programu rozvoja


Obec Kolíňany v súčasnosti zahajuje prípravu základných plánovacích dokumentov miestnej úrovne – programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce (PHSR) a územného plánu obce (ÚPN).


Čo prinesie plánovanie pre obec a jej obyvateľov?


Územný plán je nástrojom na usmerňovanie stavebného rozvoja. Vymedzuje nové plochy pre výstavbu rôznych druhov stavieb (obytných budov, občianskej vybavenosti, prípadne výrobných prevádzok). Ďalej stanovuje presné pravidlá (tzv. regulatívy) pre výstavbu a rekonštrukciu v rámci existujúcej zástavby. Zmyslom regulatívov je zamedziť nekoordinovanému rozvoju a poskytnúť obci a vlastníkom nehnuteľností istotu, čo sa v území, respektíve na danej parcele bude môcť stavať a čo nie. Napríklad, určíme prípustné a neprípustné funkčné využitie pozemkov, plošné rezervy pre verejnoprospešné stavby (cesty, chodníky a ďalšiu infraštruktúru, nekomerčnú občiansku vybavenosť).
Cieľom územného plánu je priniesť dlhodobejšiu koncepciu rozvoja fyzického prostredia obce, zachovávajúcu hlavné prvky jej identity a optimalizovanú vzhľadom k obmedzeniam rôzneho druhu.

Strategické plánovanie sa na úrovni obcí podľa Zákona o podpore regionálneho rozvoja uskutočňuje spracovaním programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Jeho účelom je predostrieť istú ucelenú víziu rozvoja s jasne stanovenými prioritami, určiť akými smermi by sa obec mala v budúcnosti rozvíjať a k akým cieľom by mala smerovať. Samospráva takto získa užitočný nástroj na efektívne riadenie rozvoja a rozpočtové plánovanie. Občanom prinesie istú garanciu zachovania rozvojových priorít počas dlhšieho časového horizontu, presahujúceho dĺžku volebného obdobia.

V neposlednom rade, spracovaním týchto plánovacích dokumentov obec splní podmienky vyplývajúce z legislatívnych ustanovení. Otvoria sa jej možnosti uchádzať sa o dotácie a finančné príspevky na rozvojové projekty zo štátneho rozpočtu a fondov EÚ.


Ktorými problémami a otázkami sa budeme zaoberať?


Územný plán sa zaoberá všetkými hmatateľnými aspektmi prostredia obce, najmä rozmiestňovaním zástavby, jej urbanisticko-architektonickými a prevádzkovými kvalitami, funkčným usporiadaním územia, technickou a dopravnou infraštruktúrou, ako aj prvkami, ktoré vytvárajú prírodné zložky životného prostredia. Územný plán bude zahŕňať textovú časť a grafickú časť – výkresy so znázornením katastrálneho a zastavaného územia.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je komplexným strategickým plánom. To znamená, že sa má zaoberať všetkými otázkami fungovania a rozvoja obce. Ak problematiku stavebného rozvoja a infraštruktúry pokrýva územné plánovanie, strategický plán sa podrobnejšie zameriava na otázky hospodárskeho, sociálneho, kultúrneho a inštitucionálneho rozvoja, teda tie aspekty, ktoré územný plán nedokáže „zakresliť do máp“. Strategický plán definuje aj finančné rámce, časový harmonogram a spôsob organizačného zabezpečenia pre investičné projekty.


Aký bude ďalší postup?


Postup spracovania územného plánu sa riadi Stavebným zákonom, kde sú presne určené aj lehoty pre prerokovanie jednotlivých etáp.
V súčasnosti je na 30 dní zverejnené oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce. V tejto lehote môžu občania upozorniť na relevantné problémy, ktoré by sa mali v územnom pláne riešiť, prípadne oznámiť stavebné zámery, ktoré žiadajú zaradiť do územného plánu. Podnety je potrebné doručiť písomne na obecný úrad.
Súbežne sa bude pracovať na prieskumoch a rozboroch, ako aj na zadaní pre územný plán. Zadanie bude prvým materiálom, ktorý bude prerokovávaný s občanmi a dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, odbornými organizáciami a správcami zariadení infraštruktúry. Stanoví rámcové zásady rozvoja územia a požiadavky na riešenie v územnom pláne. Na základe tohto materiálu sa v ďalšej fáze pripraví samotný návrh územného plánu, ktorý bude už obsahovať konkrétne riešenia a regulatívy.
Aj návrh sa bude pripomienkovať, pričom sa priamo v obci uskutoční verejné prerokovanie s odborným výkladom spracovateľa (podľa predbežného harmonogramu v polovici roka 2009). Posledným krokom bude schválenie v obecnom zastupiteľstve. Týmto aktom dokument nadobudne právoplatnosť.
Pre pripomienkovanie zadania i návrhu bude slúžiť internetová stránka www.ecocity.szm.sk/kolinany - priamym odkazom bude prepojená na oficiálnu stránku obce www.kolinany.eu.
Tu budú v elektronickej forme zverejnené všetky dokumenty; k dispozícii budú aj v tlačenej forme na obecnom úrade. Termín začatia prerokovania oznámime aj na vývesnej tabuli obce.

Pokiaľ ide o tvorbu stratégie – programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja – proces je voľnejší a jeho príprava je vo výlučnej kompetencii obce, iné orgány do tohto procesu nezasahujú. Vďaka tomu je aj menej časovo náročný a do konca tohto roku by mal dokument nadobudnúť finálnu podobu. Obyvateľov však z tohto procesu nechceme vynechať. V prvej fáze uskutočníme prieskum názorov a rozvojových preferencií obyvateľov – formou dotazníkového prieskumu. Dotazníky budú zverejnené na vyššie uvedených stránkach a distribuovať ich budeme aj prostredníctvom obecného mesačníka. Veríme, že si nenecháte ujsť možnosť vyjadriť sa k aktuálnym otázkam a prispieť aj vlastnými námetmi a postrehmi.
V ďalšej fáze budeme na základe získaných informácií pracovať na strategickej vízií, hlavných rozvojových cieľoch a možnostiach ich naplnenia prostredníctvom konkrétnych projektov a aktivít. O ďalšom postupe budeme informovať a všetky čiastkové výstupy sprístupníme na verejnú diskusiu.

Príprava oboch plánovacích dokumentov bude navzájom koordinovaná. Hlavné ciele smerovania rozvoja obce, ktoré vzídu z tvorby stratégie, sa premietnu aj do zadania a návrhu územného plánu. Vďaka tomu je možné zvýšiť efektivitu plánovania a dospieť k reálnejším plánom, ktoré budú výsledkom širšieho konsenzu.


Ing.arch. Jaroslav Coplák, PhD.
spracovateľ ÚPN a PHSR


 

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

webygroup
Magyar verzió
ÚvodÚvodná stránka